Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 1/7-9000/1/1-2014 Ob-2190/14 , Stran 1098
Št. 1/7-9000/1/1-2014 Ob-2190/14
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane v skladu s sprejetim sklepom Sveta doma z dne 8. 4. 2014 in na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 110/02, 2/04, 69/05, 21/06, 105/06, 114/06, 61/10, 62/10, 40/11, 57/12), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13) ter 33., 34., 35. in 36. člena Statuta zavoda, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolniti še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. členom in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 110/02, 2/04, 69/05, 21/06, 105/06, 114/06, 61/10, 62/10, 40/11, 57/12, v nadaljevanju ZSV) in pet let delovnih izkušenj ali – višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. členom ZSV ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit po ZSV; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha; – znanja s področja organiziranja, projektnega planiranja in strateškega vodenja. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let. Direktorja imenuje Svet Doma na podlagi javnega razpisa s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom sedež. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, z življenjepisom in opisom dosedanje poklicne kariere ter program razvoja in dela zavoda za mandatno obdobje naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Svet doma, Potrčeva 1, 2319 Poljčane, s pripisom »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi razpisa. Upoštevane bodo pravočasno prispele prijave. Razpis je objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje in v Uradnem listu RS. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane