Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 1/2011 Ob-3845/11 , Stran 1658
Št. 1/2011 Ob-3845/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, Slovenija, na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/11) v zvezi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10) ter Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 29/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, Slovenija. II. Predmet prodaje Predmet prodaje so nepremičnine oziroma deli nepremičnin parcele št. 3253/20, 3253/14, 3253/17, 3253/33, 3253/5 in 3253/11, vse k.o. 964 Velenje, v skupni približni izmeri 14.000 m2. Natančna površina nepremičnin bo določena po geodetski domeri, ki jo bo naročil prodajalec po prodaji nepremičnin, ki so predmet razpisa, pri čemer se bo končna površina in vrednost zemljišča določila po dokončni geodetski odmeri zemljišč, ki so predmet prodaje, in bo vrednost zemljišča zmnožek ponujene cene in kvadrature, ugotovljene z dokončno geodetsko odločbo. Parcele, ki so predmet prodaje, so razvidne iz pregledne karte, ki je priloga k temu razpisu. Vsa zemljišča, ki so predmet prodaje, so stavbna zemljišča znotraj ureditvenega območja naselij mesta Velenje in se nahajajo v območju, ki ga ureja ZN Trebuša-varianta II. Izhodiščna cena nepremičnin je 45,00 EUR/m2 oziroma za ca. 14.000 m2 630.000,00 EUR brez vključenih davščin. Predmetne nepremičnine so locirane ob Celjski cesti, ki predstavlja glavno vpadnico v Velenje. Cesta je asfaltirana, ima urejene odtoke meteornih vod in pločnike za pešce. V okolici se nahajajo individualni stanovanjski in poslovni objekti, trgovski in gostinski lokali, zelene ter gozdne površine. Nepremičnine so locirane na pretežno poseljenem predelu naselja. Pregledna karta, besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević v Uradu za javne finance in splošne zadeve Mestne občine Velenje. III. Pogoji prodaje 1. Parcele, ki so predmet prodaje, so proste vseh bremen, razen nepremičnine parc. št. 3253/33, k.o. 964 Velenje, v breme katere sta vknjiženi služnostni pravici. Nepremičnine se prodajajo z namenom gradnje proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov. Na nepremičninah parc. št. 3253/14, 3253/17 in 3253/33, vse k.o. 964 Velenje, je vpisana zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice v korist prodajalca. Lastninska pravica na predmetnih nepremičninah v korist prodajalca bo vpisana pred sklenitvijo prodajne pogodbe z izbranim kupcem. Izbrani kupec je dolžan omogočiti Elektru Celje, d.d., ustanovitev služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja elektroenergetskega objekta, in sicer za namen izgradnje nadomestne TP Celjska cesta, položitve kablovoda 20 kw ter hoje in vožnje med gradnjo in vzdrževanjem objekta ter pri odpravi okvar in deponijo materiala pri gradnji in vzdrževanju, vse skladno s predvidenimi spremembami in dopolnitvami prostorskega akta ZN Trebuša – varianta II. 2. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo. S prodajno pogodbo se določi predmet prodaje in cena. Natančna površina parcel in končna kupnina (ki je zmnožek ponujene cene in površine, ugotovljene z dokončno geodetsko odločbo) pa se določita z aneksom k prodajni pogodbi. Prodajalec izstavi račun za plačilo kupnine po sklenitvi aneksa k prodajni pogodbi, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v roku osmih dni od sklenitve aneksa k prodajni pogodbi. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine. 3. Kupec plača davek na dodano vrednost in davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. Kupec se s prodajno pogodbo zaveže, da bo prodajalcu povrnil strošek geodetske odmere, ki ga kupec plača v roku 8 dni od sklenitve aneksa k prodajni pogodbi. 4. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene kupoprodajne pogodbe v določenem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 5. V izhodiščni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalnega prispevka, ki ga kupec plača pred izdajo gradbenega dovoljenja. Poleg tega v izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev soglasjedajalcev, ki jih plača kupec. 6. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na predmetu prodaje najpozneje v roku enega leta od sklenitve prodajne pogodbe. Rok začetka gradnje je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Kupec resnost začetka gradnje v roku, določenem v tej točki, zagotovi z odkupno pravico, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po ponujeni ceni in to pravico zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist prodajalca in njeno zavarovanje v zemljiški knjigi sta bistveni sestavini prodajne pogodbe. Rok enega leta se lahko izjemoma iz objektivnih razlogov podaljša. Za objektivne razloge štejejo razlogi, ki so izven sfere izbranega kupca. V ta namen se izbrani kupec zaveže, da bo po izteku enoletnega obdobja, zavarovanega z odkupno pravico, izdal prodajalcu brezpogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis odkupne pravice, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po ponujeni ceni še za dodatno obdobje enega leta. 7. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu samostojnega podjetnika posameznika si, po pooblastilu ponudnika, pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem organu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec. 2. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON-1/P; dokazila za samostojne podjetnike so BON 1/SP in potrdila bank, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih TRR. 3. Ponudnik lahko odda ponudbo le za nakup vseh nepremičnin, saj so predmet prodaje nepremičnine kot celota. 4. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od ponujene cene na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-08072011. 5. Ponudnik se s ponudbo zavezuje, da zemljišča, ki so predmet tega razpisa, kupuje zaradi izgradnje proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov. V. Ponudba Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). 2. Samostojni podjetniki posamezniki: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2). 3. Podatki o finančnem stanju ponudnika: – pravna oseba predloži obrazec BON 1/P, – samostojni podjetnik posameznik predloži BON 1/SP ter – potrdila poslovnih bank, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 4. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa, ki vsebuje tudi izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 3). 5. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 4). 6. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 5). 7. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene brez DDV na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-08072011. Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predložena prodajalcu najkasneje do vključno 25. 7. 2011 do 12. ure, v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletna etaža). Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin v ZN Trebuša-varianta II«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št. 305/III, v 3. nadstropju upravne stavbe Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 25. 7. 2011 ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnin v ZN Trebuša-varianta II in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ponudil najvišjo kupnino. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Branki Gradišnik od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, na tel. 03/896-16-95.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost