Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2603. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, stran 7936.

Na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobneje določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic beguncev in oseb, ki jim je priznana subsidiarna zaščita (v nadaljnjem besedilu: osebe z mednarodno zaščito), in sicer do:
– prebivanja v Republiki Sloveniji,
– podaljšanja subsidiarne zaščite,
– pridobitve informacij,
– nastanitve v zmogljivostih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– enkratne denarne pomoči,
– denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu,
– izobraževanja in usposabljanja ter
– pomoči pri vključevanju v okolje.
2. člen
(dovoljenje za prebivanje)
Oseba z mednarodno zaščito se mora zaradi izdaje dovoljenja za prebivanje iz 112.a člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon) čim prej po vročitvi odločbe o pridobitvi mednarodne zaščite zglasiti na ministrstvu.
3. člen
(podaljšanje subsidiarne zaščite)
Oseba s priznano subsidiarno zaščito zaprosi za podaljšanje te zaščite na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
4. člen
(zagotavljanje informacij)
Osebam z mednarodno zaščito ministrstvo zagotavlja informacije iz 90. člena zakona z individualnim svetovanjem, priročniki, brošurami, v elektronski obliki in na spletni strani. Zagotovi jih tudi organom, ki obravnavajo te osebe, drugim državnim organom, mednarodnim organizacijam in nevladnim organizacijam.
II. NASTANITEV
5. člen
(nastanitev oseb z mednarodno zaščito)
(1) Postopek nastanitve na podlagi 92. člena zakona se začne na zahtevo osebe z mednarodno zaščito. Zahtevek za nastanitev se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
Ministrstvo osebi z mednarodno zaščito v najkrajšem možnem času izda odločbo o nastanitvi.
(2) Zaradi celovitosti družine se oseba z mednarodno zaščito, ki je na podlagi 17. člena zakona uveljavljala pravico do združitve družine, nastani v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva skupaj z družino.
(3) Ob nastanitvi se oseba z mednarodno zaščito seznani s pravicami in dolžnostmi, povezanimi s prebivanjem v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva, in izroči se ji izvod hišnega reda v njej razumljivem jeziku.
6. člen
(nastanitev ranljivih oseb s posebnimi potrebami)
Če nastanitev oseb iz 15. člena zakona v integracijski hiši oziroma drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva ni primerna, ministrstvo v sodelovanju z drugimi državnimi organi osebi z mednarodno zaščito v čim krajšem času zagotovi drugo ustrezno nastanitev.
7. člen
(izračun in izplačilo enkratne denarne pomoči)
(1) Višina enkratne denarne pomoči iz 92.č člena zakona je odvisna od števila družinskih članov s priznano mednarodno zaščito in se določi v skladu z ustreznim odstotkom osnovnega zneska minimalnega dohodka:
+----------------------------------+---------------------------+
|                 |  % osnovnega zneska   |
|                 |  minimalnega dohodka  |
+----------------------------------+---------------------------+
|odrasla oseba oziroma       |      100      |
|vlagatelj             |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|vsaka naslednja odrasla oseba v  |      70       |
|družini              |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|otrok do 18. leta starosti    |      30       |
+----------------------------------+---------------------------+
|mladoletna oseba brez spremstva  |      100      |
+----------------------------------+---------------------------+
(2) Za mladoletne osebe, ki so v Republiki Sloveniji s samo enim od staršev, se enkratna denarna pomoč poveča za 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(3) Osebi z mednarodno zaščito se enkratna denarna pomoč izplača na dan izselitve iz azilnega doma v gotovini.
III. DENARNO NADOMESTILO ZA NASTANITEV NA ZASEBNEM NASLOVU
8. člen
(zahtevek za denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu)
(1) Postopek za dodelitev denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, določenega v 93. členu zakona, se začne na zahtevo osebe z mednarodno zaščito.
(2) Zahtevek za dodelitev denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
(3) Zahtevku je treba priložiti kopijo najemne pogodbe oziroma aneksa k najemni pogodbi, dokazilo o dohodkih vlagatelja oziroma njegovih družinskih članov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka in potrdilo o dohodkih zavezanca, ki je vlagatelja oziroma njegove družinske člane dolžan in zmožen preživljati, za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka.
(4) Oseba z mednarodno zaščito iz tretjega odstavka 93. člena zakona mora zahtevku priložiti dokazilo o rednem šolanju.
9. člen
(odmera denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu)
(1) Višina denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu se osebam z mednarodno zaščito, ki nimajo lastnih sredstev za preživljanje ali jim preživljanje ni zagotovljeno kako drugače, določi v odstotku osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 10. člena te uredbe.
(2) Višina denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu se osebi z mednarodno zaščito, ki ima lastne dohodke ali ji je preživljanje zagotovljeno kako drugače, določi tako, da se od denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu iz prejšnjega odstavka odšteje višina povprečnih lastnih dohodkov, ki jih je oseba z mednarodno zaščito oziroma so jih zavezanci, ki so jo v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, prejeli v preteklih treh mesecih pred mesecem vložitve zahtevka.
(3) Višina denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu se članom družine, ki imajo mednarodno zaščito, določi kot razlika med denarnim nadomestilom za nastanitev na zasebnem naslovu iz prvega odstavka tega člena ter seštevkom povprečnih lastnih dohodkov vseh družinskih članov in zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, prejetih v preteklih treh mesecih pred mesecem vložitve zahtevka.
(4) Za lastna sredstva osebe z mednarodno zaščito po tej uredbi se štejejo lastni dohodki, kakor jih opredeljuje zakon, ki ureja socialno varnost, in njeno premoženje v Republiki Sloveniji.
10. člen
(višina denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu)
Višina mesečnega denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu je odvisna od števila družinskih članov z mednarodno zaščito. Določi se v skladu z ustreznim odstotkom osnovnega zneska minimalnega dohodka in znaša:
------------------------------------------------------------
    Štev. družinskih članov   Odstotek osnovnega zneska
                   minimalnega dohodka
------------------------------------------------------------
         1              100 %
         2              120 %
         3              150 %
         4              180 %
         5              210 %
         6              230 %
       7 ali več            250 %
------------------------------------------------------------
11. člen
(najemnina po pogodbi)
(1) Če je pogodbena vsota najemnine in drugih stroškov, povezanih z najemom stanovanja, nižja od odstotka osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega v prejšnjem členu, se osebi z mednarodno zaščito izplača denarno nadomestilo v pogodbenem znesku.
(2) Kot drugi stroški, povezani z najemom stanovanja, se štejejo obratovalni stroški (stroški za dobavljeno elektriko, vodo, ogrevanje stanovanja, obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe in podobno), ki jih mora oseba z mednarodno zaščito kot najemnik plačevati v skladu z najemno pogodbo in predpisi o stanovanjskih najemnih razmerjih.
(3) Višina stroškov iz prejšnjega odstavka se določi kot povprečje stroškov v preteklih treh mesecih pred mesecem vložitve zahtevka.
12. člen
(izplačevanje denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu)
(1) Denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu se dodeli in izplačuje za trimesečno obdobje.
(2) Denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu pripada osebi z mednarodno zaščito z dnem vložitve zahtevka. Če to nadomestilo na dan vložitve zahtevka že prejema, pa od naslednjega dne po poteku obdobja, za katero je bilo denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu dodeljeno.
(3) Če oseba z mednarodno zaščito, ki ni nastanjena v integracijski hiši, vloži zahtevek, a denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu še ni prejemala oziroma ga ne prejema, se ji to nadomestilo dodeli z dnem vložitve zahtevka.
(4) Oseba z mednarodno zaščito mora neupravičeno prejeto denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu vrniti.
(5) O dodelitvi in višini denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu ter vrnitvi neupravičeno prejetih denarnih nadomestil za to nastanitev odloči ministrstvo.
IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
13. člen
(izobraževanje in usposabljanje)
(1) Sredstva za izobraževanje in usposabljanje oseb z mednarodno zaščito iz prvega odstavka 97. člena zakona zagotavljata ministrstvo, pristojno za šolstvo, in ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, zagotavlja osebam z mednarodno zaščito tudi učbenike iz učbeniškega sklada, če ga šola ima.
(2) Osebam z mednarodno zaščito brez lastnih dohodkov oziroma drugače zagotovljenega preživljanja krije druge stroške v zvezi z izvajanjem rednega programa izobraževanja ministrstvo.
V. POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V OKOLJE
14. člen
(osebni integracijski načrt)
(1) V skladu z drugim odstavkom 99. člena zakona ministrstvo v sodelovanju z osebo z mednarodno zaščito v čim krajšem času pripravi osebni integracijski načrt za obdobje pomoči pri vključevanju v okolje, ki vsebuje predvidene dejavnosti za pomoč pri integraciji.
(2) Osebni integracijski načrt se pripravi na podlagi potreb, znanja, zmožnosti in sposobnosti osebe z mednarodno zaščito ter se v sodelovanju z njo po potrebi spremeni oziroma dopolni. Vključuje različne dejavnosti glede izobraževanja in zaposlovanja, priznavanja izobraževanja, nastanitve in urejanja dokumentov ter udeležbo na tečaju slovenskega jezika in tečaju spoznavanja zgodovine, kulture in ustavne ureditve Republike Slovenije.
(3) V soglasju z ministrstvom lahko pripravo in izvedbo osebnega integracijskega načrta delno ali v celoti prevzamejo drugi organi in organizacije.
(4) Pri pripravi osebnega integracijskega načrta lahko sodelujejo predstavniki strokovnih služb pristojnih ministrstev in predstavniki lokalne skupnosti, v kateri so osebe z mednarodno zaščito nastanjene.
(5) Osebni integracijski načrt se pripravi v slovenskem jeziku, oseba z mednarodno zaščito pa se seznani z njegovo vsebino v njej razumljivem jeziku.
15. člen
(tečaji slovenskega jezika)
(1) Osebe z mednarodno zaščito so upravičene do tečajev slovenskega jezika v obsegu največ tristo ur.
(2) Ministrstvo najpozneje v mesecu dni po priznanem statusu osebo z mednarodno zaščito napoti na tečaj slovenskega jezika.
(3) Oseba z mednarodno zaščito lahko ob soglasju oziroma na predlog izvajalca tečaja zaprosi za še največ sto dodatnih ur učenja slovenskega jezika. O dodatnih urah učenja slovenskega jezika odloči ministrstvo.
(4) Če se oseba z mednarodno zaščito iz razlogov, ki niso zdravstveni ali drugi osebni razlogi, ne udeleži tečaja slovenskega jezika v terminu, ki ga določi ministrstvo, temu ni treba zagotoviti nadomestnega tečaja.
(5) Stroške tečaja iz prvega in tretjega odstavka tega člena ter stroške javnega prevoza do najbližjega pooblaščenega izvajalca za tečaj slovenskega jezika krije ministrstvo.
(6) Osebe z mednarodno zaščito so za udeležbo na tečaju slovenskega jezika upravičene do povračila dejansko nastalih stroškov najcenejšega javnega prevoza za dnevne vozovnice oziroma tedenske ali mesečne vozovnice, če je to ceneje.
(7) Za osebe z mednarodno zaščito, ki so vključene v redno izobraževanje, lahko tečaj izvajajo tudi izobraževalne ustanove, na katerih se šolajo.
(8) Osebam z mednarodno zaščito, starejšim od 60 let, nepismenim in osebam s posebnimi potrebami ministrstvo lahko zagotovi prilagojen program, s katerim pridobijo znanje slovenskega jezika za vsakdanje sporazumevanje.
16. člen
(preizkus znanja slovenskega jezika)
(1) Stroške enkratnega opravljanja preizkusa znanja slovenskega jezika in s tem povezane stroške javnega prevoza krije ministrstvo.
(2) Ministrstvu ni treba kriti stroškov nadomestnega preizkusa znanja, če se oseba z mednarodno zaščito iz neutemeljenih razlogov ni udeležila prvega preizkusa znanja.
17. člen
(tečaji spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve)
(1) Osebe z mednarodno zaščito so upravičene do tečajev spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve Republike Slovenije v obsegu največ 30 ur.
(2) Ministrstvo napoti osebe z mednarodno zaščito na tečaj spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve Republike Slovenije ter jim zagotavlja plačilo stroškov tečaja.
(3) Za obiskovanje tečaja v obsegu največ 30 ur so osebe z mednarodno zaščito upravičene do povračila dejansko nastalih stroškov najcenejšega javnega prevoza v obliki dnevnih vozovnic oziroma tedenske ali mesečne vozovnice, če je to ceneje.
(4) Tečaj iz prejšnjega odstavka se lahko izvede tudi v okviru vsebin tečaja učenja slovenskega jezika, pri čemer tečaj obsega največ 330 ur.
(5) Če se oseba z mednarodno zaščito iz razlogov, ki niso zdravstveni ali drugi osebni razlogi, ne udeleži tečaja v terminu, ki ga določi ministrstvo, temu ni treba zagotoviti nadomestnega tečaja.
VI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
18. člen
(prepoved dajanja podatkov)
Državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in druge organizacije, ki izvajajo posamezne postopke po tej uredbi, morajo podatke o osebah z mednarodno zaščito, ki so jih pridobili za te postopke, varovati pred organi njihove izvorne države.
VII. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 67/08).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-6/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-1711-0005
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost