Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3812/11 , Stran 1679
Ob-3812/11
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe, direktor družbe Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, sklicujem
skupščino delniške družbe
Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Ajdovščina, Tovarniška cesta 15
Zasedanje skupščine bo v Ajdovščini, dne 11. 8. 2011, s pričetkom ob 11. uri na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Oton Lokar. Na skupščini bo navzoča notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine. 2. Predložitev revidiranega letnega poročila 2010 in poročila nadzornega sveta za leto 2010 in odločanje o podelitvi razrešnice. Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe): za revizorja družbe za poslovno leto 2011 skupščina imenuje revizijsko družbo ABC Revizija d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 101, Ljubljana. 4. Predložitev pisnega poročila posebnega revizorja. Predlagatelja sklepov k 1. in 2. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekstina.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni in – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekstina.si. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro, ves čas od objave tega sklica dalje, na uradni spletni strani družbe, www.tekstina.si in na spletni strani SeoNet, je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, – revidirano letno poročilo družbe Tekstina d.d. Ajdovščina za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom, – poročilo nadzornega sveta Tekstina d.d. skupščini, v skladu s 282. členom ZGD-1, – obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet), – izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pisno poročilo posebnega revizorja je dostopno na sedežu družbe. Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino Skupno število vseh izdanih delnic družbe Tekstina d.d. Ajdovščina (KDD oznaka TEAG) je 1.127.293. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic Tekstina d.d. Ajdovščina, je 1.127.293.
Tekstina d.d. Ajdovščina Simeon Špruk, direktor Miloš Trobec Pahor, predsednik nadzornega sveta

AAA Zlata odličnost