Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1053. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2014, stran 3039.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 84/10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/12 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na 24. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Občine Vrhnika za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2014 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |  Rebalans leta|
|                       |      2014|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  19.432.963,16|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  12.186.367,51|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  10.353.889,57|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  8.566.646,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |  1.324.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   461.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |706 DRUGI DAVKI            |     963,57|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|  1.832.477,94|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  1.057.067,94|
|   |PREMOŽENJA               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |    15.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |   271.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    9.100,00|
|   |STORITEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   479.810,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |   714.290,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   260.290,00|
|   |SREDSTEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   454.000,00|
|   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |     200,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |     200,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     |  6.532.105,65|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH     |  2.607.990,65|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  3.924.115,00|
|   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA    |        |
|   |EVROPSKE UNIJE             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  25.217.769,90|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  4.434.375,36|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   923.278,53|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   136.858,45|
|   |VARNOST                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  3.162.738,38|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   140.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 REZERVE              |    71.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  5.414.662,17|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 SUBVENCIJE             |   217.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  2.899.221,00|
|   |GOSPODINJSTVOM             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM|   531.204,38|
|   |IN USTANOVAM              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  1.766.736,79|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  15.176.148,37|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  15.176.148,37|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |   192.584,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   192.584,00|
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |  –5.784.806,74|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I-II)          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |      0,00|
|   |FINANČNIH NALOŽB            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE (50)           |  3.700.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  3.700.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  3.700.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA (55)          |   353.050,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   353.050,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   353.050,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |  –2.437.856,74|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)      |  3.346.950,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)      |  5.784.806,74|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  2.437.856,74|
|   |12. PRETEKLEGA LETA          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
2. KONČNA DOLOČBA
2. člen
Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za leto 2014.
Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Št. 410-17/2013(4-01)
Vrhnika, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.