Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2552. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd, stran 7836.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09 in 51/10), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00 in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 7. seji dne 2. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet Občine Dravograd je na seji 19. septembra 1995 sprejel Odlok o preoblikovanju Zdravstvenega doma Dravograd v Javni zavod (MUV, št. 22/95), dne 14. junija 2000 pa Odlok o dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Zdravstvenega doma Dravograd v Javni zavod (MUV, št. 13/00).
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod vložno številko: 1/3685-00.
2. člen
S tem odlokom ustanoviteljica usklajuje akt o ustanovitvi javnega zavoda z Zakonom o zavodih in Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter hkrati sprejema čistopis tega akta.
Naziv in sedež ustanovitelja je: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
S tem odlokom Občina Dravograd s sedežem Trg 4. julija 7, Dravograd (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod (v nadaljevanju besedila: zavod) Zdravstveni dom Dravograd.
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni, in sicer:
– osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. členom ter prvim odstavkom 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter
– specialistično ambulantno dejavnost v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Zavod posluje pod imenom: Zdravstveni dom Dravograd.
Sedež zavoda: Trg 4. julija 4, Dravograd.
Skrajšano ime zavoda: ZD Dravograd.
5. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
6. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Pravne posle v zvezi z nepremičninami lahko zavod opravlja le s soglasjem in pooblastili ustanovitelja.
7. člen
Javni zavod ima svoj pečat, ki je okrogle oblike, premera 28 mm z izpisanim imenom ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD na zgornjem robu ter z napisom Dravograd na sredini.
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor neomejeno, razen pri:
– prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi,
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom javnega zavoda,
– pri izbiri podizvajalcev javnih služb in pogodbah z njimi.
Za navedeno mora obvezno predhodno dati soglasje ustanovitelj. Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja njegov namestnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja. Direktor lahko v mejah svojih pooblastil pisno pooblasti druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
9. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo. V odnosih z banko in Upravo za javne prihodke, podpisujejo za zavod direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi, ki jih določi direktor.
Direktor z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost se opravlja v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni, in sicer:
+------------+-------------------------------------------------+
|Šifra    |Vsebina                     |
+------------+-------------------------------------------------+
|86.210   |Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost  |
+------------+-------------------------------------------------+
|86.220   |Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena   |
|      |dejavnost                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|86.230   |Zobozdravstvena dejavnost            |
+------------+-------------------------------------------------+
|86.909   |Druge zdravstvene dejavnosti           |
+------------+-------------------------------------------------+
Javni zavod lahko začne opravljati novo dejavnost ali spremeni pogoje za opravljanje dejavnosti le s soglasjem ustanovitelja in ministrstva, pristojnega za zdravje in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in, ko pristojni organ izda odločbo, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja javni zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo zdravstvene dejavnosti ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: trije člani,
– delavcev zavoda: trije člani,
– zavarovancev: en član.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Dravograd v skladu s svojimi akti.
Predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani Občinskega sveta je vezan na njihov mandat v Občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni odkar jim je prenehal mandat v Občinskem svetu. V tem času mora Občinski svet imenovati nove predstavnike. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
13. člen
Svet zavoda opravlja dela in naloge določene z zakonom, tem odlokom ter drugimi splošnimi akti zavoda.
Temeljne naloge in pristojnosti sveta so:
– sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejema direktor zavoda;
– sprejema program dela in razvoja zavoda;
– sprejema finančni načrt zavoda;
– sprejema zaključni račun zavoda;
– sprejema kadrovski načrt;
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta zavoda;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom, statutom ali pravili zavoda.
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov, razen v zadevah, za katere je v statutu določeno, da se sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
14. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predsednika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
15. člen
Pravico predlagati kandidate za člane zavoda imajo najmanj 3 delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s predloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
Po svoji funkciji za člana sveta zavoda ne moreta biti izvoljena direktor zavoda in njegov namestnik.
16. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
17. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobili enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku petih dni od dneva volitev.
18. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
2. Direktor
19. člen
Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela v zavodu sta združeni.
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh zavoda, za uravnoteženje poslovnih in strokovnih interesov ter za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje uravnoteženega strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi.
20. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa, objavljenega tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri (prva stopnja po bolonjskih programih),
– ima najmanj 5 let izkušenj z vodenjem in upravljanjem,
– predloži program strokovnega dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– predloži življenjepis in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– ima znanje uradnega jezika.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.
21. člen
Če direktorju zavoda predčasno preneha mandat, oziroma za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovnega razpisa, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan oziroma se ni prijavil, se za obdobje največ enega leta imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorju svet zavoda ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh ustanovitelj.
22. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, skladno z določili zakona.
3. Strokovni svet
23. člen
Strokovni organ v zavodu je strokovni svet.
Strokovni svet šteje tri člane, ki jih sestavljajo:
– direktor zavoda,
– dva člana, imenovana izmed delavcev zavoda, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen.
Člane strokovnega sveta imenuje in razrešuje svet zavoda na način, določen v statutu zavoda.
Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije in dela zavoda,
– opravlja druge s statutom ali pravili zavoda določene naloge.
24. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o zdravstveni dejavnosti v svojem splošnem aktu.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
25. člen
Poslovno politiko, razvojne, kadrovske in finančne načrte zavoda sprejema svet zavoda.
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je s pogodbo dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnim in drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju. Pri upravljanju je dolžan ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
26. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
Zavod planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetim planom zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja (mreža zdravstvene službe na primarni ravni).
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje javne službe od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije po pogodbi o izvajanju zdravstvenega programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, s plačili za storitve, s prodajo storitev na trgu, iz sredstev ustanovitelja, s pridobivanjem subvencij, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
O presežku prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti kot javne službe v skladu s tem odlokom, in ki se uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
O primanjkljaju prihodkov, ki v zavodu nastanejo pri izvajanju dejavnosti kot javne službe in ki je posledica spremenjenih družbeno ekonomskih razmerij, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VIII. NADZOR
28. člen
Upravni nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvaja ministrstvo, pristojno za zdravje.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nadzira izpolnjevanje pogodbe, ki jo je sklenil za opravljanje zdravstvene dejavnosti.
29. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. JAVNOST DELA
30. člen
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja z objavo rezultatov poslovanja, predlogov izvajanja dejavnosti in organizacije dela ter z objavo sklepov Sveta zavoda, strokovnega sveta, ugotovitvami nadzornih organov ter z objavo splošnih aktov.
O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
31. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Svet zavoda lahko sprejme v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok in statut zavoda ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno podrobneje urediti – pravila.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali direktor, če je tako določeno s statutom oziroma pravili zavoda.
Statut, pravila in drugi splošni akti zavoda ne smejo biti v nasprotju z določili tega odloka.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
Sedanji člani sveta zavoda in zaposleni, vezani na mandatno obdobje, opravljajo svojo funkcijo do izteka veljavnega mandata.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o preoblikovanju Zdravstvenega doma Dravograd v Javni zavod (MUV, št. 22/95) in Odlok o dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Zdravstvenega doma Dravograd v Javni zavod (MUV, št. 13/00).
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2011
Dravograd, dne 2. junija 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost