Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 430-0009/2011 Ob-3813/11 , Stran 1668
Št. 430-0009/2011 Ob-3813/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja, letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Lendava za leto 2011, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 5. /redni/ seji dne 7. 4. 2011 in 9. /redni/ seji dne 29. 6. 2011, Občina Lendava objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: 1.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: Športni objekt s speedway stezo na pripadajočem zemljišču, parc. št. 516/1 funkcionalni objekt v velikosti 972 m2, neplodno, v izmeri 32.338 m2 in parc. št. 514/2 neplodno, v izmeri 1.769 m2, obe pripisani v vl. št. 1948, k.o. Petišovci. 1.2. Na parc. št. 516/1, k.o. Petišovci je knjižena služnostna pravica. 1.3. Izhodiščna cena: 1.600.000,00 EUR. 1.4. Davek, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec. 2. Pogoji prodaje: 2.1. Prodaja nepremičnin se vrši po načelu videno – kupljeno. 2.2. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora poravnati kupnino v 15 dneh po podpisu pogodbe, najkasneje do 30. 11. 2011. V primeru, da kupnina ni poravnana do tega roka, se mu plačana varščina ne vrne. Varščina se ne vrne tudi v primeru, če kupec v roku ne podpiše pogodbe in se v tem primeru šteje, da je od nakupa odstopil. 2.3. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi, v skladu z določili prodajne pogodbe. 2.4. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3. Način plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Lendava, št. 01259-0100012919, v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek od prometa, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 4.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe s sedežem/državljanstvom v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. 4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko bančnega računa ponudnika, pooblaščenega podpisnika pogodbe, – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje ponudbe. 4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine« na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Na ovojnici mora biti točen naslov ponudnika. 4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačilu varščine, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, – podpisano izjavo, iz katere je jasno razvidno, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega zbiranja ponudb in navedbo, da ponudba velja še 60 dni po poteku roka za vložitev, – podpisano izjavo o sprejemanju pogoja iz točke 2.4., – podpisano izjavo, da se nepremičnina ne kupuje iz špekulativnih razlogov in da kupec nepremičnine ne bo prodal v nadaljnjih 5 letih, – poslovni načrt za dejavnost, ki se bo izvajala na navedeni lokaciji, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, za samostojne podjetnike overjen izpis iz poslovnega registra, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o nekaznovanosti za fizične osebe in za odgovorno osebo pravne osebe, – potrdilo (DURS) o premoženjskem stanju ponudnika, če je to fizična oseba, – fotokopijo osebnega dokumenta za fizične osebe. 4.6. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5. Varščina: 5.1. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Lendava, št. 01259-0100012919. 5.2. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 5.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v roku iz tega razpisa, prodajalec obdrži varščino. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 6.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 25. 7. 2011, s pričetkom ob 10. uri na sedežu Občine Lendava, Glavna ulica 20. 6.2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujena cena in vsebina dejavnosti, ki jo bo kupec izvajal na navedeni lokaciji, kar bo prodajalec ugotavljal na podlagi predloženega poslovnega načrta. 6.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 10 dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 dni po izboru. 6.5. Obveznost prodajalca, da sklene ponudbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Župan lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla. 6.6. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o izboru. 7. Dodatne informacije: podrobnejše informacije in pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi: Jasna Bračič-Szabó, tel. 02/577-25-12, e-mail: jasna@lendava.si.
Občina Lendava

AAA Zlata odličnost