Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1021. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško, stran 3019.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415), zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF), ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 3. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list RS, št. 131/03, 34/04, 124/08 in 20/12) se doda novi 20. člen, ki glasi:
»V letu 2014 se zavezanca oprosti plačevanja nadomestila na njegovo zahtevo, če vlogo vloži pri Davčni upravi RS, Davčni urad Brežice, do 15. maja 2014. Davčna uprava RS odstopi vlogo v reševanje občini, le-ta izda odločbo o oprostitvi oziroma neoprostitvi, ki jo podpiše župan.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-33/2014-O402
Krško, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.