Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

VL 200739/2013 Os-2081/14 , Stran 1114
VL 200739/2013 Os-2081/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Vodovod - Kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, ki ga zastopa odvetnik Rok Fink, Ljubljanska cesta 6, Celje, proti dolžnici Marini Engelsberger, Rückertgasse 9, ki jo zastopa zak. zast. odv. Nadjuša Koželj, Cigaletova 11, Ljubljana, zaradi izterjave 129,62 EUR, sklenilo: dolžnici Marini Engelsberger, Rückertgasse 9, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Nadjuša Koželj, Cigaletova 11, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 26. 3. 2014