Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2599. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, stran 7923.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 5. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, določa upravičence, višino subvencije in postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencije so upravičeni starši predšolskih otrok, od dopolnjenega prvega do dopolnjenega tretjega leta starosti ter niso vključeni v programe predšolske vzgoje.
Pravica do subvencije je vezana na otroka. Pravica po tem pravilniku preneha z vključitvijo otroka v programe predšolske vzgoje, s preselitvijo otroka v drugo občino ter v drugih primerih.
Pravico do subvencije lahko uveljavlja eden od staršev (v nadaljevanju: vlagatelj) pod pogojem, da sta vlagatelj in otrok državljana Republike Slovenije in da imata vlagatelj in otrok stalno prebivališče v Občini Žiri.
Vlagatelju ne pripada subvencija za čas dopusta za nego in varstvo otroka.
Če živi otrok z enim od staršev, uveljavlja pravico do subvencije tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
Če otrok ne živi pri enem od staršev, pravica do subvencije po tem členu pripada zakonitemu zastopniku oziroma skrbniku otroka, pri katerem otrok prebiva na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega in tretjega odstavka tega člena.
Pravica do subvencije se prizna za dobo enega leta, pri čemer se vloga za subvencijo presoja in odobrava za vsako leto ponovno. Vlagatelj je dolžan v roku 15 dni po vključitvi otroka v programe predšolske vzgoje, spremembi stalnega prebivališča ali drugih razlogih o tem obvestiti občinsko upravo.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije za posameznega vlagatelja znaša 110,00 EUR neto mesečno za enega otroka, ki izpolnjuje pogoje, kot so navedeni v prejšnjem členu.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Pravico do subvencije uveljavlja vlagatelj z vlogo na predpisanem obrazcu.
Vloga za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca je na voljo v sprejemni pisarni Občine Žiri in na spletni strani Občine Žiri (http://www.ziri.si).
Vlagatelj posreduje izpolnjen obrazec z dodanimi zahtevanimi prilogami po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Žiri.
Vlogi mora biti priloženo:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja oziroma fotokopijo osebnega dokumenta vlagatelja (osebna izkaznica ali potni list),
– potrdilo o stalnem prebivališču otroka,
– fotokopija dokumenta iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.
5. člen
O pravici do subvencije odloča na prvi stopnji občinska uprava v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pritožbo.
Pritožbo se vloži v pismeni obliki ali ustno na zapisnik in mora biti obrazložena.
O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala občinska uprava, odloča župan.
7. člen
Prva mesečna subvencija se izplača naslednji mesec od dneva popolne vloge.
Občinska uprava odobrene subvencije izplačuje do 20. v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vlagatelja.
8. člen
Kadar obstaja velika verjetnost, da vlagatelj subvencije ne bo namenil za koristi otroka in bo zato ogrožena socialnoekonomska varnost otroka, lahko občinska uprava na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo odloči, da se subvencija ali posamezen prejemek subvencije ne izplača v denarju, ampak v obliki konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno.
Občinska uprava odloči v skladu s prejšnjim odstavkom, če tako zahtevajo koristi otroka, kadar njeno domnevo o nenamenski porabi subvencije potrjuje poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: zanemarjanje otroka, težave pri izvajanju starševskih dolžnosti, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti in podobno.
9. člen
Subvencija po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
10. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Če pristojni organ ugotovi, da so bili posredovani neresnični podatki ob vložitvi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice po tem pravilniku, ali da pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem pravilniku niso več izpolnjeni, občinska uprava izda odločbo o prenehanju te pravice oziroma o njeni spremembi. V tem primeru je vlagatelj dolžan vrniti sredstva za celotno neupravičeno obdobje prejemanja subvencije, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka na transakcijski račun Občine Žiri.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
11. člen
Občina Žiri lahko podatke, ki jih dobi od vlagateljev, uporabi samo za potrebe postopka odločanja in za vodenje evidenc po tem pravilniku.
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi področnimi predpisi.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja in otroka, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Sredstva za izplačilo subvencij po tem pravilniku zagotovi Občina Žiri iz proračuna.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2011 naprej.
Št. 007-10/2011
Žiri, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost