Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Ob-2160/14 , Stran 1097
Ob-2160/14
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUJIK, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 22. in 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 3/04) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Trbovlje, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki strokovno pozna področje dela zavoda in poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – poznavanje področja dela muzeja, – sposobnost organiziranja in vodenja dela v muzeju. Kandidat za direktorja mora priložiti program dela in strateški načrt razvoja muzeja. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti dokazila oziroma izjave o izpolnjevanju pogojev: – pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila pridobljena ter kopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi; – pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu in navede zahtevano stopnjo izobrazbe za delovno mesto, ki ga je zasedal; – opis poznavanja področja dela muzeja in sposobnosti organiziranja in vodenja dela v muzeju. Občinski svet Občine Trbovlje bo izbranega kandidata po predhodnem mnenju sveta zavoda imenoval za direktorja zavoda za obdobje petih let, za določen čas trajanja mandata. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v petnajstih dneh po seji občinskega sveta, na kateri bo izbira opravljena. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »razpis za direktorja Zasavskega muzeja Trbovlje« v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Trbovlje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Trbovlje