Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

N 78/2012 Os-1895/14 , Stran 1112
N 78/2012 Os-1895/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovom Lovrenc na Pohorju, Gornji trg 20-22, na predlog priglasiteljev Slavice Brezočnik in Antona Brezočnik, oba stanujoča Gornji trg 22, Lovrenc na Pohorju, za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 8, v stavbi na naslovu Gornji trg 20-22, Lovrenc na Pohorju, z dne 4. 11. 2013, in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 22. 2. 2014, dne 12. 3. 2014, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitve pravnega naslova kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 1, z dne 30. 7. 1993, št. 37/93, sklenjene med Tovarno kos in srpov, d.o.o., Lovrenc na Pohorju, ki ga zastopa direktor Iztok Kocjančič, dipl. inž., kot prodajalcem, ter Brezočnik Slavico, Gornji trg 22, 62344 Lovrenc na Pohorju, in Brezočnik Marjanom, Gornji trg 22, 62344 Lovrenc na Pohorju, kot kupcema, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje št. 9 v 1 nadstropju v stanovanjski hiši št. 686, k.o. Lovrenc na Pohorju, parc. št. 164/7, katero obsega 35,07 m2, in sicer kuhinjo, 10,87 m2, sobo, 13,76 m2, hodnik, 3,63 m2, kopalnico, 4,83 m2 in druge prostore 1,98 m2, katero predstavlja solastniški delež v sorazmerju velikosti stanovanja glede na celotno velikost bloka, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljev.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 12. 3. 2014