Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2592. Pravilnik o javnih parkirnih mestih danih v najem, stran 7909.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) in 27. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09 in 41/11) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o javnih parkirnih mestih danih v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom o oddajanju javnih parkirnih površin v najem (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo način, pogoji in postopek oddajanja javnih parkirnih površin (v nadaljevanju: parkirna mesta), ki so v lasti Občine Škofje Loke, v najem.
Javno parkirno mesto predstavlja namensko površino javne parkirne površine za parkiranje motornih vozil. Parkirna mesta so označena na parkirni površini in so predvidena za parkiranje motornih vozil. V primeru, da parkirno mesto ni označeno, se predvideva, da eno parkirno mesto za osebni avtomobil zavzema prostor s tlorisno površino 15 m2.
2. člen
Pristojni oddelek vodi register javnih parkirnih površin, ki so v lasti Občine Škofja Loka in register sklenjenih najemnih pogodb za parkirna mesta na javnih parkirnih površinah.
II. NAČIN ODDAJE V NAJEM
3. člen
Parkirna mesta se oddajo v najem na podlagi:
1. javnega zbiranja ponudb ali
2. vloge vlagatelja (fizične ali pravne osebe).
Parkirno mesto se lahko odda v najem na podlagi neposredne pogodbe pod pogoji določenimi z zakonskimi in podzakonskimi akti RS.
III. POGOJI IN POSTOPEK
4. člen
Parkirna mesta na določenih javnih površinah se lahko oddajo v najem le, če so izpolnjeni pogoji, ki so določeni z zakonom, uredbo, odlokom in tem pravilnikom kot so:
– parkirna površina se že uporablja za parkiranje določenih motornih vozil ali je v prostorskih izvedbenih aktih občine predvidena za parkiranje določenih motornih vozil,
– parkirna površina je urejena in opremljena za parkiranje motornih vozil,
– z oddajo v najem se ne sme preprečiti ali ovirati dostop uporabnikom javnih ali drugih površin, do objektov, naprav ali ostalih nepremičnin, ne glede na lastništvo,
– vlagatelj ima v neposredni bližini parkirne površine sedež gospodarske družbe, podružnico, prodajalno, lokal ali stalno oziroma začasno prebivališče,
– frekventnost in potreba po parkirnih mestih uporabnikov javne površine na določenih področjih v naseljih (pred državnimi, upravnimi, občinskimi in drugimi javnimi zgradbami in zavodi).
5. člen
Vloge ali postopek javnega razpisa sprejema ali vodi občinski oddelek, pristojen za promet.
Po prejemu vloge se pridobi mnenje pristojne krajevne skupnosti in ugotovi možnost oddaje parkirnih mest v najem. Pri tem se morajo upoštevati vsa dejstva in razlogi, ki pogojujejo upravičenost nastanka najemnega razmerja in so določena ali opisana v odloku in v tem pravilniku. Če je najem parkirnih mest mogoč, se z vlagateljem prične postopek za sklenitev najemne pogodbe. V primeru, da najem parkirnih mest ni možen, se vlagatelja o tem obvesti z dopisom.
Vlagatelj v svoji vlogi ali prijavi na javni razpis obvezno priloži izjavo, da se strinja z določili 6. člena tega pravilnika.
IV. SKLENITEV IN PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
6. člen
Najemna pogodba se sklene po splošnih pogojih za najemne pogodbe, ki jih predpisuje zakon o obligacijskih razmerjih, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in se obvezno sklene v pisni obliki. V pogodbi se določi lokacija parkirnih mest (na mapni kopiji ali opisno), višino najemnine, čas trajanja najema in posebna določila.
1. Najeta parkirna mesta se lahko oddajo v najem le za lastne potrebe najemnika ali potrebe njegovih poslovnih partnerjev ali strank. Najeta parkirna mesta se lahko uporabljajo le za namen parkiranja določenih motornih vozil in pod pogoji, ki jih stranki dogovorita v najemni pogodbi.
2. Najemnik najetih parkirnih mest ne sme oddati v podnajem ali za parkiranje motornih vozil pobirati parkirnine ali podobnih nadomestil.
3. Najeta parkirna mesta ne sme ograditi s trajnimi stabilnimi napravami ali jih fizično trajno zapreti.
4. Parkirna mesta se oddajo v najem za dobo največ 5 let.
Najemne pogodbe ni mogoče podaljšati. Pred pretekom najemne pogodbe lahko najemnik, ob izpolnjevanju pogojev, poda vlogo za sklenitev nove najemne pogodbe.
Določbe prvega odstavka tega člena se obligatorno vgradijo v najemno pogodbo.
7. člen
Ponudnik je dolžan podpisati najemno pogodbo in zapisniško prevzeti parkirno mesto najkasneje v roku 30 dni od vročitve najemne pogodbe v podpis, sicer izgubi pravico do najema. Kolikor upravičenec ne sklene najemne pogodbe v določenem roku, se parkirno mesto šteje za prosto in se odda v najem naslednjemu na seznamu upravičencev.
8. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe, in sicer s potekom 3- mesečnega odpovednega roka, določenega v najemni pogodbi,
– s potekom časa, za katerega je bila najemna pogodba sklenjena in
– z odstopom od pogodbe.
Ob predaji izpraznjenega parkirnega mesta se sklene primopredajni zapisnik.
9. člen
Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe in zahteva izpraznitev parkirnega mesta ob vsakem času, ne glede na pogodbene ali zakonske določbe o trajanju najema:
– zaradi javnega interesa,
– zaradi gradbenih posegov na parkirni površini, s katerimi se spreminja urejenost parkirne površine,
– če najemnik tudi po pisnem opominu najemodajalca uporablja parkirno mesto v nasprotju s pogodbo ali jo uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda,
– če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil.
10. člen
V primeru del v javno korist se najemno razmerje začasno prekine za čas trajanja del in najemnik nima iz tega naslova nikakršnih zahtevkov do najemodajalca. V času, ko najemnik zaradi del ne bo mogel uporabljati predmeta pogodbe, se najemnina ne obračunava.
V. DOLOČITEV NAJEMNINE
11. člen
Cena najema se določi za posamezno standardno parkirno mesto in se množi s številom označenih parkirnih mest ali s površino, ki pripada standardnemu parkirnemu mestu za osebno vozilo.
Višina mesečne najemnine znaša za parkiranje osebnih vozil:
– pokrito parkirno mesto 30,0 €,
– odkrito parkirno mesto: 18,0 €,
– neoznačeno parkirno mesto 12,0 €.
Mesečna najemnina znaša za tovorna vozila nad 3,5 t skupne dovoljene mase in avtobuse štirikratnik cene za osebna vozila.
Mesečna najemnina znaša za tovorna vozila do 3,5 t skupne dovoljene mase, avtomobilske prikolice, traktorje in avtodome dvokratnik cene za osebna vozila.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Po uveljavitvi tega pravilnika pristojni organ v roku 30 dni pozove obstoječe najemnike k podaji vloge za sklenitev novega najemnega razmerja.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddaji parkirnih mest na javnih prometnih površinah v najem iz leta 1997 (Uradni list RS, št. 41/97).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-7/2009
Škofja Loka, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost