Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

996. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013, stran 2979.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13 – ZIPRS1415) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 22. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletni strani občine.
Št. 007-0005/2014-1
Dobrova, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.