Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1059. Odlok o razglasitvi Krekovega doma v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3043.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 odl. US), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. 37/98 – DaP z dne 22. 10. 2012 in spremembe z dne 24. 1. 2014 je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Krekovega doma v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Selca – Krekov dom, EŠD 10121 (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
2. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnino: parcela št.: *60/1 (vzhodni del), k.o. Selca, številka stavbe 92.
(2) Meje spomenika so določene na digitalnem katastrskem načrtu (merilo 1:1000) in vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
(3) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Občina Železniki (v nadaljnjem besedilu: občina) in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
3. člen
(1) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:
– veža v pritličju, stopnišča, nadstropje z dvorano in odrom ter stavbnim pohištvom, omet in fasadna dekoracija, kamniti portal z vratnicami ter leseno ostrešje in spominska plošča s portretom ob vhodu.
(2) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik so:
– Krekov dom v Selcih je leta 1908 zgradila Selška hranilnica in posojilnica na mestu nekdanjega doma Krekove rodbine za potrebe prosvetnega društva, hranilnice in posojilnice ter občinskega urada in ubožnice. Tesno je povezan s pomembno osebnostjo politika, sociologa, pisatelja, teologa in publicista Janeza Evangelista Kreka (1865–1917), ki je ob delovanju za slovenski narod veliko prispeval tudi h gospodarskemu in kulturnemu napredku Selc in Selške doline. Pomembnost Krekovega doma je v njegovi socialno-družbeno-kulturni vlogi v preteklosti, v Krekovi osebnosti in arhitekturnem oblikovanju, značilnem za začetek 20. stoletja.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v notranjščini z vso originalno opremo; v primeru okrnitve spomenika ali notranje opreme je potrebno zagotoviti vrnitev v prvotno stanje;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične podobe spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih izvirnih prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja v obliki, legi, materialu, strukturi in barvni podobi;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine ter notranje opreme z rušenjem in odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru večjih posegov v spomenik ali njegovo celovito prenovo;
– označitev spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika.
5. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.
6. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
8. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v prvem odstavku 2. člena tega odloka.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2014-021
Železniki, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.