Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 11/0405 Ob-3851/11 , Stran 1669
Št. 11/0405 Ob-3851/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 23. 2. 2011, Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. 2. Predmet prodaje: – parc. št. 95.S, k.o. (418) Zabovci, prip. pri vl. št. 301, stavba, v izmeri 108 m2 in – parc. št. 579, k.o. (418) Zabovci, prip. pri vl. št. 301, njiva, v izmeri 1701 m2. Parcela št. 95.S, k.o. Zabovci, leži v območju stavbnih zemljišč, prav tako zahodni del parc. št. 579, k.o. Zabovci. Nepremičnina se prodaja kot zaključena celota. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin. Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. V ceno nepremičnine ni vključen 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 4. Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo nepremičnine, ki se kupuje kot celota; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine; – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe); – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register; – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe; – izjavo o vezanosti na ponudbo do 31. 12. 2011. 5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša 20.000,00 EUR. 6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu videno – kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 8. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 9. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. 9. 2011 do 12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Zabovci – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se izvede javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno ceno. 13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 14. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.kolenko@markovci.si. 15. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta: branko.kostanjevec@markovci.si.
Občina Markovci

AAA Zlata odličnost