Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2606. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti, stran 7957.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 25., 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se ustanavlja javni zavod Center sodobnih plesnih umetnosti (v nadaljnjem besedilu: zavod), se ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), razen v primerih, ko je glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom ali s tem sklepom določeno drugače.
2. člen
Javni zavod Center sodobnih plesnih umetnosti je nacionalna plesna ustanova, ki je v celoti namenjena sodobni plesni umetnosti.
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti na področju sodobnega plesa v slovenskem in mednarodnem prostoru. Namenjen je ustvarjanju, predstavljanju, razvoju, izobraževanju, raziskovanju, dokumentiranju, arhiviranju ter promoviranju različnih estetskih in produkcijskih praks sodobne plesne umetnosti na nacionalni in mednarodni ravni.
Ustvarjalcem sodobne plesne umetnosti na področju Slovenije omogoča vrhunske in trajne infrastrukturne, ustvarjalne in produkcijske pogoje ter zagotavlja soobstoj različnih sodobnoplesnih umetniških praks. Slovenski javnosti kontinuirano predstavlja vrhunsko slovensko in mednarodno sodobno plesno ustvarjalnost. Spodbuja participacijo, demokratičnost, pluralnost, pretočnost, mednarodno sodelovanje ter kakovost ustvarjanja in predstavljanja.
Zavod redno sodeluje z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami v Sloveniji in tujini in z nevladnimi organizacijami na področju sodobnega plesa. Zavod sodeluje s strokovno javnostjo in z ministrstvom pri oblikovanju kulturne politike na področju sodobnih plesnih umetnosti.
3. člen
Ime zavoda je: Center sodobnih plesnih umetnosti.
Skrajšano ime zavoda je: CSPU.
Mednarodno ime zavoda je: Center for contemporary dance.
Sedež zavoda je: Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana.
Zavod je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.
4. člen
Dejavnost zavoda omogočata ustanovitelj in mestna občina, v kateri je sedež zavoda, na podlagi »Dogovora o sodelovanju pri institucionalizaciji sodobnega plesa v javni zavod Center sodobnih plesnih umetnosti« med ministrstvom in Mestno občino Ljubljana, sklenjenega 24. 6. 2011.
Infrastrukturo in dejavnost zavoda financirata ministrstvo in Mestna občina Ljubljana v skladu z dogovorom iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Zavod ima lahko notranje organizacijske enote, ki nimajo pooblastil v pravnem prometu. Organizacijsko razdelitev zavoda ureja akt o notranji organizaciji dela v javnem zavodu.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, zavod opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, naslednje dejavnosti s področja sodobne plesne umetnosti: ustvarjanje, predstavljanje, produkcijo, koprodukcijo, organizacijo in posredovanje, umetniške, izobraževalne, rezidenčne prireditve, razstave, predavanja, festivale in druge dogodke, povezane s področjem uprizoritvene umetnosti.
Z dejavnostjo v slovenskem in mednarodnem prostoru zavod na področju sodobnega plesa izvaja:
– ustvarjanje, predstavljanje, produkcijo, koprodukcijo in postprodukcijo,
– organizacijo, koordinacijo in posredovanje prireditev,
– umetniške in rezidenčne prireditve, razstave, predavanja in festivale,
– mednarodno izmenjavo in mreženje,
– predstavljanje in promocijo,
– izobraževanje,
– raziskovalno dejavnost na področju teorije in zgodovine sodobnega plesa.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prvega odstavka tega člena:
– raziskovanje, rezidenčne programe ter programe izmenjav vsebin in ustvarjalcev,
– založništvo in raziskovalno dejavnost na področju teorije in zgodovine sodobnega plesa,
– snemanje in arhiviranje avdiovizualnega gradiva s področja sodobnega plesa (mediateka),
– izvajanje podpornih dejavnosti (administrativno, pravno, socialno in zdravstveno svetovanje),
– izvajanje izobraževalnih dejavnosti, kulturne vzgoje, strokovnih posvetovanj, predavanj, seminarjev, srečanj, razstav, projekcij in delavnic,
– povezovanje s sorodnimi javnimi in zasebnimi institucijami doma in v tujini,
– povezovanje z nacionalnimi in drugimi izobraževalnimi programi za sodobni ples,
– sodelovanje pri zagotavljanju vadbenih in uprizoritvenih prostorov za umetnike in skupine v skladu z načeli dostopnosti, pretočnosti ter soobstoja različnih avtorskih estetik in poetik ustvarjalcev v domačem in tujem prostoru.
Za izvajanje posameznih storitev iz svoje dejavnosti lahko zavod sklene pogodbe z zunanjimi izvajalci, če se s tem racionalizira poraba javnih sredstev.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
7. člen
Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 67/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
14.130   Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
14.190   Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
18.130   Priprava za tisk in objavo
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi, revijami, papirjem in pisarniškimi
      potrebščinami
47.630   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z glasbenimi in video zapisi
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in periodike
58.190   Drugo založništvo
58.290   Drugo izvajanje programa
59.110   Produkcija filmov, video filmov in televizijskih
      oddaj
59.120   Post produkcija filmov, video filmov in
      televizijskih oddaj
59.130   Distribucija filmov, video filmov in
      televizijskih oddaj
59.140   Kinematografska dejavnost
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
60.100   Radijska dejavnost
60.200   Televizijska dejavnost
63.910   Dejavost tiskovnih agencij
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200   Fotografska dejavnost
74.300   Prevajanje in tolmačenje
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.220   Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
79.900   Rezervacije in druge s potovanju povezane
      dejavnosti
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.210   Urejanje zunanjih zadev
85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju športa in rekreacije
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij
95.290   Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih
      izdelkov
96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
8. člen
Dejavnosti zavoda, ki jih zavod izvaja za doseganje namenov ustanovitve iz 2. člena tega sklepa, zavod izvaja kot javno službo.
Zavod zagotavlja jasno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe in dejavnosti, ki ne spadajo v javno službo, vključno s preglednim in doslednim ločevanjem računovodskih izkazov.
Računovodski izkazi zavoda morajo vsebovati podrobno poročilo o virih in zneskih vseh prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti javne službe in dejavnosti, ki ne spadajo v javno službo.
Vsa javna sredstva in prihodki iz naslova opravljanja javne službe se lahko porabijo samo za opravljanje javne službe.
9. člen
Delo zavoda je javno. Zavod zagotavlja javnost svojega dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z informacijami o načrtovanih dejavnostih ter s poročili o opravljenem delu, vključno z letnim poročilom. Letno poročilo mora vsebovati tudi razčlembo stroškov storitev ali programov po posameznih sklopih oziroma vsebinah in poročilo sveta zavoda ter direktorja.
Letno poročilo se najkasneje 15 dni od potrditve objavi na spletnih straneh zavoda.
III. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.
Svet zavoda
11. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih:
– štiri člane imenuje Vlada Republike Slovenije s področja dela zavoda, poslovodenja, financ in pravnih zadev, in sicer enega na predlog ministra, pristojnega za kulturo, enega na predlog pristojnega organa občine, kjer je sedež zavoda, enega na predlog Društva za sodobni ples Slovenije in enega na predlog Umetniške gimnazije za sodobni ples,
– enega člana sveta zavoda izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.
Predlagatelji pristojni organ občine, Društvo za sodobni ples Slovenije in Umetniška gimnazija za sodobni ples morajo predlagati kandidate v 15 dneh po prejemu poziva, sicer jih Vlada Republike Slovenije imenuje brez njihovega predloga. Poziv izvede ministrstvo.
Direktor zavoda ne more biti član sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta zavoda so lahko voljeni oziroma imenovani za največ dva mandata. Direktor je dolžan obvestiti ministra, pristojnega za kulturo, o izteku mandata članov sveta zavoda najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata.
Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Če predsednik ni izvoljen, opravlja do izvolitve njegove naloge najstarejši član sveta zavoda. Konstitutivno sejo skliče direktor najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi večine njegovih članov.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Odločitve sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
12. člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in pomočnika direktorja.
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.
Postopek volitev in odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se podrobneje uredi s pravilnikom.
13. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, investicijskemu načrtu in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– daje direktorju predloge, pobude in mnenja s področja vsebinskega dela zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih po zakonu ali po tem sklepu ne sprejema direktor,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja in pomočnikov direktorja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– opravlja druge naloge, določene s tem sklepom in drugimi predpisi.
14. člen
Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, in član sveta zavoda, ki je imenovan izmed zaposlenih, je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno,
– se ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
Mandat članu sveta zavoda preneha tudi v primeru smrti člana, v primeru izgube poslovne sposobnosti člana in s prenehanjem delovnega razmerja člana, ki je bil imenovan izmed zaposlenih v zavodu.
V primeru prenehanja članstva zaradi prenehanja delovnega razmerja člana sveta zavoda izmed zaposlenih v zavodu se najkasneje v 15 dneh po prenehanju mandata opravijo nadomestne volitve.
Člana sveta zavoda razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda ali ministra, pristojnega za kulturo. V primeru predčasne razrešitve člana sveta zavoda se za čas do izteka mandatne dobe imenuje nov član.
Direktor
15. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
– organizira delo in poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda na področju sodobnih plesnih umetnosti oziroma uprizoritvenih umetnosti ter drugih področjih, za katera je zavod ustanovljen,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, če so ti organizirani,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge splošne akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo zavoda,
– na podlagi predlogov pomočnikov direktorja, ki se nanašajo na njihovo strokovno področje, določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje pomočnike direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi organizacijami, nevladnimi skupinami in drugimi javnimi zavodi,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvajanje nalog iz svoje pristojnosti oziroma s področja delovanja zavoda,
– zagotavlja obveščanje zaposlenih v skladu s predpisi,
– opravlja druge naloge, določene s tem sklepom in drugimi predpisi.
K aktom iz tretje, četrte, pete, šeste, sedme, enajste in dvanajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
16. člen
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah in investicijskem vzdrževanju, katerih vrednosti presegajo tiste, določene s predpisi, ki urejajo naročila malih vrednosti v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na razpolaganje z nepremičninami, ki so last ustanovitelja ali mestne občine, kjer ima zavod sedež, in jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem sklepom, prenese opravljanje teh zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
17. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki, poleg v zakonu določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj pet let vodstvenih izkušenj,
– ima vodstvene sposobnosti,
– strokovno pozna področje dela zavoda, ki ga pokriva, v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– pozna poslovno problematiko področja sodobnega plesa v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na področju dejavnosti zavoda, ki jo pokriva,
– pozna področje poslovnega vodenja javnega zavoda,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima sposobnost pridobivanja sredstev, zlasti iz nejavnih virov,
– ima znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– ima znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika na višji ravni.
Kandidat za direktorja zavoda mora predložiti:
– strateški načrt poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– koncept vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Direktor je ob prijavi na javni razpis, poleg drugih obveznih dokazil, dolžan priložiti tudi življenjepis z opisom dosedanje kariere in dokazila o nekaznovanosti.
18. člen
Javni razpis objavi ministrstvo, ki lahko k prijavi na javni razpis povabi posamezne kandidate tudi neposredno na podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila. Pogoji javnega razpisa veljajo tudi za neposredno vabljene kandidate.
Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Predhodno mnenje k predlaganim kandidatom mora svet zavoda podati v roku 30 dni od prejema poziva, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Svet zavoda se pri oblikovanju mnenja seznani z vlogami vseh kandidatov, ki so na razpis oddali popolno vlogo.
Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi svet zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Ista oseba je lahko imenovana za direktorja največ dvakrat.
19. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– iz razlogov, določenih v predpisih, ki veljajo za javne zavode,
– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Minister, pristojen za kulturo, mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se strinja s sklepom o razrešitvi.
Pobudo za razrešitev direktorja lahko poda tudi svet zavoda.
20. člen
Zavod ima lahko za posamezna področja pomočnika direktorja, in sicer za:
– vodenje področja slovenske in mednarodne produkcije, koprodukcije in postprodukcije (v nadaljnjem besedilu: pomočnik direktorja za umetniški program),
– vodenje področja razvoja sodobnega plesa, rezidenčnih programov, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti na področju prakse in teorije ter zgodovine sodobnega plesa (v nadaljnjem besedilu: pomočnik direktorja za strokovne vsebine).
O potrebnosti pomočnikov za posamezna področja ob vsakem mandatu direktorja zavoda posebej poda mnenje svet zavoda, upoštevaje možnost, da lahko nekatera vodi neposredno direktor sam, pri čemer lahko direktor v vsakem mandatu imenuje pomočnika direktorja za obe področji iz prejšnjega odstavka.
Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila. Pogoji javnega razpisa veljajo tudi za neposredno vabljene kandidate. Svet zavoda poda predhodno mnenje k imenovanju pomočnikov direktorja. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Pomočnika direktorja predstavljata in koordinirata delovanje zavoda na svojem delovnem področju ter sta odgovorna za zakonitost in strokovnost dela zavoda za področje dejavnosti, ki ga vodita, direktorju zavoda.
Pomočnika direktorja morata pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
21. člen
Za pomočnika direktorja za umetniški program je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju, za katerega je imenovan, od tega najmanj dve leti vodstvenih izkušenj,
– ima vodstvene sposobnosti,
– strokovno pozna področje dela zavoda v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– pozna umetniško in poslovno problematiko področja sodobnega plesa v nacionalnem prostoru,
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti zavoda ali najmanj srednješolsko izobrazbo ter najmanj deset let delovnih izkušenj na področju dejavnosti zavoda,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika na višji ravni.
Kandidat za pomočnika direktorja za umetniški program mora ob kandidaturi predložiti še koncept vodenja razvoja zavoda na svojem področju za mandatno obdobje.
Kandidat za pomočnika direktorja za umetniški program je ob prijavi na javni razpis, poleg drugih obveznih dokazil, dolžan priložiti tudi življenjepis z opisom dosedanje kariere in dokazila o nekaznovanosti.
Naloge pomočnika direktorja za umetniški program so:
– načrtuje, organizira in strokovno vodi zavod na področju produkcij, koprodukcij, postprodukcij in drugega umetniškega programa,
– oblikuje umetniško politiko zavoda s svojega delovnega področja,
– predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na strokovno delo zavoda,
– predlaga direktorju letni program dela in poročilo o delu zavoda s svojega delovnega področja,
– s svojega delovnega področja predlaga direktorju cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
– daje mnenje direktorju v zvezi s strokovnim delovanjem zavoda,
– izvršuje sklepe in odločitve direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda in po nalogu direktorja.
22. člen
Za pomočnika direktorja za strokovne vsebine je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju, za katerega je imenovan, od tega najmanj dve leti vodstvenih izkušenj,
– ima vodstvene sposobnosti,
– strokovno pozna področje dela zavoda v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– pozna umetniško in strokovno vsebinsko problematiko področja sodobnega plesa v nacionalnem prostoru in ima s tega področja tudi reference,
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti zavoda ali najmanj srednješolsko izobrazbo ter najmanj deset let delovnih izkušenj na področju dejavnosti zavoda,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika na višji ravni.
Kandidat za pomočnika direktorja za strokovne vsebine mora ob kandidaturi predložiti še koncept vodenja razvoja zavoda na svojem področju za mandatno obdobje.
Kandidat za pomočnika direktorja za strokovne vsebine je ob prijavi na javni razpis, poleg drugih obveznih dokazil, dolžan priložiti tudi življenjepis z opisom dosedanje kariere in dokazila o nekaznovanosti.
Naloge pomočnika direktorja za strokovne vsebine so:
– načrtuje, organizira in strokovno vodi zavod na področju razvoja sodobnega plesa, rezidenčnih programov, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti na področju prakse in teorije ter zgodovine sodobnega plesa ter na področju drugih strokovnih vsebin v zvezi z delovanjem zavoda,
– oblikuje strokovno politiko zavoda s svojega delovnega področja,
– predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na strokovno delo zavoda,
– predlaga direktorju letni program dela in poročilo o delu zavoda s svojega delovnega področja,
– s svojega delovnega področja predlaga direktorju cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
– izvršuje sklepe in odločitve direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda in po nalogu direktorja.
23. člen
Pomočniki direktorjev se zaposlijo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja mandata direktorja oziroma ne več kot pet let in se lahko ponovi na podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila. Pogoji javnega razpisa veljajo tudi za neposredno vabljene kandidate. Ista oseba je lahko imenovana za pomočnika direktorja za posamezno področje največ dvakrat.
Pomočniki direktorja so lahko razrešeni pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor. Pomočnike direktorja razreši direktor na podlagi predhodnega mnenja sveta zavoda. Svet zavoda mora mnenje izdati v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora direktor seznaniti pomočnike direktorja o razlogih za razrešitev in jim dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavijo.
Pomočniki direktorja odgovarjajo direktorju za strokovnost in zakonitost dela.
24. člen
Zavod ima zaradi posebne narave dela na področju dejavnosti zavoda delovna mesta, vezana na mandat direktorja. Ta delovna mesta so določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Na delovna mesta iz prejšnjega odstavka imenuje direktor kandidate na podlagi javnega razpisa. K prijavi na javni razpis lahko direktor povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Pogoji javnega razpisa veljajo tudi za neposredno vabljene kandidate.
Mandat zaposlenih na delovnih mestih iz prejšnjega odstavka traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
25. člen
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, zavod uporablja poslovni prostor v izmeri 310 m2 na Zaloški cesti 65 v Ljubljani.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
26. člen
Sredstva za delo zavod pridobiva:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih virov,
– iz sredstev Evropske unije in drugih mednarodnih virov,
– z vstopninami in najemninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod pridobiva proračunska sredstva za dejavnosti, ki jih izvaja kot javno službo, na osnovi letnega programa dela in finančnega načrta, ki ga je potrdil svet zavoda. Predložen letni program dela in finančni načrt mora biti predhodno usklajen s pristojnimi organi financerjev. Usklajevanje poteka po postopku in v rokih, kot jih določajo veljavni predpisi in pristojni organi financerjev.
V okviru potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta zavod samostojno gospodari s prihodki.
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz javnih virov, iz tržne dejavnosti in drugih nejavnih virov.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
27. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti na način javne službe, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen ter za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v sklopu javne infrastrukture za kulturo na podlagi predhodnega mnenja ustanovitelja.
O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju tržne dejavnosti, odloča na predlog direktorja svet zavoda ob predhodnem soglasju ustanovitelja.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarstvenika za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno, z nepremičnim premoženjem pa po predhodnem soglasju ustanovitelja in lastnika nepremičnega premoženja, skladno s predpisi.
Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ter za investicije.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
29. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela zavoda z načrti in programi Republike Slovenije na področju kulture,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem sklepom in predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Zavod je dolžan na zahtevo ustanovitelja ali lastnika premoženja predložiti letni program dela in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja posredovati vse zahtevane informacije, poročila in ostalo dokumentacijo, ki se nanašajo na delovanje javnega zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi zavoda.
Splošne akte, ki urejajo notranje delovanje zavoda, sprejema direktor zavoda na podlagi predhodnega mnenja sveta zavoda.
Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za obdobje enega leta, ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela zavoda ter organizira delo oziroma poslovanje zavoda, vse pod nadzorstvom ustanovitelja.
32. člen
Volitve člana sveta zavoda izmed zaposlenih se izvedejo takoj, ko je v zavodu v skladu z aktom o sistemizaciji zaposlena najmanj polovica delavcev. Do imenovanja člana sveta zavoda izmed zaposlenih svet zavoda, v katerega so imenovani štirje člani, deluje v okviru pristojnosti iz tega ustanovitvenega akta in veljavno odloča.
33. člen
Ministrstvo in Mestna občina Ljubljana predata nepremičnine, ki so predmet dogovora iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa, zavodu v upravljanje najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
34. člen
Vršilec dolžnosti direktorja sprejme akt o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v 60 dneh od oblikovanja sveta zavoda.
35. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem sklepom najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega sklepa. Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovana večina njegovih članov.
36. člen
Svet zavoda sprejme pravilnik iz četrtega odstavka 12. člena tega sklepa najkasneje v 30 dneh od konstitutivne seje.
37. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-7/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-3511-0022
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost