Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2524. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca, stran 7763.

Na podlagi šestega odstavka 115. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– obrazec potnega lista za begunca, obrazec vloge za izdajo potnega lista za begunca in obrazec vloge za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za begunca;
– postopek in način izdaje potnega lista za begunca, izdelave potnega lista za begunca ter vpis spremembe naslova stalnega prebivališča v potni list za begunca;
– način predložitve, hranjenja in uporabe fotografije v digitalni obliki;
– način odvzema, uporabe in brisanja prstnih odtisov;
– postopek naznanitve pogrešitve potnega lista za begunca;
– način vodenja evidence o izdanih potnih listih za begunca;
– cena obrazca potnega lista za begunca.
2. člen
Obrazec potnega lista za begunca ustreza mednarodnim standardom, določenim z:
– Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (UL L št. 385, 29. 12. 2004, str. 1);
– Odločbo Komisije z dne 28/II/2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (št. K (2005) 409, končni z dne 28. 2. 2005);
– Odločbo Komisije z dne 28/VI/2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (št. K (2006) 2909, končni z dne 28. 6. 2006);
– Resolucijo predstavnikov vlad držav članic v okviru Sveta z dne 8. junija 2004, ki dopolnjuje resolucijo z dne 23. junija 1981, 30. junija 1982, 14. julija 1986 in 10. julija 1995 o uvedbi enotnega potnega lista (UL C št. 245, 2. 10. 2004, str. 1).
2. OBRAZEC POTNEGA LISTA ZA BEGUNCA IN VLOGE
3. člen
(1) Vloga za izdajo potnega lista za begunca in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za begunca se v elektronski obliki evidentirata v evidenci potnih listin.
(2) Vloga za izdajo potnega lista za begunca in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za begunca se lahko vložita tudi na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika.
4. člen
(1) Potni list se izda na obrazcu v velikosti 88 × 125 mm z 32 stranmi.
(2) Podatki, ki so sestavni del obrazca iz prejšnjega odstavka, so navedeni v prilogi 2 tega pravilnika.
5. člen
(1) Materiali za izdelavo potnega lista za begunca, vgradnja pomnilniškega medija in zapisi na obrazcu potnega lista za begunca oziroma na pomnilniškem mediju morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju zagotavljajo uporabo potnega lista za begunca za obdobje njegove veljavnosti.
(2) Normalno ravnanje s potnim listom za begunca pomeni, da se potni list za begunca ne upogiba, ne izpostavlja skrajnim temperaturam, vlagi, nevarnim elektromagnetnim valovanjem, agresivnim kemikalijam ter da se zavaruje pred mehanskimi poškodbami.
3. POSTOPEK IN NAČIN IZDAJE POTNEGA LISTA ZA BEGUNCA IN VPISA SPREMEMBE STALNEGA PREBIVALIŠČA V POTNI LIST ZA BEGUNCA
6. člen
(1) Vloga za izdajo potnega lista za begunca se vloži pri Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Vlagatelj mora preveriti pravilnost podatkov na vlogi in jo podpisati pred uradno osebo ministrstva.
(3) Vlagatelj s podpisom jamči za pravilnost podatkov v vlogi.
(4) Če vlagatelj vloži vlogo zase, se podpis prenese tudi kot podatek na izdelano potno listino. Če je vlagatelj zakoniti zastopnik begunca, za katerega vlaga vlogo za izdajo potnega lista za begunca, se na vlogo podpiše tudi begunec, za katerega se potni list za begunca izdaja. Podpis begunca, za katerega se potni list za begunca izdaja, se prenese tudi kot podatek na izdelan potni list za begunca.
(5) Podpis vloge ni potreben, če se begunec ne zna ali ne more podpisati.
7. člen
(1) Vlagatelj mora ob vlogi za izdajo potnega lista za begunca ministrstvu predložiti v fizično uničenje staro potno listino, tudi če je njena veljavnost že potekla. Stara potna listina se fizično uniči tako, da se preluknja z luknjačem in da se odrežeta vogala biografske strani.
(2) Ministrstvo uničeno potno listino vlagatelju vrne oziroma jo pošlje v komisijsko uničenje, če vlagatelj ne želi, da se mu vrne.
(3) Na zahtevo vlagatelja in če za to obstaja razlog, kot je dnevni prehod meje, ali drug upravičen razlog, lahko uradna oseba fizično uniči staro potno listino šele po vročitvi nove.
(4) Na zahtevo vlagatelja in če za to obstaja upravičen razlog, ostane v uničeni potni listini neuničena vizumska stran z vizumom.
(5) V primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se potna listina v evidenci potnih listin evidentira kot neveljavna z naslednjim besedilom: »Potna listina se lahko uporablja do vročitve nove.«
(6) Če imetnik potnega lista za begunca umre, mora potni list za begunca v uničenje prinesti eden od sorodnikov imetnika, dedič oziroma oseba, ki razpolaga s potnim listom za begunca umrle osebe.
8. člen
(1) Vlogi za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za begunca mora vlagatelj priložiti potni list za begunca, v katerega je mogoče vpisati spremembo stalnega prebivališča.
(2) Spremembo stalnega prebivališča v potni list za begunca vpiše pooblaščeno podjetje ali organizacija za izdelavo potnih listov (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izdelovalec) tako, da na tretjo stran potnega lista za begunca nalepi nalepko z naslovom novega stalnega prebivališča vlagatelja. Podatek o prejšnjem stalnem prebivališču se uniči z napisom »Uničeno – Annule«.
9. člen
(1) Uradna oseba ministrstva mora ugotoviti istovetnost vlagatelja in preveriti resničnost podatkov v vlogi za izdajo potne listine.
(2) Če vlogo vloži zakoniti zastopnik, mora uradna oseba ugotoviti tudi istovetnost zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč tudi otrok, ki je že dopolnil osem let, oziroma begunec, ki ni poslovno sposoben, pa zanj ni upravičenih zdravstvenih razlogov, da ob vložitvi vloge pri ministrstvu ne bi mogel biti navzoč.
4. NAČIN PREDLOŽITVE, HRANJENJA IN UPORABE FOTOGRAFIJE
10. člen
(1) Vlagatelj mora vlogi za izdajo potnega lista za begunca priložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije z elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf.
(2) Če vlagatelj predloži referenčno številko fotografije z elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame z elektronskega odložišča fotografijo v digitalni obliki.
(3) Fotografija v digitalni obliki se lahko z elektronskega odložišča fotografij za osebne dokumente prevzame tudi, če je bila že uporabljena za izdajo druge javne listine s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, če ni starejša od enega leta in če ustreza pogojem iz 11. člena tega pravilnika.
11. člen
(1) Fotografija mora kazati pravo podobo begunca in ne sme biti retuširana.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kakovosti za biometrično obdelavo:
– podoba obraza mora biti poravnana tako, da navidezna navpična črta teče ravno iz sredine med očmi, čez sredino nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70 do največ 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini od 32 do 36 mm;
– če so lasje bujnejši, se na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alineje;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, begunec mora gledati naravnost v fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50 in največ 70 odstotkov višine fotografije od spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot npr. vidne poškodbe očesa);
– begunec mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svojem ljudskem običaju kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne smejo biti v ozadju druge osebe, otrok mora biti fotografiran z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza;
– fotografija ne sme biti poškodovana in ne sme imeti madežev.
(3) Pri otrocih do dopolnjenega desetega leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati od 50 do 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini od 22 do 36 mm od konice brade do zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40 in največ 70 odstotkov višine fotografije, od spodnjega roba.
(4) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, določeni v prvi alineji drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza in smeri pogleda.
(5) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo ministrstvo vrne vlagatelju in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
5. NAČIN ODVZEMA, UPORABE IN BRISANJA PRSTNIH ODTISOV
12. člen
(1) Ob vlogi za izdajo potnega lista za begunca se beguncu, ki je dopolnil starost 12 let, z elektronsko napravo za odvzem prstnih odtisov odvzameta ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca ustrezne kakovosti za zapis na pomnilniški medij.
(2) Odvzame se lahko samo en prstni odtis na eni roki. Če prstni odtis kazalca ni ustrezne kakovosti, se odvzame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen, prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke.
(3) Uradna oseba v evidenci potnih listin označi prst in roko, iz katere je bil prstni odtis odvzet.
(4) Če odvzem prstnih odtisov ob vložitvi vloge ni mogoč zaradi zdravstvenih razlogov začasne narave, pri katerih je ozdravitev mogoča v enem letu (kot npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi ipd.), ali trajne narave, pri katerih ozdravitev ni mogoča ali zdravljenje traja več kot eno leto, ali zaradi telesne hibe, se to označi v evidenci potnih listin.
(5) Uradna oseba lahko ob morebitnem dvomu o obstoju zdravstvenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena od vlagatelja vloge zahteva zdravniško potrdilo o zdravstvenih razlogih za nezmožnost zajema prstnih odtisov.
13. člen
(1) Glede na možnosti zajema prstnih odtisov ustrezne kakovosti in zdravstvene razloge začasne ali trajne narave se izda, če je mogoče zajeti:
– dva prstna odtisa ustrezne kakovosti, potni list za begunca z veljavnostjo, ki jo za enak primer določa pravilnik za izvrševanje zakona, ki ureja potne listine;
– en prstni odtis ustrezne kakovosti zaradi nezmožnosti odvzema prstnih odtisov na drugi roki iz razlogov, ki so trajne ali začasne narave, potni list za begunca z veljavnostjo, ki jo za enak primer določa pravilnik za izvrševanje zakona, ki ureja potne listine.
(2) Glede na možnosti zajema prstnih odtisov ustrezne kakovosti in zdravstvene razloge začasne ali trajne narave se izda, če ni mogoče zajeti:
– dveh prstnih odtisov ustrezne kakovosti iz razloga trajne narave, potni list za begunca z veljavnostjo, ki jo za enak primer določa pravilnik za izvrševanje zakona, ki ureja potne listine;
– dveh prstnih odtisov ustrezne kakovosti iz razloga začasne narave, potni list za begunca z veljavnostjo, ki jo za enak primer določa pravilnik za izvrševanje zakona, ki ureja potne listine;
– enega prstnega odtisa iz razloga začasne narave in enega prstnega odtisa iz razloga trajne narave, potni list za begunca z veljavnostjo, ki jo za enak primer določa pravilnik za izvrševanje zakona, ki ureja potne listine.
14. člen
(1) Prstna odtisa ali prstni odtis, odvzet ob vložitvi vloge za izdajo potnega lista za begunca, se iz evidence potnih listin izbriše po vnosu datuma vročitve potnega lista za begunca oziroma po spremembi statusa potnega lista za begunca v neveljavno, če ta beguncu ni bil vročen.
(2) Podatek o roki in prstu prstnega odtisa, ki je bil odvzet ob vlogi, se hrani v evidenci potnih listin z drugimi podatki.
(3) Prstni odtisi oziroma prstni odtis, shranjen kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju, se lahko uporablja le za preverjanje verodostojnosti potnega lista za begunca in istovetnosti begunca pri prehajanju državne meje, in sicer s primerjavo prstnih odtisov begunca, ki izkazuje svojo istovetnost pri prehodu meje, s prstnimi odtisi, zapisanimi na pomnilniškem mediju potnega lista za begunca.
6. POSTOPEK NAZNANITVE POGREŠITVE POTNE LISTINE
15. člen
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) potnega lista za begunca, begunec oziroma njegov zakoniti zastopnik naznani ministrstvu, ki pogrešitev evidentira v evidenci izdanih potnih listin. V evidenci izdanih potnih listin ministrstvo evidentira tudi okoliščine pogrešitve. Če begunec potni list za begunca najde, je ponovno aktiviranje najdenega potnega lista za begunca mogoče samo do konca poslovnega časa tistega dne, ko je bil potni list za begunca evidentiran kot pogrešan.
(2) Dolžno skrbnost pri ravnanju s potnim listom za begunca ugotavlja ministrstvo na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih je ob naznanitvi pogrešitve potnega lista za begunca navedel begunec, ki je imetnik potnega lista za begunca, oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pogrešitev potnega lista za begunca v okoliščinah, na katere begunec ni mogel vplivati, oziroma v okoliščinah, ki jih begunec kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti, se obravnava kot ravnanje z dolžno skrbnostjo. Pogrešitev potnega lista za begunca zaradi malomarnega ravnanja ali izpostavljanja potnega lista za begunca pogrešitvi se obravnava kot opustitev dolžne skrbnosti.
(3) Podatki o potnih listih za begunca, ki so bile naznanjeni kot pogrešani, so javno dostopni na enotnem državnem portalu e-uprava.
(4) Begunec z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitev potnega lista za begunca tudi prek enotnega državnega portala e-uprava, pri čemer mora navesti resnične okoliščine pogrešitve. Ministrstvo po prejemu elektronske naznanitve v evidenci potnih listin spremeni status veljavnega potnega lista za begunca v neveljavno. Ob morebitnem dvomu ali potrebi po dodatni razjasnitvi okoliščin pogrešitve lahko ministrstvo begunca povabi na zaslišanje v zvezi z okoliščinami pogrešitve potnega lista za begunca.
7. VROČITEV IN REKLAMACIJA POTNEGA LISTA ZA BEGUNCA
16. člen
(1) Begunec mora ob vročitvi potnega lista za begunca preveriti pravilnost zapisa osebnih podatkov na potnem listu za begunca.
(2) Če begunec na izdanem potnem listu za begunca ugotovi napako, ki je posledica zapisa neustreznih podatkov, ali drugo nepravilnost, ki je lahko posledica napake v materialu, mora takoj, ko je to mogoče, potni list za begunca predložiti ministrstvu.
(3) Ministrstvo ugotavlja upravičenost reklamacije potnega lista za begunca. Če zaradi zahtevnosti ugotavljanja napake v materialu ministrstvo o upravičenosti reklamacije ne more presoditi samo, lahko to stori zunanje pooblaščeno podjetje ali organizacija.
8. IZDELAVA, PERSONALIZACIJA IN PRENOS POTNIH LISTOV ZA BEGUNCA
17. člen
(1) Izdelava potnih listov za begunca mora biti organizirana tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev potnih listov za begunca.
(2) Poškodovane obrazce potnih listov za begunca mora pooblaščeni izdelovalec zapisniško uničiti in zapisnik poslati ministrstvu.
(3) Ministrstvo mora vse uničene potne liste za begunca, ki jih ne vrne imetnikom, poslati v zapisniško uničenje pooblaščenemu izdelovalcu. Pooblaščeni izdelovalec jih mora uničiti in ministrstvu poslati zapisnik o uničenju.
18. člen
(1) Delovni procesi personalizacije, kontrole zapisanih podatkov in priprav za prenos potnih listov za begunca morajo biti opravljeni v prostorih pooblaščenega izdelovalca in izključno na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Prostori, v katerih potekajo delovni procesi iz prejšnjega odstavka, morajo biti varovani v skladu z zahtevami ministrstva.
19. člen
(1) Pooblaščeni izdelovalec prevzame podatke, potrebne za izdelavo potnega lista za begunca, določene v prvem in drugem odstavku 126. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), ki mu jih posreduje ministrstvo, in jih zapiše na obrazec potnega lista za begunca. Če fotografija in podpis nista bila posredovana, ju ta lahko prevzame iz kartončka vloge za izdajo potnega lista za begunca.
(2) Po izdelavi potnega lista za begunca vpiše pristojna oseba pooblaščenega izdelovalca v evidenco potnih listin datum izdelave in serijsko številko potnega lista za begunca. Če prevzame fotografijo ali podpis iz kartončka vloge, ta podatek prenese v evidenco izdanih potnih listin. Pooblaščeni izdelovalec v evidenco izdanih potnih listin vpiše tudi datum vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list za begunca.
(3) Pooblaščeni izdelovalec mora vse osebne podatke, potrebne za zapis na obrazec potnega listina, uničiti v 30 dneh po uporabi.
9. VODENJE EVIDENCE O IZDANIH POTNIH LISTINAH
20. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco o izdanih potnih listih za begunca. Evidenca izdanih potnih listov za begunca se vodi na centralnem računalniku ministrstva, razen kartoteke vlog za izdajo potnih listov za begunca.
(2) Osebni podatki se v evidenci iz prejšnjega odstavka vodijo in hranijo v skladu z zakonom, ki ureja potne listine.
21. člen
(1) Kartoteka iz prvega odstavka prejšnjega člena je sestavljena iz kartončkov vlog za izdajo potnih listov za begunca oziroma vlog za vpis spremembe naslova v potni list za begunca, ki so vložene v kartoteko po letu izdaje potnega lista za begunca oziroma po letu vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list za begunca in po abecednem redu, in se hrani pri ministrstvu.
(2) Vlogo za izdajo potnega lista za begunca in vlogo za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za begunca ministrstvo hrani v kartoteki iz prejšnjega odstavka še najmanj eno leto po preteku zadnjega dne v letu izdaje potnega lista za begunca oziroma v letu vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list za begunca, nato ju uniči.
10. CENA OBRAZCA POTNEGA LISTA ZA BEGUNCA
22. člen
Cena obrazca potnega lista za begunca je enaka ceni obrazca potnega lista z 32 stranmi in je določena s predpisom, izdanim na podlagi zakona, ki ureja področje potnih listin.
11. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2011.
Št. 007-22/2011
Ljubljana, dne 6. julija 2011
EVA 2011-1711-0010
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost