Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

SV 495/2011 Ob-3816/11 , Stran 1683
SV 495/2011 Ob-3816/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o kreditu in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega v notarski pisarni notarja Mesar Gregorja iz Sežane, dne 30. 6. 2011, pod opr. št. SV 495/2011, je bilo stanovanje – posamezni del stavbe št. 9, v izmeri 60,39 m2, v stavbi z identifikacijsko številko 78, na naslovu Slavniška cesta 10 v Hrpeljah, ki stoji na parc. št. 3234, k.o. 2560 Hrpelje (ID 2962669), sedaj last zastaviteljice Štrok Vojke, EMŠO: 1204963505130, stanujoče Slavniška cesta 10, Hrpelje, 6240 Kozina, upoštevajoč pri tem kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št. 1135 –2 /HTG, sklenjeno na podlagi določil Stanovanjskega zakona, dne 8. 11. 1991 in sicer med družbo HTG p.o. Sežana, kot prodajalko in Štrok Vojko, kot kupovalko, overjeno pri Temeljnem sodišču v Kopru pod opr. št. OV I 13/92 – 1, dne 8. 1. 1992 in pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim sklenjeno na podlagi določil Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini in notarskega zapisa sporazuma o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med Občino Sežana, Občino Divača, Občino Hrpleje-Kozina in Občino Komen ter delitvi premoženja Občine Sežana dne 31. 5. 2011, in sicer med Občino Hrpelje-Kozina in Vojko Štrok, overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Gregorja v Sežani, pod opr. št. OV-I 158/2011, dne 23. 6. 2011, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.000,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni meri Euribor 365 3 – mesečni povečan za obrestni pribitek 3,3 odstotnih točk letno, eventualnimi zamudnimi obrestmi in stroški ter končno zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 6. 2023.

AAA Zlata odličnost