Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 4301-31/2010 Ob-3871/11 , Stran 1645
Št. 4301-31/2010 Ob-3871/11
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 03/10, 31/10 in 79/10) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, tel. 01/400-33-11, faks 01/433-10-31 (v nadaljevanju: MG). 2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB, 70/08 in 22/10), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 03/10, 31/10 in 79/10), Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1084/2006/ES), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006), Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta »Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Učinkovita raba električne energije« št. KS OP ROPI/6/2/002-0-MG z dne 1. 7. 2011. 3. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 (v nadaljevanju: UJR1). Finančne spodbude so namenjene občinam za naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrževalne posege in rekonstrukcije obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in svetilk. V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09). Sofinanciranje se v okviru javnega razpisa vrši v obliki subvencij. 3.1 Upravičeni nameni Namen razpisa je povečanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave, ki se doseže z zamenjavo tehnološko zastarelih ter potratnih in vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk ter krmilno regulacijske opreme. Cilj je, da se s prenovo javne razsvetljave doseže ekonomično zmanjšanje porabe elektrike. Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne razsvetljave so: I. zamenjava: – zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk(*1), (*) Svetika je priprava, ki prižgana oddaja svetlobo. Svetilke so obešene, ali pritrjene na strop ali steno in rabijo za namestitev vira uvojni okov ali natični spoj ter nosijo senčnik za zakrivanje samega vira. – zamenjava in vgradnja varčnih svetil(*2) in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav(*3), (*2) Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih virov svetlobe npr. žarnica, sijalka. Sijalka je svetlobni vir, kjer svetloba nastaja na osnovi razelektrenja v plinu. To so npr. fluorescenčne sijalke, natrijeve, metalhalogenidne in živosrebrove sijalke, medtem ko so žarnice tisti viri, ki proizvajajo svetlobo z žarenjem ali inkadescenco, to so klasične žarnice in halogenske žarnice. (*3) Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja kompaktnih fluorescenčnih sijalk. – rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave; II. uvedba: – vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, – oprema za učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave; III. upravljanje: – izdelava investicijske in projektne dokumentacije, – opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, – oprema za spremljanje porabe in izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, – stroški informiranja in obveščanja javnosti. Tehnični pogoji: V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani. Za energetsko učinkovite izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo operacije, morajo biti upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma na njeno prenovitev: Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev). Glede okoljske ustreznosti mora biti izvedba zunanje razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10), nadalje: Uredba o svetlobnem onesnaževanju. Skladnost mora biti zagotovljena v času predaje in prevzema opreme v uporabo oziroma ob zaključku izvedbe operacije (izjava o skladnosti opreme na dan primopredaje je sestavni del primopredajnega zapisnika). Pri določanju prihrankov rabe energije oziroma normativnih letnih učinkov UJR1 se uporabljajo metode v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10 s spremembami). Uporaba metod se nanaša na pripravo vloge in smiselno pri pripravi poročila o rezultatih obratovanja naprav, kolikor podatki o prihrankih ne temeljijo na spremljanju porabe s standardnimi merilnimi enotami. 3.2. Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so stroški brez DDV za dobavo in vgradnjo opreme za energetsko učinkovito razsvetljavo, ki je določena z načrtom prenove oziroma dispozicijo posegov v okviru projekta/ operacije. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine in sicer za: – nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk, – nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, – rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v investicijski dokumentaciji izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave, – nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opreme za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave, – stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po izvedbi) v deležu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije, ki se nanašajo na: – izdelavo projektne in investicijske dokumentacije (ID), za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, ter so označena skladno z Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013, – strokovno-tehnični nadzor izvedbe operacije, ki je dogovorjen v pogodbi o izvedbi operacije in je opravljen s strani tretje osebe, – nabavo in vgradnjo nove opreme za merjenje in spremljanje porabe električne energije za javno razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, – stroške informiranja in obveščanja. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije; – so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno za storitve, ki so bile izvedene; – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; – nastanejo in so s strani upravičenca plačani v obdobju upravičenosti; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi (vključno z zakonodajo, ki ureja javno naročanje). Neupravičeni stroški so primeroma: – stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih osvetljevalnih naprav, – postavitev nove razsvetljave ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), razen v primeru, da prijavitelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali da v ID izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme cenejša od predelave, – razširitev razsvetljave, ki presega optimizacijo glede na upravičene stroške, – DDV za upravičence, ki so davčni zavezanci, davek na promet nepremičnin in drugi davki, – naprave ali deli naprav, ki so financirane z lizingom, – stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd., – nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. 3.3 Prijavitelji in upravičenci: Do prijave je upravičena posamezna občina ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je podpisana pogodba o sofinanciranju. Upravičenci do subvencije morajo izpolnjevati pogoje od 25. do 28. člena Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. 3.3.1. Prijavitelj posamezna občina: Do prijave so upravičene posamezne občine, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: – da imajo urejeno opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naselju – da imajo zagotovljena sredstva lastne udeležbe v občinskem proračunu, oziroma da imajo zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta – da se razvoj energetike v občini ureja z lokalnim energetskim konceptom. Dokazila: – Odlok lokalne skupnosti o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naselju, ki določa način opravljanja te izbirne javne gospodarske službe, skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) – isti ali poseben odlok lokalne skupnosti ali drug ustrezni pravni akt (koncesija, sklep o podelitvi, drugo), ki določa izvajalca izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije – dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije; lastni viri občine obsegajo sredstva proračuna in kredite občine) – odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta občine. 3.3.2. Prijavitelj pooblaščena občina za več občin: Do prijave je upravičena občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da je prijavljeni projekt predmet financiranja dveh ali več občin. Do prijave so upravičene samo občine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje in sicer: – občina prijavitelj mora biti pooblaščena za vodenje investitorskih poslov na podlagi veljavne medsebojne pogodbe. V pogodbi mora biti določeno, da pooblaščena občina kot upravičenec jamči in je odgovorna za izvedbo celotne operacije, da bo izvedla vsa javna naročila operacije in ji bodo izplačani tudi upravičeni stroški, ki bodo nastali in bodo plačani v obdobju upravičenosti. Ministrstvo bo pogodbo o sofinanciranju z nepovratnimi sredstvi sklenilo s pooblaščeno občino, – da imajo urejeno opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naselju, – da imajo zagotovljena sredstev lastne udeležbe v občinskih proračunih, oziroma da imajo zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta, – da se razvoj energetike v občinah ureja z lokalnim energetskim konceptom. Dokazila: – s strani vseh v projektu sodelujočih občin podpisana pogodba o skupnem projektu in pooblastitvi občine nosilke investitorskih poslov, – odloki lokalnih skupnosti o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naseljih, ki določajo način opravljanja te izbirne javne gospodarske službe, skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93). Te odloke lokalnih skupnosti o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe morajo poleg pooblaščene občine priložiti k vlogi tudi vse občine, ki so vključene v projekt – operacijo, – odloki lokalnih skupnosti ali drugi ustrezni pravni akti (koncesija, sklep o podelitvi, drugo), ki določajo izvajalca izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naseljih za pooblaščeno občino in vse občine, ki so vključene v projekt – operacijo, – odlok o veljavnem proračunu občine in veljavni Načrti razvojnih programov (NRP), v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja projekta pooblaščene občine in sprejeti NRP za načrtovano obdobje izvajanja vseh občin, vključenih v projekt (lastni viri občine obsegajo sredstva proračuna in kredite občine), – odloki ali sklepi o sprejemu lokalnega energetskega koncepta udeleženih občin. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: 4.1. Splošni pogoji: 1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, morajo biti stroški neskladnega dela operacije opredeljeni kot neupravičeni stroški operacije. 2. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. Rok za izvedbo operacije sme biti največ 18 mesecev od oddaje vloge na razpis MG, oziroma pri operacijah, za katere so bile vloge oddane po 30. 3. 2012, največ do 30. 9. 2013. Vrednost operacije po tem razpisu mora znašati najmanj 200.000 EUR (brez DDV). 3. Za projekt morajo biti, ob upoštevanju sredstev iz tega javnega razpisa, v celoti zagotovljeni viri financiranja (zaključena finančna konstrukcija). V primeru, da viri niso dokazljivi, se vloga zavrne. 4. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo identične podatke za operacijo, ki je predmet prijave na razpis. Vlogi se priložijo dokumenti po vrstnem redu določenem v razpisni dokumentaciji. Če dokument ni potreben, se na navedenem mestu priloži izjava, da uporaba ni predvidena, podpisana s strani odgovorne osebe. 5. Pri izvedbi operacij mora biti dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji. 6. Prijavitelj mora vsa dela ter naročila blaga in storitev, ki jih bo izvajal zunanji izvajalec, oddati v skladu z ZJN-2. Sklenjene pogodbe kot tudi dokazila o izvedbi postopkov pred odločitvijo o oddaji predstavljajo sestavni del dokumentacije o izvedbi operacije. 7. Prijavitelj mora upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013. 8. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. 9. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: a. o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa, b. o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in in veljavnim Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskih in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013, c. o hranjenju dokumentacije o operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, d. o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, e. o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, f. o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji, g. o upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 30/11), h. o morebitnih že pridobljenih nepovratnih sredstvih za iste upravičene stroške, i. da projekt, ki je predmet tega razpisa ne bo ustvarjal prihodkov, j. da operacije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati, pri čemer začetek izvajanja investicijskega projekta pomeni začetek izvajanja gradbenih del ali zavezujoče naročilo opreme. k. da ni zadržkov iz razlogov navedenih v naslednjih dveh odstavkih – Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih Ministrstva za gospodarstvo ali njegovih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena. – Na razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji, ki prijavijo projekt za isti namen, ki je že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, ali EU proračuna in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom. Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko MG, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. 4.2. Posebni pogoji 1. Za operacijo mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja podpisana ID, izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). ID mora vključevati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o operaciji in zagotavljanje spremljanja učinkov operacije. 2. Sestavni del ID mora biti – analiza obstoječega stanja naprav javne razsvetljave pred prenovo, ki lahko temelji na izvedbi posebnega energetskega pregleda ali drugi aktualni predhodni študiji o primernosti ukrepov za učinkovito javno razsvetljavo, ki jo izdela strokovni izvajalec, ki ni proizvajalec oziroma dobavitelj opreme, ki je predmet operacije. 3. Priloge ID morajo biti – natančen in ažuren pregled s popisom lokacij. K tehnični analizi obstoječega stanja je potrebno zajeti pregled letne porabe elektrike ter stroškov elektriko (Obrazec 1.1), – načrt (dispozicijo) operacije, pripravljen na osnovi izhodišč analize ki ga je podpisal projektant (Obrazec 1.2), – elaborat svetlobno tehničnih izračunov in načrtom izvedbe za referenčne odseke ter navedbo tehničnih specifikacij vse opreme za obnovo razsvetljave, ki ga je izdelal in podpisal projektant. 4. Pri pripravi ID prijavitelj upošteva izhodišča varstva okolja – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov), – zmanjševanje vplivov na okolje. – pri naročanju izvedbe prijavitelj kot sestavni del tehničnih specifikacij upošteva priporočila oziroma po uveljavitvi uredbe naroča v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Temeljne zahteve so dosegljive na: http://www.mf.gov.si/slov/javnar/uredba/uredba%20ZeJN%2017_01_1 0.pdf, http://www.mf.gov.si/slov/javnar/uredba/Priloga%2007_razsvetljava_17_01_2010.pdf 5. V elaboratu svetlobno tehničnih izračunov, mora biti z izračuni dokazano, da se bo stanje razsvetljave izboljšalo. Izboljšanje obstoječega stanja pomeni: – zmanjšanje instalirane moči obstoječih svetilk ob doseganju enakih ali boljših svetlobno-tehničnih lastnosti osvetljenih površin, – prilagoditev svetilk na minimalno potrebno osvetljenost v smislu optimizacije predimenzioniranih svetilk, – ostale prilagoditve obstoječih svetilk, ki izboljšujejo stanje osvetljevanja ob zmanjšanju moči svetilk; – glede zahtev osvetljevanja v primerih enakih in tipično podobnih odsekov osvetljevanja zadošča referenčni izračun, uporabljen z razširitvijo na nadalje enega ali več enakih oziroma tipično podobnih odsekov. Za posamične svetilke, ki so bodisi del t.i. orientacijske razsvetljave ali samostojne, je potrebno prikazati referenčni izračun, uporabljen z razširitvijo na nadalje več enakih oziroma tipično podobnih svetilk. Rešitve, ki so pripravljene za posamezni(e) referenčni(e) odsek(e), za katere(ga) so natančno opredeljene vse karakteristične vrste svetilk, se v primerih tipično enakih svetlobnih izboljšav odsekov pod nadzorom projektanta lahko prenesejo na druge podobne odseke prenove javne razsvetljave. 6.Upravičenec se obvezuje, da bo imel ustrezno ločen knjigovodski sistem oziroma posebno knjigovodsko evidenco za operacijo. Razen v primeru stalnega sistemskega izvajanja obratovalnega monitoringa javne razsvetljave se obvezuje voditi energetsko knjigovodstvo javne razsvetljave najmanj tri letna obračunska obdobja po zaključku operacije ne glede na to, ali izvaja splošno energetsko knjigovodstvo lokalne skupnosti. 5. Merila za izbiro operacij: Merili za izbor sta oceni o specifičnih minimalnih prihrankih operacije T1 in o učinkovitosti investicije T2. Minimalni prihranki operacije so spodnja meja pričakovanih letnih prihrankov operacije in pomenijo minimalno letno zmanjšanje porabe elektrike, ki se določijo z izračunom po metodi normiranih prihrankov na osnovi metodologije Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10 s spremembami). Merilo T1 je ocena, podana v številu točk, ki je delež minimalnih prihrankov operacije na število novo vgrajenih nadomestnih svetilk, pomnožen s faktorjem 0,12. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kot ustrezni delež v minimalnih prihrankih operacije se lahko prizna tudi pričakovane prihranke ki jih izračunana strokovna institucija na osnovi analize konkretne aplikacije ali temeljijo na ekonomske upravičenosti oziroma energetskem pregledu, ki je osnova za svetlobno tehnični projekt prenove in izdelavo ID. Dodatno se lahko priznava delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regulacije UJR1, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe operacije jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja. Merilo T2 je ocena, podana v številu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi povprečno predvidenih stroškov za vzdrževanje v primerjavi z predvidenimi stroški za elektriko in vzdrževanje v istem obdobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer se upošteva pozitivna ocena, T2 ≥ 0. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloga mora doseči minimalen seštevek točk po obeh kriterijih T = T1+ T2 ≥ 30,00 točk, drugače se zavrne. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so obravnavane v okviru ene prioritetne skupine, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena po vrstnem redu glede na ugotovljeni seštevek točk. Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim seštevkom števila točk T = T1 + T2. V primeru, da je na 2 decimalki zaokroženo število doseženih točk za dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima večji seštevek s povečanim številom decimalnih mest. 6. Višina sredstev 6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna energija, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije. Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 14.000.000,00 EUR in sicer: – 11.900.000,00 – PP 9622 Trajnostna energija – 07-13 – EU, – 2.100.000,00 – PP 9624 Trajnostna energija – 07-13 – slovenska udeležba. V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena: za leto 2012 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU: v višini 5.950.000,00 EUR, – PP 9624 – Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba: v višini 1.050.000,00 EUR. za leto 2013 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU: v višini 5.950.000,00 EUR, – PP 9624 – Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba: v višini 1.050.000,00 EUR. Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Evropski kohezijski sklad v 85% deležu. 6.2. Višina sofinanciranja Skladno s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09) se spodbude za izvedbo operacij dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev (subvencij). Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov operacije. Od skupne višine sofinanciranja predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve »Učinkovita rabe električne energije«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 85% – ni delež in slovenska udeležba v okviru iste prioritete 15% – ni delež. Pravica do finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev oziroma subvencije se dodeli s sklepom in se določi v maksimalnem absolutnem znesku na osnovi presoje izračuna normiranih prihrankov po izvedbi, in sicer po kriteriju za vsakih 250 € na MWh letno prihranjene električne energije vendar ne več kot 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov operacije z dodatkom do 10% predračunsko upravičenih stroškov operacije za upravičene stroške za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, za strokovni nadzor in za vzpostavitev (nabavo in zagon opreme sistematičnega nadzora) izvajanja energetskega knjigovodstva, stroške informiranja in obveščanja javnosti. Upravičencu bo navedeni upravičeni strošek priznan na osnovi dokazil o stroških izdelave ID, s priloženimi kopijami originalnih računov oziroma drugih verodostojnih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge. Kriteriji za dodelitev sofinanciranja so podani v spodnji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.3. Nakazila in poročila Sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi zahtevka za izplačilo, s priloženimi fotokopijami računov (kopijo označiti s pečatom »kopija je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je enaka računu« ali s podpisom odg. osebe in pečatom upravičenca) oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi nameni tč. 3.1 razpisa. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do izvajalcev ter poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k pogodbi) ki podaja bistvene podatke o operaciji. Zahtevku mora biti priložen popolna vsebina zahtevka za sofinanciranje:(gl.: Priloga 2 k pogodbi) v skladu z navodilom za pripravo zahtevka za sofinanciranje. Višina sofinanciranja je določena z višino ob zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Upravičenec mora po enem letu ter v naslednjih dveh letih po oddaji zahtevka za izplačilo na MG dostaviti letno poročilo z obratovalnimi podatki in o doseženih prihrankih, ki ga je sestavil na osnovi knjigovodstva porabe in obratovalnih stroškov oziroma obratovalnega monitoringa za okvir operacije UJR1. Tri leta po izstavitvi zahtevka za sofinanciranje mora upravičenec po končanju obračunske sezone oziroma po pripravi poročila o porabi javnih sredstev oziroma realizacije proračuna upravičenca in najkasneje do 15. marca dostaviti na MG izpolnjen obrazec na listu rezultat UJR1, ki je sestavni del Priloge 3 k pogodbi: Poročilo o rezultatih obratovanja energetsko učinkovite razsvetljave. Kolikor rezultati v poročilu o rezultatih operacije brez utemeljenega in opravičljivega razloga praktično ne dosegajo načrtovanega zmanjšanja rabe najmanj do obsega minimalnih prihrankov ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 3, mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 6.4. Pogodba MG in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije na podlagi sklepa. Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti prijavitelj. Slednje velja tudi za eventualno povečane upravičene in neupravičene stroške, ki bi izhajali iz sklepa MG, ki posameznim stroškom iz vloge ni priznal statusa upravičenosti. 7. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis MG, z izjemo stroškov izdelave ID (tehnični elaborat z elementi investicijskega programa ali samostojna predinvesticijska zasnova in investicijski program), ki so označeni po zahtevah označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Izdatki, ki bodo nastali po 30. 9. 2013 niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Operacija se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje v 18 mesecih od oddaje vloge na razpis MG, oziroma pri operacijah, za katere so bile vloge oddane po 30. 3. 2012, najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po 30. 9. 2013, je možno le v izjemnih primerih in ob predhodnem soglasju MG. 8. Obdobje za porabo sredstev S tem javnim razpisom se razpisuje poraba sredstev v letih 2012 in 2013. V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu / letih izvajanja investicije, glede na rok 30.9. za izstavitev zahtevka za tekoče leto. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za plačilo s strani upravičenca na MG), se zaključi 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju Ministrstva za gospodarstvo, niso več mogoča. 9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MG (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP ROPI – Trajnostna raba energije – UJR1« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma fascikle z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. V operaciji je v smiselno celoto lahko združeno več delov projekta na več lokacijah v pristojnosti prijavitelja. Operacija je lahko združena s sodelovanjem dveh ali več občin, za kar lahko prijavitelj pripravi eno vlogo. V nasprotnem se v skladu z razpisom lahko dokumentira posamične operacije in predloži posamične vloge. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 31. 8. 2011, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali s sklepom zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so: 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MG v Uradnem listu RS ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge prejete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 9. 1. 2013. 10. Datum odpiranja vlog Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MG v prostorih MG, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje do 7. 9. 2011 za prvi rok in najkasneje do 8. 12. 2011 za drugi rok. Naslednja odpiranja vlog se bodo pričela najkasneje šesti delovni dan po roku, do katerega so morale biti predložene vloge. Pozivanje k dopolnitvi posamezne formalno nepopolne vloge bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja vloge. Prijavitelj bo lahko vlogo dopolnil v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Prijavitelj ne more vsebinsko dopolnjevati vloge, npr. z dokumenti, ki so bili izdani kasneje, kot je bila vložena vloga. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže. 11. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, se bodo morali v roku najkasneje 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj odzvati, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za dodelitev sredstev. 12. Upravni spor Zoper odločitev MG o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno vložena na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni pod račun sodišča, določen za plačevanje taks. 13. Razpisna dokumentacija Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.mg.gov.si/« v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom: po faksu 01/400-33-99 ali po elektronski pošti na naslovih: andrej.pagon@gov.si, jozef.pogacnik@gov.si, jani.turk@gov.si do objave o porabi sredstev. 14. Dodatne informacije Ministrstvo za gospodarstvo bo v 10 dneh po objavi v Uradnem listu RS organiziralo informativni dan za prijavitelje. Čas in kraj bosta objavljena naknadno na spletnem naslovu »http://www.mg.gov.si/« Kontaktne osebe za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo so mag. Andrej Pagon, Jožef Pogačnik in mag. Jani Turk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: andrej.pagon@gov.si, jozef.pogacnik@gov.si, jani.turk@gov.si, oziroma po faksu: 01/400-33-99.
Ministrstvo za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost