Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 2906/11 Ob-3796/11 , Stran 1676
Št. 2906/11 Ob-3796/11
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek Statuta družbe KLS Ljubno d.d., Loke 36, 3333 Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe
16. sejo skupščine
družbe KLS Ljubno d.d.,
ki bo dne 8. 8. 2011 ob 13 uri, v sejni sobi direktorja družbe. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja. Predlog sklepov: 1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe. 2. Izvolitev predsedujočega skupščine, dveh preštevalk glasov. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in preštevalki glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine. 3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta KLS Ljubno d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. Skupščina delničarjev KLS Ljubno d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta KLS Ljubno d.d. Delničarji so bili seznanjeni s prihodki uprave in članov nadzornega sveta. 3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Predlog za uporabo bilančnega dobička. Predlog sklepa: 4.1. Bilančni dobiček družbe KLS Ljubno d.d. za poslovno leto 2010 znaša 2.194.080,57 EUR in ostane nerazporejen. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 5.1 Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje revizijska družba Ripro, d.o.o. Velenje. Na skupščini imajo pravico glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, konec 4 dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno 4. 8. 2011. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD -1. Gradivo za zasedanje skupščine, s predlogi sklepov in obrazložitve vsake točke dnevnega reda, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Loke 36, Ljubno ob Savinji, v tajništvu družbe, vsak dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti predloženo družbi v pisni obliki in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še ime in priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Vse udeležence skupščine prosimo, da se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo. Skupščina je sklicana za 13. uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
KLS Ljubno d.d., direktor Bogomir Strašek

AAA Zlata odličnost