Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2598. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žiri, stran 7921.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US in 79/09) in 4. člena Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) ter 7. člena Statuta Občine Žiri (UVG št. 18/1999) je Občinski svet Občine Žiri na 5. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žiri
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Žiri, v proračunski postavki 05.2.1.1 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.
2. člen
Občina Žiri (v nadaljevanju: občina) skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji kot lokalna skupnost za namen sofinanciranja nakupa in gradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot (populacijska enota oziroma populacijskih ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan – v nadaljevanju PE) na poselitvenih območjih zagotavlja proračunska sredstva.
3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini.
4. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini:
– 150 €/PE za ČN velikosti od 3 do 15 PE
– 170 €/PE za ČN velikosti od 16 do 30 PE
– 200 €/PE za ČN velikosti večje od 31 PE, vendar ne glede na število PE največ do 30 % investicijske vrednosti (DDV je upravičen strošek).
5. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07);
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– čistilna naprava mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij prosilec pridobi osebno na Občini Žiri;
– lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma morajo predhodno skleniti služnostno pogodbo, overjeno pri notarju.
– Do subvencije niso upravičeni investitorji objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje po 1. 1. 2010 in je bila gradnja MČN pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
6. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 30. septembra za tekoče leto.
7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja malih čistilnih naprav, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Žiri (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo:
– 2 predstavnika občinske uprave,
– 1 predstavnik Odbora za gospodarske javne službe.
Prvo sejo komisije skliče župan.
8. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) do 15. oktobra tekočega leta.
Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in tajniku občine posreduje predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
9. člen
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči tajnik občine s sklepom. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu Občine Žiri. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Podlaga za izvedbo nakazila za namen sofinanciranja malih čistilnih naprav je poleg računa tudi poročilo o tehničnem pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja pred pričetkom obratovanja.
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.
10. člen
Medsebojno razmerje med Občino Žiri in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
11. člen
Komisija upošteva pri oblikovanju seznama prejemnikov proračunskih sredstev datum prispelosti popolne vloge. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna. Popolne vloge vlagateljev, ki zaradi porabe finančnih sredstev v tekočem proračunskem letu ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega reda prispelosti.
12. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja občinska uprava.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Žiri, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost