Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2549. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010, stran 7834.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 14/07, 109/08, 38/10) ter 101. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet na 5. seji dne 25. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Skupaj prihodki             4.367.079,68
II.   Skupaj odhodki              4.616.992,21
III.  Presežek odhodkov nad prihodki       249.912,53
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
IV.   Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev       14.418,68
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                     0,00
VI.   Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev      14.418,68
C.   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje proračuna              0,00
VIII.  Odplačila dolga               76.085,73
IX.   Neto odplačilo dolga            76.085,73
X.   Zmanjšanje sredstev na računih       311.579,58
XI.   Neto financiranje             249.912,53
XII.  Stanje sredstev na računih na dan 31.
    12. 2009                  91.644,24
    Stanje sredstev na računih na dan 31.
    12. 2010                 –219.935,34
SREDSTVA REZERV:
prenos sredstev rezerv iz preteklih let       18.097,05
prihodki rezerv leta 2010              43.670,69
odhodki rezerv leta 2010              55.369,98
presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2011    6.397,76
3. člen
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011.
Presežek sredstev rezerv proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v rezerve proračuna za leto 2011.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 180/0005/2010-13
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost