Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

, Stran 1687
Spričevala preklicujejo
Belna Mitja, Spodnji Porčič 26B, Lenart v Slovenskih goricah, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Maribor, izdano leta 2003. m – 396 Berglez Janko, Hribarjeva 5, Zgornja Polskava, zaključno spričevalo SERŠ Maribor, izdano leta 1982. m – 347 Bezjak Jasna, Zimica 88A, Zgornja Korena, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Maribor, poklic kuhar, izdano leta 1999. m – 365 Bračič Barbara, Rakitna 354, Preserje, diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani. gnv-320675 Brence Marko, Sele pri Polskavi 40, Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 2000. m – 401 Brunskole Irena, Podlog 3b, Dragatuš, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2001. gne-320692 Bubnjić Marjan, Ulica pod smreko 4, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in strokovne šole v Črnomlju, izdano leta 2010. gnu-320580 Cilenšek Mitja, Podlog 9C, Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem izpitu ŠKIMC Štore – Šolski kovinarski in metalurški center Štore, št. 1425, izdano leta 1978. gnm-320684 Cvetko Tamara, Gorišnica 40a, Gorišnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 1994. gno-320532 Cvetko Tamara, Gorišnica 40a, Gorišnica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 1995. gnn-320533 Cvetko Tamara, Gorišnica 40a, Gorišnica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ptuj, izdano leta 1995. gnm-320534 Čeh Branko, Prengova 35, Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Maribor, smer teracer, izdano leta 1978. m – 412 Čeh Denis, V Prelogih 18, Maribor, spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika SERŠ v Mariboru, izdano leta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. m – 375 Čerčnik Gal Griša, Lokrovec 22A, Celje, spričevalo 7. razreda OŠ Frana Roša, izdano leta 2009. m – 388 Dajčman Špela, Grušena 2, Zgornja Kungota, spričevalo 7. razreda OŠ Kungota, izdano leta 2009. m – 395 Dajnko Rok, Selska cesta 22, Ptuj, spričevalo 1. letnika Škofijske gimnazije v Mariboru, izdano leta 2007. m – 369 Deželak Doroteja, Unec 8, Rakek, spričevalo 9. razreda OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, izdano leta 2011. gne-320667 Ditz Karina, Gosposvetska ulica 34, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1982. m – 404 Drajer Tadej, Kozjak pri Ceršaku 34, Ceršak, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor, poklic zidar, izdano leta 1996. m – 353 Dvoršič Robert, Pivola 48F, Hoče, indeks, št. 93609112, izdala Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m – 424 Đulsić Amra, Trboje 84, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 2010. gny-320697 Emeršič Potočnik Barbara, K žagi 10, Limbuš, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Rada Robiča Limbuš, izdano leta 2009, 2010. m – 354 Finšgar David, Hrastovec pod Bočem 33, Makole, spričevalo in obvestilo o poklicni maturi Srednje gradbene šole, poklic gradbeni tehnik, Maribor, izdano leta 2003. m – 377 Frajtag Matjaž, Klokočovnik 42, Loče pri Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v Mariboru, izdano leta 2002. m – 371 Gajšek Roman, Kameno 34, Šentjur, spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole Štore, št. 561, izdano leta 1997. gni-320688 Gantar Marica, Dole 2, Idrija, indeks, izdala Srednja tekstilna, obutvena in gumarska šola Kranj, izdan na ime Demšar Marica. gnz-320546 Gomzi Simon, Novinci 33B, Vitomarci, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, poklic strojni tehnik, izdano leta 1994. m – 427 Gorišek Luka, Škapinova ulica 15, Celje, spričevalo 9. razreda OŠ Fran Roš Celje, izdano leta 2008. m – 418 Grogl Mojca, Vas 37C, Radlje ob Dravi, spričevalo 1. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2009. m – 411 Gutsmandl Sergej, Zgornji Boč 8i, Selnica ob Dravi, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Rado Robič Limbuš, izdano leta 2009. m – 355 Hari Vajda Max, Rusjanov trg 4, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Nove Fužine, izdano leta 2009. gnk-320611 Horvat Katja, Na hribu 1, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, poklic turistični tehnik, Maribor, izdano leta 2007. m – 374 Hudeček Aleš, Cesta maršala Tita 2, Jesenice, spričevalo 1. ter 2. letnika in obvestilo o uspehu za 3. letnik Srednje šole Jesenice, št. I/PT – 551, izdano leta 2002, 2003, 2004. gnt-320681 Ivačič Danica, Lastnič 34A, Buče, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno-komercialne šole Celje, izdano leta 1988, izdano na ime Valenčak Danica. gnp-320706 Jeršin Jonatan, Vodmatska ulica 17, Ljubljana, indeks, št. 13050110263, izdal Biotehnični izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola. gnd-320568 Jezernik Nik, Pod gabri 27, Celje, spričevalo 7. razreda OŠ Lava, Celje, izdano leta 2009. m – 360 Jozić Željko, Ulica Vide Janežičeve 15, Ljubljana, spričevalo 1., 2. letnika ter zaključno spričevalo Srednje gradbene šole, izdano leta 1991, 1992 in 1993. gnu-320676 Kandorfer Jasmina, Dole 3, Šentjur, indeks, št. 11070035, izdala Visoka šola za zdravstvo. gnw-320549 Kavaš Sašo, Drankovci 11A, Mala Nedelja, spričevalo 2. letnika Elektro računalniške šole Ptuj, smer tehnik mehatronike, izdano leta 2010. m – 406 Kelemina Barbara, Bresterniška 56, Bresternica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1995, 1996. m – 350 Kladnik Monika, Ob Mlinščici 54, Bistrica ob Dravi, spričevalo 7. razreda OŠ Rada Robiča Limbuš, izdano leta 2009. m – 348 Kmetec Boštjan, Pongrce 6, Cirkovce, spričevalo Srednje kmetijske šole za šolsko leto 1994/1995, izdano leta 1995. gnl-320535 Kocbek Aleksander, Lokovavci 2, Spodnji Ivanjci, spričevalo o poklicni maturi Srednje prometne šole Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta 2002. m – 409 Kop Uroš, Pivola 73, Hoče, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, poklic mehanik vozil voznih sred., izdano leta 2002. m – 426 Kopač Tomaž, Smetanova ulica 90, Maribor, spričevalo 2. letnika Škofijske gimnazije Maribor, izdano leta 1999. m – 382 Kopitar Nastja, Šubičeva 8, Vir, Domžale, spričevalo 1. (2005), 2. (2006), 3. (2007), 4. letnika (2008) ter maturitetno spričevalo (2008) SŠFKZ. gno-320557 Koren Danijel, Ranski Vrh 1A, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. 1940, izdano leta 2000. gne-320542 Kores Tonček, Žahenberc 25, Rogatec, spričevalo o zaključnem izpitu – obdelovalec lesa, Srednje lesarske šole Maribor, št. 1727, izdano leta 1997. gnq-320555 Korpar Marko, Kettejeva ulica 17, Maribor, spričevalo za 1. letnik in obvestilo o uspehu za 2. letnik Srednje tekstilne šole Maribor, smer medijski tehnik, izdano leta 2004, 2005. m – 357 Kostanjšek Janja, Dobležiče 12B, Lesično, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, smer turistični tehnik, izdano leta 2010. m – 410 Košenina Adriana, Lipni dol 9A, Jurklošter, zaključno spričevalo SŠGT Celje, poklic kuhar (gost. dela), izdano leta 2005. m – 362 Kovačič Primož, Ulica Mihe Zidanška 26, Limbuš, spričevalo 7. razreda OŠ Rado Robič Limbuš, izdano leta 2009. m – 373 Krajnc Andrej, Ulica Eve Lovše 6, Maribor, diplomo Srednješolskega centra D. Kvedra Ptuj – Strojne in metalurške šole, izdana leta 1989. m – 378 Kranjc Darko, Brezijanska ulica 4, Miklavž na Dravskem polju, diplomo Kmetijske šole za poklicne voznike, izdana leta 1989. m – 391 Kupljenik Tatjana, Postaja 30, Mirna Peč, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1999, izdano na ime Miklič Tatjana. gng-320565 Kure Tomaž, Ulica Franca Pintarja 8, Selnica ob Dravi, spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2005. m – 419 Liponik Bojan, Trčova 167, Malečnik, diplomo Srednje agroživilske šole Maribor, izdana leta 1989. m – 380 Loboda Matevž, Za Pšato 7, Mengeš, preklic spričevala za 3. letnika Elektrotehniško-računalniško strokovne šole in gimnazije Ljubljana, objavljenega v Uradni list RS, št. 26/2011. gng-320690 Lovrič Emilio, Šalek 93, Velenje, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Velenje, izdano leta 2011. gnk-320561 Lunežnik Andrej, Uskoška 48, Skoke, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 1999. gnz-320696 Marela Andrej, Velika vas 27, Dol pri Ljubljani, diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča Ljubljana, izdana leta 1988. gnz-320571 Markuža Rajko, Komen 112A, Komen, spričevalo 3. letnika Srednje družboslovne šole (kovinarji), št. 327/1983, izdano leta 1983. gng-320540 Medved Aleš, Velika Nedelja 11, Velika Nedelja, zaključno spričevalo 3+2 Srednje trgovske šole Maribor, smer trgovec prodajalec, izdano leta 2003. m – 370 Menart Suzana, Zvirče 5C, Tržič, spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske kmetijske šole Celje, izdano leta 1994, izdano na ime Čander Suzana. gni-320563 Miklavc Simon, Zgornji Kozji vrh 23, Radlje ob Dravi, zaključno spričevalo Srednje kovinarske, strojne in metalurške šole Maribor, izdano leta 1997. m – 402 Mikulandra Tina, Kovorska cesta 33, Tržič, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj – Gimnazija, izdano leta 2010. gnt-320702 Mikulandra Tjaša, Kovorska cesta 33, Tržič, spričevalo 2. letnika Škofijske klasične gimnazije Ljubljana – Šentvid, izdano leta 2010. gnu-320701 Mileta Tomaž, Ulica kneza Koclja 2, Maribor, maturitetno spričevalo SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 2002. m – 384 Muhič Tomaž, Bilečanska 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu CIRIUS Kamnik, izdano leta 1998. gnh-320564 Munda Janko, Obrež 155, Središče ob Dravi, zaključno spričevalo Tehniško kmetijske šole Maribor, izdano leta 1983. m – 403 Najvirt Nika, Vinarska 50, Slovenska Bistrica, spričevalo 7. razreda OŠ Rada Robiča Limbuš, izdano leta 2009. m – 398 Novak Sandro, Nad gomilo 1, Maribor, spričevalo za 8. razred, izdala Delavska univerza Maribor, izdano leta 1989. m – 414 Ocvirk Matej, Gradnikova 15, Celje, spričevalo 7. razreda OŠ Lava Celje, izdano leta 2009. m – 364 Ožura Primož, Ob mahovniški cesti 13, Kočevje, maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje, izdano leta 2001. gny-320572 Pajk Igor, Pod Vrtačo 5, Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šole za miličnike, izdano leta 1987. gnp-320581 Pauman Marjeta, Bukovec 86, Zgornja Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1998. m – 425 Perger Tjaša, Vinski vrh 21, Miklavž pri Ormožu, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta 2009. m – 420 Perko Aleš, Spodnji Žerjavci 20, Lenart v Slovenskih goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, poklicne strokovne šole, poklic slikopleskar – črkoslikar, izdano leta 2003. m – 376 Pesek Barbara, Ptujska 25, Rače, indeks, št. F0008444, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m – 386 Petermanec Nežka, Partizanska 81, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007. m – 351 Peternelj Tjaša, Kanji dol 10, Idrija, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2007. gnk-320686 Peternelj Tjaša, Kanji dol 10, Idrija, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 2009. gnj-320687 Pirc Uroš, Šober 5, Zgornja Kungota, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključnega izpita Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1998, 1999, 2000. m – 379 Potisek Doris, Radvanjska cesta 121, Maribor, spričevalo 1. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano leta 2002. m – 416 Primec Mija, Slovniška cesta 5, Hoče, spričevalo 8. razreda OŠ Dušana Flisa Hoče, izdano leta 2010. m – 383 Pučko Janez, Stanetinci 29B, Cerkvenjak, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole Maribor, smer natakar, izdano leta 1982. m – 352 Purkhard Dušan, Ulica Franca Pintarja 5, Selnica ob Dravi, zaključno spričevalo EGŠ v Mariboru, izdano leta 1974. m – 393 Purnat Vita, Jezdarska 1, Maribor, spričevalo 1. letnika Splošne gimnazije Šolskega centra Celje, izdano leta 2005. m – 359 Railić Dejan, Arclin 52B, Škofja vas, indeks, št. 30260533, izdala Višja poslovno komercialna šola Celje, višja strokovna šola. m – 358 Rakovnik Janja, Malahorna 7, Oplotnica, spričevalo 7. razreda OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, izdano leta 2009. m – 399 Rangus Tanja, Gorenje Vrhpolje 28, Šentjernej, spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta 2000. gnb-320699 Rangus Tanja, Gorenje Vrhpolje 28, Šentjernej, spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta 2001. gnv-320700 Ratoša Jasna, Ferda Bidovca 5, Izola – Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 2001. gnc-320694 Remih Bogomir, Smetanova 47, Maribor, zaključno spričevalo EGŠ Maribor, izdano leta 1978. m – 349 Rojko Rok, Slovenska ulica 45, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2009. m – 392 Rutnik – Mikolič Sonja, Sveti Danijel 89, Trbonje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Muta (šivilja – krojač), izdano leta 2004, izdano na ime Rutnik Sonja. gnb-320570 Stanković Ana, Lesno Brdo 44, Vrhnika, spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 2006. gnj-320537 Stiplovšek Vojko, Gosposka 32, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje, izdano leta 1975, 1976, 1976. m – 397 Šegula Tanja, Bevkova ulica 16A, Ptuj, diplomo EPF Maribor, številka 011033, izdana leta 1994. m – 423 Šenkiš Mojca, Borova vas 29, Maribor, zaključno spričevalo Živilske šole Maribor, smer slaščičar konditor, izdano leta 2001. m – 428 Šiftar Mihael, Pivkova ulica 4, Maribor, zaključno spričevalo Živilske šole Maribor, poklic pek, izdano leta 2001. m – 356 Šinkovec Robert, Knafelčeva ulica 28, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1991. gni-320538 Šlamberger Žiga, Ptujska cesta 65, Rače, spričevalo 7. razreda OŠ Rače, izdano leta 2009. m – 394 Štefanič Simon, Letonjeva ulica 2, Maribor, zaključno spričevalo IKŠ v Mariboru, izdano leta 1993. m – 417 Štremfel Katarina, Kobjeglava 41, Štanjel, diplomo UL, Fakultete za pomorstvo in promet, št. 23/2877, leto izdaje 2000, izdana na dekliški priimek Abram Katarina. gnd-320693 Tarman Tanja, Cesta maršala Tita 4A, Jesenice, spričevalo EB/3 Srednje ekonomsko-turistične šole Radovljica, št. ET II/254, izdano leta 2001. gnj-320562 Tetičkovič Dejan, Zg. Hajdina 133a, Hajdina, indeks, št. 12210225156, izdala SŠC Ptuj, visoka strokovna šola, leto izdaje 2006. gno-320582 Toplak Tadej, Langusova 30, Ptuj, potrdilo o opravljeni poklicni maturi Elektro šole Ptuj, smer elektrotehnik elektronik, izdano leta 2003. m – 405 Torner Tina, Kolodvorska 10, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Biotehniške šole Maribor, izdano leta 2010. gnl-320685 Turk Dušan, Valična vas 9A, Zagradec, spričevalo 5. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2003. gnb-320695 Vogrinčič Vanessa, Kersnikova 7, Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Franc Rozman Stane Maribor, izdano leta 2009. m – 400 Vrbovšek Tonja, Sveti dol 16, Štore, indeks, št. F0010186, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m – 413 Vršič Boštjan, Ožbalt 47, Ožbalt, zaključno spričevalo Lesne šole MB, izdano leta 1996. m – 430 Zeba Marko, Zolajeva 12, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SKSŠ Maribor, izdano leta 1972, 1973, 1974. m – 361 Zec Miran, Dupleška cesta 89, Maribor, zaključno spričevalo Srednje živilske šole Maribor, poklic mesar, izdano leta 1999. m – 422 Zelinčevič Nebojša, Vilfanova 5a, Portorož – Portorose, spričevalo 1. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 2010. gnr-320679 Zupanc Branko, Škofce 4, Rimske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu – strojni tehnik, Srednje strojne šole Štore, izdano leta 1995. gnr-320554 Zupančič Ajda, Na gorco 23, Limbuš, spričevalo 2. letnika Srednje glasbene in baletne šole Maribor, izdano leta 2010. m – 385 Žerak Mojca, Sveti Florjan 47, Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje – smer gastronom – hotelir, izdano leta 2009. m – 381

AAA Zlata odličnost