Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1061. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki, stran 3045.

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 9/10, 38/12) se v 9. členu doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»z neposrednim prenosom na krajevne skupnosti«.
2. člen
Vsebina petega odstavka 10. člena odloka se črta in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»V obliki režijskega obrata se izvajajo lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2. in 5. točke prvega odstavka 5. člena in 3. točke 6. člena tega odloka.«
3. člen
Pred 12. členom se doda besedilo:
»3. Neposredni prenos na krajevne skupnosti«.
Doda se nov 12. člen, ki se glasi:
(1) Posamezno lokalno gospodarsko javno službo lahko občina z odlokom neposredno prenese v opravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva.
(2) Z neposrednim prenosom na krajevne skupnosti se izvaja lokalna gospodarska javna služba iz 6. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka.
(3) Dosedanji 12.–24. člen postanejo 13.–25. člen.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2014-023
Železniki, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.