Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 475/2011 Ob-3857/11 , Stran 1639
Št. 475/2011 Ob-3857/11
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10) in 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani (v nadaljevanju: razpis, oznaka JR-GAMS-2011/2)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. 1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je izbor izvajalca za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop. Dejavnosti Gamsa vključujejo naslednje aktivnosti: – nabavno-distribucijsko dejavnost, ki zaobjema nabavo, organizacijo proizvodnje, distribucijo in trženje izbranih predmetov dobrega oblikovanja in umetnostne obrti za vzorčno trgovino Gams na Metelkovi 2 B v Ljubljani in druge muzejske trgovine, ki delujejo v okviru javnih ali zasebnih galerij in muzejev v Republiki Sloveniji; – vodenje vzorčne trgovine Gams v pritličnih prostorih na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani, v kateri se bo prodajal izbor najboljših predmetov dobrega oblikovanja in umetnostne obrti proizvajalcev v Sloveniji, izbor najboljših replik, spominkov in predmetov, ki jih ponujajo muzejske trgovine v muzejih in galerijah v Sloveniji, in publikacije muzejev, galerij in drugih založnikov s humanističnimi in naravoslovnimi vsebinami, ki praviloma niso del redne knjigarniške ponudbe v Sloveniji; – vzorčno razvijanje poslovne strategije in promocije muzejskih trgovin v Republiki Sloveniji, pri čemer naj vzročna trgovina Gams v pritličnih prostorih na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani rabi za primer dobre prakse in razvoja poslovanja pri prenosu znanja in izkušenj med vsemi trgovinami v slovenski muzejski mreži. V Republiki Sloveniji je večina muzejskih trgovin del kulturno-poslovnih aktivnosti javnih in zasebnih muzejev, galerij ali drugih kulturnih institucij. Z dolgoletnim financiranjem tovrstnih dejavnosti je Ministrstvo za kulturo omogočilo, da so kulturne institucije udejanjale svoje kulturno poslanstvo na sodoben način. Muzejske trgovine so namreč presečišče kulturne dediščine in sodobne ustvarjalnosti, so hkrati promocija dela kulturnih institucij in potencial za razvoj kreativnih industrij. Analiza stanja muzejskih trgovin v Republiki Sloveniji kaže, da delujejo razpršeno in nepovezano. Za učinkoviti razvoj tega dela kompleksnih kulturnih dejavnosti bi bilo treba povezati tiste skupne poslovne interese muzejskih trgovin, ki bi v obliki sistemske rešitve racionalizirale poslovanje in spodbudile nadaljnje delo vsake posamezne muzejske trgovine. S sodelovanjem muzejskih trgovin na decentralizirani in interesni osnovi želi Ministrstvo za kulturo vzpostaviti neformalizirani sistem njihovega povezovanja. Ta bi pozitivno učinkoval na uveljavljanje pomena ustvarjalnosti v kulturi in v vsej družbi. Ministrstvo za kulturo pričakuje od ponudnikov izvajanja dejavnosti Gamsa, da najdejo poslovnosistemske rešitve; z njimi bi utrdili družbeni pomen muzejskih trgovin v Republiki Sloveniji, ki največkrat delujejo v okviru muzejev, galerij in drugih kulturnih institucij. Razviti morajo učinkoviti model nabave, organiziranja proizvodnje, trženja in distribucije predmetov na ravni Republike Slovenije z namenom, da obogatijo ponudbo predmetov dobrega sodobnega oblikovanja in etnografske in kulturne dediščine v muzejskih trgovinah. Model mora prispevati k skupnemu razvoju muzejskih trgovin in kreativnih industrij. Pri tem bo vzorčna muzejska trgovina Gams, ki jo bo ponudnik vodil na Metelkovi 2 B v Ljubljani, rabila za model dobre prakse. Izvajalec mora med dejavnosti Gamsa vključiti tudi skupno promocijo muzejskih trgovin, njihovo vlogo v kulturi in v razvijanju kreativnosti kot take. Sodobno promoviranje zajema kulturne in družabne dogodke, izobraževanje in informiranje. Temeljno poslanstvo izvajanja dejavnosti muzejske trgovine Gams mora ponujati sistemske rešitve, ki izhajajo iz kulturnega podjetništva. Poslovna priložnost izvajalca dejavnosti Gams je v obsegu in širini delovanja morebitnih ponudnikov in morebitni poznejši sistemski podpori, ki bi jo lahko tako zastavljen projekt dobil iz drugih virov, kot so na primer evropska in druga programska sredstva v okviru proračunskega načrtovanja. Ministrstvo za kulturo pričakuje, da bo izvajalec dejavnosti muzejske trgovine Gams začel delati predvidoma septembra 2011, in sicer s svetovanjem za izvedbo notranje opreme trgovine in z vzpostavitvijo dejavnosti, ki je predmet razpisa. Ministrstvo za kulturo bo sofinanciralo dejavnosti Gamsa in predvidoma od septembra 2011 zanj zagotovilo brez plačila najemnine pritlične prostore javne infrastrukture v kulturi v velikosti 199,75 m2 na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani, v katerih bo notranja oprema za izvajanje dejavnosti. Ministrstvo za kulturo želi s financiranjem dejavnosti muzejske trgovine Gams doseči cilje, katerih učinki so v korist kreativnosti in kulture: – utrditi pomen kulturne dediščine kot potenciala za razvoj kreativnih industrij; – povečati dostopnost izdelkov dobrega oblikovanja ter kulturne in etnološke dediščine; – povezati poslovanje muzejskih trgovin v muzejih, galerijah in drugih kulturnih institucijah v Sloveniji, da bodo skupno nastopali do ponudnikov, proizvajalcev in distributerjev izdelkov z vsebinami kulturne dediščine in predmetov dobrega oblikovanja; – utrditi pomen muzejskih trgovin kot prostorov za nakup dobrega darila ali predmeta; – ustvariti blagovno znamko za dobro darilo ali predmet sodobnega oblikovanja ali kulturne dediščine; – kakovostno nadgraditi trgovine s spominki kulturne dediščine; – popularizirati Četrt kulture med Metelkovo in Masarykovo ulico v Ljubljani. 2. Razpisno področje: razpisno področje so kulturne in kreativne industrije. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še te pogoje: – so registrirane za opravljanje dejavnosti tega razpisa; – imajo reference in izkušnje za dejavnosti tega razpisa; – ne izkazujejo negativnega finančnega poslovanja v letu 2010; – se obvezujejo, da bodo izvajale dejavnost v Vratarnici na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani (izjava); – se obvezujejo, da bodo v poslovanju uporabljale celostno grafično podobo Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop, ki je bil na odprtem vabljenem anonimnem natečaju ministrstva izbran kot najboljša rešitev (izjava); – bodo sodelovale pri zamisli in oblikovanju notranje opreme trgovine. 4. Merila za izbor izvajalca Ministrstvo za kulturo bo poslane ponudbe obravnavalo na podlagi teh meril: – izvedljivost/kredibilnost celostnega poslovnega načrta: 0 do 20 točk; – jasnost/argumentiranost celostnega poslovnega načrta: od 0 do 20 točk; – pozitivni učinki na vse muzejske trgovine: od 0 do 30 točk; – pozitivni učinki na kreativne industrije: od 0 do 30 točk. Strokovna komisija bo za izvajanje dejavnosti Gamsa predlagala tistega prijavitelja, ki bo dosegel največ točk, vendar ne manj kot 70. 5. Okvirna vrednost Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega razpisa, znašajo za leto 2011 okvirno 90.000,00 € in za leto 2012 okvirno 80.000 € na proračunski postavki 6417. Namenjena so izvajanju dejavnosti muzejske trgovine. Ministrstvo za kulturo bo z izbranim ponudnikom dejavnosti sklenilo dveletno pogodbo. Na poziv ministrstva bo moral izvajalec predložiti finančno poročilo in poročilo o delu, oboje za leto 2011, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje izvajanja razpisnih dejavnosti in ki bo podlaga za nakazilo razpisnih sredstev. Prav tako bo moral predložiti načrt dela in finančni načrt za leto 2011. Na podlagi ocene vseh poslanih dokumentov bo Ministrstvo za kulturo sklenilo aneks k pogodbi za financiranje za leto 2012 ali pa začelo postopek za razdrtje pogodbe. Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico, da razpis ustavi, če so bo izkazalo, da sredstev ne bo mogoče zagotoviti v njegovem proračuni. 6. Razpisni roki: razpis se začne 8. 7. 2011 in traja do 2. 9. 2011. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec; – osnutek pogodbe; – izjavo, s katero se izvajalec obveže, da bo izvajal razpisane dejavnosti v objektu na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani in da bo uporabljal prvonagrajeno idejno rešitev celostne grafične podobe znaka znamke Gams za opravljanje razpisanih dejavnosti; – tloris prostorov muzejske trgovine. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje prijavne dokumente: – prijavni obrazec; – izjavo, s katero se izvajalec obveže, da bo izvajal razpisano dejavnost na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani in da bo uporabljal prvonagrajeno idejno rešitev znaka in elementov celostne grafične podobe znamke Gams za opravljanje razpisane dejavnosti; – celostno zastavljen poslovni načrt po standardni metodologiji, ki mora vsebovati poslovne predloge (rešitve) za vsako od spodaj navedenih vsebin: – sistem iskanja najboljših produktov (replik, spominkov, predmetov sodobnega oblikovanja in izdelkov umetnostne obrti) za dejavnosti Gams; – načine spodbujanja proizvodnje predmetov dobrega oblikovanja in umetnostne obrti; – sistem prodajnih poti in prodajnih politik Gamsa; – sistem cen in politiko cen na ravni Gamsa; – skupni sistem nabave in distribucije za druge muzejske trgovine; – promocijo in povezano trženje izdelkov v sistemu trgovin; – ekonomiko in finančno projekcijo za obdobje dveh let (september 2011 ̶ september 2013); – projekcijo poslovnih učinkov skupnega projekta Gams; – oceno delovanja Gamsa za obdobje dveh let (september 2011–september 2013). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana) med uradnimi urami. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh ministrstva na http://www.kultura.gov.si. 8 Rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih in vsebovati vse obvezne prijavne dokumente in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Vloga mora biti predložena na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najpozneje do 2. 9. 2011 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani »Ne odpiraj – Prijava na razpis JR-GAMS-2011/2«. Na hrbtni strani ovitka morata biti navedba prijavitelja in naslov (sedež). Za prepozno se bo štela vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki do vključno 2. 9. 2011 ne bo oddana priporočeno na pošto oziroma do tega dne ne bo oddana v vložišču ministrstva. Za nepopolno se bo štela vloga, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku. Za neupravičenega se bo štel prijavitelj, ki ne bo izpolnjeval v javnem razpisu določenih pogojev oziroma čigar vloga ne bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge: – ki jih ne bodo vložile upravičene osebe in – ki bodo prepozne. 9 Pristojna oseba za razpis: pristojna oseba za sporočanje strokovnih pojasnil je Lilijana Stepančič (lilijana.stepancic@gov.si). 10 Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 11 Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 6. 9. 2011. OSNUTEK Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica za kulturo Majda Širca, matična št. 5228000000, davčna številka 48732583, (v nadaljevanju ministrstvo) in ……...….….., ....…….………, ...……..……., davčna številka: …..............................……. (v nadaljevanju: izvajalec) skleneta na podlagi prvega odstavka 74. in 75. člena in 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10) in 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Odločbe ministrice št. ……, z dne ……..
POGODBO št. …………..
o sofinanciranju muzejske trgovine Gams in oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo št.
1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: – da je bil izvajalec izbran na javnem razpisu z oznako JR-GAMS-2011/2 za izvajanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop; – da imajo cilji izvajanja dejavnosti muzejske trgovine Gams dolgoročne učinke na večjo dostopnost kulture; – da je Republika Slovenija lastnica zemljišča parc. št. 3107/1, vpisanega pri vl. št. 2391, (1737) k.o. Tabor, na katerem stoji stavba ID št. 320 brez naslova, (1737) k.o. Tabor; – da je Ministrstvo za kulturo zaradi reševanja prostorskih problemov slovenskih kulturnih institucij na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 360-04/93-3/19-8 z dne 28. 7. 1994 in št. 464-03/94-3/2 z dne 1. 9. 1994 prevzelo v upravljanje 2/3 celotnega kompleksa nekdanje vojašnice ob Metelkovi; – da je bila Stavba št. 3 (gradbena oznaka) na Metelkovi ulici v Ljubljani – prostori za nacionalni informacijski kulturni portal, parc. št. 3107, k.o. Tabor, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 634-07/2003-1 z dne 25. 9. 2003 razglašena za javno kulturno infrastrukturo; – da so bile z odločbo Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Ljubljana št. 02112-2589/2008-2 z dne 23. 2. 2009 v postopku parcelacije ukinjene parc. št. 3093/2, 3106, 3108, iz njih sta nastali novi parc. št. 3093/3 in 3093/4, in parc. št. 3107, iz katere sta nastali novi parc. št. 3107/1 in 3107/2, vse k.o. Tabor; – da je Investitorju Republiki Sloveniji, Ministrstvu za kulturo, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center 28. 2. 2008 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-348/2007-22 za rekonstrukcijo objekta vratarnice nekdanje vojašnice na Metelkovi ulici v Ljubljani na zemljišču parc. št. 3107, k.o. Tabor in dovoljenje za spremembo namembnosti pritličja v informacijski center Ministrstva za kulturo; – da se da izvajalcu za čas sofinanciranja dejavnosti brezplačno v uporabo javna kulturna infrastruktura pod pogojem, da prevzame obveznost rednega tekočega vzdrževanja. 2. člen Predmeti te pogodbe so: – sofinanciranje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop,opredeljenih v predmetu razpisa JR-GAMS-2011/2; – brezplačna oddaja 199,75 m2 poslovnih prostorov v pritličju stavbe ID št. 320 Metelkova ulica 2 B, Ljubljana, (1737) k.o. Tabor za obdobje dveh let oziroma za čas, za katerega je sklenjena pogodba za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena z možnostjo podaljšanja, vendar ne za več kot za skupaj pet let; – uporaba prvonagrajene rešitve celostne grafilčne podobe Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop za dejavnost, ki so predmet razpisa JR-GAMS2-2011. Uporabnik mora poslovne prostore uporabljati samo za zgoraj navedene dejavnosti iz prvega odstavka tega člena. 3. člen Ministrstvo bo sofinanciralo dejavnosti muzejske trgovine Gams 90.000,00 € v letu 2011 in okvirno 80.000 € v letu 2012 iz proračunske postavke 6417. Sredstva so namenjena vzpostavitvi in izvajanju dejavnosti iz predmeta razpisa JR-GAMS-2011/2. Na poziv ministrstva bo moral izvajalec predložiti finančno poročilo in poročilo o delu za leto 2011, iz katerega bo razvidno izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa JR-GAMS-2011/2. Ocena skladnosti obeh poročil z razpisnim predmetom in predloženim celostnim poslovnim načrtom bo podlaga za nakazilo drugega dela sredstev ali za razdrtje pogodbe. Prav tako bo moral izvajalec na poziv ministrstva do 31. januarja 2011 predložiti načrt dela in finančni načrt za leto 2012, sprejetje katerih bo podlaga za sklenitev aneksa k pogodbi za financiranje za leto 2012. 4. člen Ministrstvo bo sredstva za izvajanje dejavnosti muzejske trgovine Gams nakazalo na transakcijski račun izvajalca št. …..... pri banki ….....… Ministrstvo bo sredstva nakazalo vsako leto v dveh obrokih v naslednjih deležih in predvideni dinamiki: – izplačilo sredstev do višine 70 odstotkov, namenjenih dejavnosti v letu 2011, bo izvedeno 30. dan po podpisu pogodbe; – izplačilo preostalega deleža sredstev, namenjenih dejavnosti v letu 2011, bo izvedeno po potrditvi vsebinskega in finančnega poročila za leto 2011 30. dan po prejemu zahtevka za izplačilo; – izplačilo sredstev do višine 70 odstotkov, namenjenih dejavnosti v letu 2012, bo izvedeno 30. dan po podpisu aneksa k pogodbi; – izplačilo preostalega deleža sredstev, namenjenih dejavnosti v letu 2012, bo nakazano po potrditvi vsebinskega in finančnega poročila za leto 2012 30. dan po prejemu zahtevka za izplačilo. 5. člen Izvajalec se obvezujejo, da bo v poslovanju dejavnosti, ki so predmet razpisa JP-GAMS-2011/2, uporabljal celostno grafično podobo Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop, izbrano na odprtem vabljenem anonimnem natečaju ministrstva kot prvonagrajeno rešitev avtorjev Mihe Kosmača in Kaje Kopitar, katere lastnik avtorskih pravic je Ministrstvo za kulturo. Izvajalec se tudi obvezuje, da se o vseh dodelavah in drugi uporabi celostne grafične podobe Gams dogovarjal z avtorjema za svoj račun. Vse nadaljnje izdelave in uporabe celostne grafične podobe, narejene za račun izvajalca, so last ministrstva. 6. člen Izvajalec se zaveže, da bo sodeloval pri zamisli in oblikovanju notranje opreme trgovine. 7. člen Izvajalec prevzame v uporabo opremljene prostore iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe v skladu s 75. členom Zakona o izvajanju javnega interesa v kulturi in se zaveže redno kriti vse njemu pripadajoče obveznosti rednega tekočega vzdrževanja, in sicer: – stroške dobave energije (elektrike, plina, toplovoda – ogrevanje); – stroške odvoza smeti in odpadkov; – stroške čiščenja uporabnikovih prostorov, skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe in funkcionalnega zemljišča; – čiščenje in odstranjevanje snega in ledenih sveč s strehe stavbe; – stroške porabe vode; – stroške kanalizacije in drugih komunalnih storitev; – stroške deratizacije in dezinfekcije; – stroške protipožarne varnosti; – stroške zavarovanja; – sorazmerne stroške varovanja; – stroške obratovanja in vzdrževanja uporabnikovih prostorov in skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe in funkcionalnega zemljišča; – individualne stroške, ki gredo v celoti v breme uporabnika – stroške telefona, faksa, računalniškega omrežja in drugih komunikacijskih naprav in podobno; – stroške upravljanja; – sorazmerne stroške izvajalcu pripadajočih morebitnih parkirnih mest v podzemni garaži; – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Izvajalec je dolžan plačevati zgoraj navedene stroške, vezane na uporabo in obratovanje prostorov, pooblaščenemu podjetju, upravniku stavbe ali neposredno ministrstvu. 8. člen Izvajalec ne sme oddajati prostorov v podnajem ali drugačno uporabo niti deloma niti v celoti. 9. člen Izvajalec je dolžan prostore uporabljati in vzdrževati in ravnati z opremo kot dober gospodar. Izvajalec je dolžan popraviti oziroma povrniti vso škodo, ki bi jo v prostoru in opremi in v skupnih prostorih, delih in napravah stavbe in na funkcionalnem zemljišču povzročil sam ali bi nastala v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Izvajalec je dolžan povrniti škodo v roku 30 dni od dneva, ko je škoda zapisniško ugotovljena. 10. člen Izvajalec ne sme spreminjati prostorov, vgrajevati opreme in izvajati drugih posegov, razen rednih vzdrževalnih del. 11. člen Izvajalec je dolžan v roku 30 dni obvestiti upravljavca o vsaki statusni spremembi oziroma drugi spremembi, ki bi lahko vplivala na pogodbeno razmerje. 12. člen Ta pogodba preneha: a) z odpovedjo pogodbe: – če izvajalec na poziv ministrstva ne predloži finančnega in vsebinskega poročila za leto 2011, iz katerih je razvidno, da ni izvedel dejavnosti, ki so predmet razpisa JR-GAMS-2011/2; – če izvajalec na poziv ministrstva ne pripravi zadovoljivega finančnega in vsebinskega načrta za leto 2012 za izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa JR-GAMS-2011/2; – če izvajalec uporabi sredstva ministrstva v drug namen, kot je določen s to pogodbo; b) z odstopom od pogodbe: – če izvajalec ne začne uporabljati prostorov, kot je določeno s to pogodbo oziroma brez upravičenega razloga ali jih več kot dva meseca ne uporablja; – če izvajalec odda prostore v podnajem ali drugačno uporabo deloma ali v celoti; – če ne uporablja prostorov v skladu s to pogodbo, ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda; – če ne plačuje redno stroškov tekočega vzdrževanja; – če je nastala do sprememba namembnosti javne kulturne infrastrukture, v kateri so prostori; – če izvajalec kako drugače krši določila te pogodbe. Če to pogodbeno razmerje preneha zaradi odstopa ali odpovedi, je izvajalec dolžan izročiti prostore, proste oseb in stvari, v posest ministrstvu najpozneje v roku 30 dni po prejetju obvestila o odstopu ali odpovedi in v istem roku vrniti vsa nakazana sredstva. Če pri izročitvi prostorov nastane zamuda, se stranki dogovorita, da je izvajalec za vsak dan zamude dolžan plačati ministrstvu stroške tekočega vzdrževanja. 13. člen Pogodbeni stranki določata kza skrbnika/skrbnike pogodbe: – dr. Stojan Pelko za ministrstvo, – ….. ……………. za izvajalca. 14. člen Pogodbeni stranki zagotavljata, da nobena stranka ali kateri od njenih podizvajalcev, agentov, zastopnikov ali katere koli tretja stranka v njihovem imenu ni ponudila, dala, zahtevala, sprejela ali se strinjala s kakršno koli neupravičeno denarno koristjo ali kakršno koli nedovoljeno koristjo drugačne narave za: – pridobitev posla ali – sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali – opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali – drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Ministrstvu za kulturo povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku Ministrstva za kulturo, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena in veljavna pogodba nična. 15. člen Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki poskušali zgladiti sporazumno, sicer je za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno sodišče v Ljubljani. 16. člen Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 17. člen Ta pogodba je sestavljena v 4 izvodih; izvajalec prejme en izvod, ministrstvo pa tri izvode. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Javni razpis za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani (oznaka JR-GAMS-2011/2) Izjava prijavitelja Izjavljamo: a) da bomo izvajali razpisane dejavnosti v pritličnih prostorih na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani, b) da bomo uporabljali idejno rešitev znaka in celostne grafične podobe znamke Gams za opravljanje razpisanih dejavnosti, ki ja je Ministrstvo za kulturo izbralo na natečaju za idejno rešitev znaka in osnovnih elementov celostne grafične podobe znamke Gams avtorjev Kaje Kopitar in Mihe Kosmača in katere lastnik je ministrstvo, da bomo vse uporabe in morebitne spremembe urejali z avtorjema celostne grafične podobe in da bomo brezplačno prenesli v last ministrstva vse uporabe in morebitne predelave celostne grafične podobe, ki jih bomo v obdobju izvajanja dejavnosti naročili pri avtorjih celostne grafične podobe. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Javni razpis za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani (oznaka JR-GAMS-2011/2) Prijavni obrazec   Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Datum: Podpis odgovorne osebe (in žig)
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost