Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 3 Ob-3795/11 , Stran 1676
Št. 3 Ob-3795/11
Na podlagi 7.5. člena Statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
24. sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 10. 8. 2011 ob 15. uri v Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba 528. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine, za člane organov skupščine pa se izvolijo predlagani kandidati. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in poročila revizije za leto 2010. Predlog sklepa: na podlagi predloga uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2010. 3. Podelitev razrešnice upravi. Predlog sklepa: skupščina potrdi delo uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu 2010. 4. Nagrada upravi. Upravi se za uspešno delo izplača nagrado v višini 45.000,00 EUR. 5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave. Predlog sklepa: delničarjem se razdeli del dobička v višini 1.200,00 EUR, kar znaša 2,40 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo v roku 60 od zasedanje skupščine. Preostali del dobička ostane nerazporejen. 6. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a. 7. Vprašanja in pobude delničarjev Skupščina je sklicana za 10. 8. 2011 ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 15.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko v skladu z določili ZGD zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko sporočijo družbi predlog za objavo predloga sklepov v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu z določili ZGD. Gradivo za zasedanje skupščine in vse listine ter obrazložitve so vsem delničarjem na voljo v tajništvu družbe po objavi sklica do 10. 8. 2011 do 12. ure. Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana predsednik uprave Janez Janež

AAA Zlata odličnost