Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2523. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2603. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito
2604. Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
2605. Uredba o državnem prostorskem načrtu za dograditev priključka Šmarje – Sap na avtocestnem odseku Malence–Šmarje – Sap

Sklepi

2606. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti
2607. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

MINISTRSTVA

2524. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca
2525. Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka
2526. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi
2608. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
2609. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

USTAVNO SODIŠČE

2527. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o parlamentarni preiskavi in Poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z Ustavo
2528. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega stavka drugega odstavka 75. člena in 63. člena v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih

SODNI SVET

2529. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ormožu
2530. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Tolminu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2531. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
2532. Pravilnik o spremembi Pravilnika o raziskovalnih nazivih
2533. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
2534. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
2535. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2536. Dopolnitev Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede izdanih diplomantom dislocirane enote Salzburg
2537. Aneks št. 9 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Beltinci

2538. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci

Bovec

2539. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2011
2540. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec
2541. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
2542. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec

Črna na Koroškem

2543. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške

Črnomelj

2544. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2011
2545. Sprememba Tržnega reda trga v Črnomlju
2546. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Črnomelj od 1. 7. 2011

Dobje

2547. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Dobrova-Polhov Gradec

2548. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dol pri Ljubljani

2549. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010
2550. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti BS 9/1 Videm - Dol
2551. Sklep o določitvi cene za 1 m3 porabljene pitne vode lokalnih vodovodov na območju Občine Dol pri Ljubljani

Dravograd

2552. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd
2553. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Dravograd

Idrija

2554. Odlok o občinskih taksah v Občini Idrija
2555. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za idrijsko dediščino«
2556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija

Ivančna Gorica

2557. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)

Komen

2558. Obvezna razlaga tretjega odstavka 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen

Kranj

2559. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj
2560. Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o.
2561. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj
2562. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa
2563. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah
2564. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja
2565. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini in načinu plačevanja vstopa in kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce

Krško

2566. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Krško
2567. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Krško
2568. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 2/2011

Lendava

2569. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2010
2570. Odlok o notranji organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Lendava
2571. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Lendava

Litija

2572. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija

Mežica

2573. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
2574. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške

Moravske Toplice

2575. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
2576. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2577. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Moravske Toplice
2578. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Mozirje

2579. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Mozirje

Pivka

2580. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47)
2610. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje IV. faze izgradnje kanalizacije v naselju Zagorje

Poljčane

2581. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center narave
2582. Odlok o razveljavitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane
2583. Sklep o določitvi cen oglaševanja na internem kanalu Občine Poljčane
2584. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2585. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 956/7, k.o. Brezje pri Poljčanah, o zamenjavi nepremičnine parc. št. 956/7, k.o. Brezje pri Poljčanah, za nepremičnino parc. št. 313/11, k.o. Brezje pri Poljčanah, ter o ustanovitvi statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 313/11, k.o. Brezje pri Poljčanah
2586. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011

Ravne na Koroškem

2587. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
2588. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
2589. Odlok Občine Ravne na Koroškem o določitvi območij in o merilih ter postopku za določitev objektov, na katerih je potrebno izvesti vzdrževalna dela

Slovenj Gradec

2590. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
2591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne Občine Slovenj Gradec za leto 2011

Škofja Loka

2592. Pravilnik o javnih parkirnih mestih danih v najem
2593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmartno pri Litiji

2594. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Šmartno pri Litiji
2595. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del
2596. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji
2597. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žiri

2598. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žiri
2599. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva
2600. Sklep o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
2601. Sklepi o izvzemu iz javnega dobra

Žirovnica

2602. Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)

POPRAVKI

2611. Popravek Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
2612. Popravek Statuta Občine Lendava
2613. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti