Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2545. Sprememba Tržnega reda trga v Črnomlju, stran 7832.

Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 1. člena Sklepa o ureditvi tržnice v Črnomlju (Uradni list RS, št. 101/01) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
S P R E M E M B O T R Ž N E G A R E D A
trga v Črnomlju
1. člen
V Tržnem redu trga v Črnomlju (Uradni list RS, št. 36/02, 98/09) se za besedo »lokacija« pripiše besedilo »in obseg dejavnosti«.
2. člen
Spremeni se II. točka Tržnega reda trga v Črnomlju tako, da se po novem glasi: »Lokacija in obseg dejavnosti na trgu«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Trg v Črnomlju se v skladu s sklepom o ureditvi tržnice v Črnomlju organizira na odprtem prostoru (parc. št. 1126/4 k.o. Črnomelj), in sicer na platoju med:
1) cerkvijo sv. Petra in objektom z naslovom Ul. Mirana Jarca 2 ter
2) cerkvijo sv. Petra in objektom banke, Trg svobode 2.
Dejavnost trga na lokaciji iz prve točke tega člena zajema prodajo iz območja Bele krajine pridelanih in predelanih živil in neživilskih izdelkov iz prve in druge alinee 5. člena. Gre za lokacijo kjer trgujejo osebe iz 6. člena tržnega reda na stojnicah, ki so v lasti upravljavca.
Dejavnost trga na lokaciji iz druge točke zajema prodajo živil iz prve alinee in neživilskih izdelkov iz druge in tretje alinee 5. člena, kjer trgujejo osebe iz 6. člena, ne glede na območje pridelanih in predelanih živil in sedež prodajalca. Na isti lokaciji se dovoli:
– prodaja iz potujočih prodajaln (v skladu s 7. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti) in
– občasna sejemska prodaja«.
4. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Poslovanje trga ob sredah se lahko izvaja samo na lokaciji iz prve točke 3. člena. Prodajati pa je možno le proizvode iz prve in druge alinee 5. člena pridelane in predelane na območju Bele krajine«.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Na trgu se trguje na drobno zlasti z naslednjim blagom:
– živila: žita in mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, med in izdelki na bazi medu, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, gobe in gozdni sadeži, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč, alkoholne ter brezalkoholne pijače,
– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače in umetnostne obrti in turistični spominki,
– na trgu se trguje tudi z galanterijskim blagom, oblačili, perilom, posteljnino, toaletnim in kuhinjskim perilom, obutvijo in bižuterijo.
Alkoholne pijače se lahko prodajajo le v originalni, zaprti embalaži.
Za trgovanje na trgu se smiselno upoštevajo določbe veljavnega Zakona o trgovini in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti«.
6. člen
Prvi in drugi odstavek 6. člena se spremenita tako, da se po novem glasita:
»Pravico do prodaje blaga v skladu s 5. členom imajo:
– kmetovalci,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– društva in humanitarne dejavnosti ter
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Prednost pri prodaji blaga iz prve in druge alinee 5. člena imajo prodajalci s stalnim prebivališčem in z lastnimi in/ali najetimi kmetijskimi zemljišči v Beli krajini«.
7. člen
V 10. členu se pred prvim stavkom vstavi nov stavek, ki se glasi: »Prodajalci na trgu so stalni in občasni«.
Brišeta se drugi in tretji odstavek tega člena.
8. člen
Doda se nova točka, ki se glasi: »V. Pristojbina«.
9. člen
Za 11. členom se dodata novi 11.a in 11.b člen, ki se glasita:
»11.a člen
Upravljavec trga določi višino pristojbine oziroma znesek rezervacije za najeto stojnico oziroma prodajni prostor po predhodnem soglasju občinske uprave.
Stojnice oziroma prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov.
11.b člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku in na način, ki je naveden v pogodbi.
Dnevno pristojbino plača prodajalec na sedežu upravljavca, preden zasede prodajno mesto.
Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca tržnega časa.«
10. člen
V. točka »Vzdrževanje reda in čistoče« po novem postane VI. točka.
11. člen
Doda se nova točka, ki se glasi: »VII. Nadzor prodaje in kakovosti blaga«.
12. člen
Prvi in drugi odstavek 15. člena se spremenita tako, da se po novem glasita:
»Za nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga na trgu so pristojne inšpekcijske službe v okviru svojih pristojnosti, organi za notranje zadeve in, upravljavec in pristojni delavci občinske uprave.
Za kršitev določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec iz 6. člena, za katerega se prodaja vrši«.
13. člen
VI. točka »Končne določbe« po novem postane VIII. točka.
14. člen
Ta sprememba Tržnega reda trga v Črnomlju začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32100-31/96
Črnomelj, dne 13. junija 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost