Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2579. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Mozirje, stran 7887.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1 in 97/10), določil Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1 in 9/11), določil Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 UPB1), določil Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), določil Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 54/09 in 23/11), ter 16. in 32. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 9. redni seji dne 21. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje Občine Mozirje natančneje določa:
– organizacija, pripravljanje in delovanje civilne zaščite in drugih sil zaščite in reševanja ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter v vojni;
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju;
– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnostih.
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v Občini Mozirje temelji na:
– uresničevanju in izvajanju preventivnih in drugih ukrepov, ki preprečujejo nastanek nesreče ali izboljšujejo zaščito in reševanje;
– pripravah prebivalstva, organov in organizacij za osebno in vzajemno zaščito;
– pripravah vseh struktur v občini za izvajanje ukrepov za zaščito in reševanje,
– predvsem javnih služb, ki delujejo na področju občine;
– pripravah in vključevanju v zaščito in reševanje podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje;
– organiziranju, pripravah in delovanju operativnih sestavov gasilske zveze, Območnega združenja Rdečega križa Mozirje in po potrebi drugih društev in organizacij državljanov, ki lahko opravljajo dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči;
– organiziranju, pripravah in delovanju poverjenikov, enot, služb in štabov za civilno zaščito;
– pripravah občinskih organov za izvajanje in vodenje ukrepov zaščite in reševanja iz svoje pristojnosti.
Enotnost sistema za zaščito in reševanje se zagotavlja z organizacijskimi in drugimi pripravami, usposobljenostjo ter enotnim vodenjem akcij zaščite in reševanja.
3. člen
Naravne in druge večje nesreče, zaradi katerih se v Občini Mozirje aktivirajo sile za zaščito in reševanje, so: potresi, poplave, plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, neurja, požari, večje prometne nesreče, epidemije, suše, razpad komunalne infrastrukture. Sile ZIR se aktivirajo kolikor redne službe in podjetja niso zmožne same obvladati nesreče ali nezgode.
V celoti se sile za zaščito in reševanje aktivirajo v vojni.
II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
4. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih in drugih delovnih in bivalnih okoljih.
V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab za civilno zaščito, vodja intervencije gasilske ali druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reševanje na prizadetem območju ali poverjenik za civilno zaščito.
V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja vodstvo podjetja, štab za civilno zaščito ali poverjenik za civilno zaščito.
Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito,
– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– nabavljajo komplete za osebno zaščito,
– izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje.
III. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
5. člen
Zaradi ogroženosti se v Občini Mozirje pripravljajo, organizirajo, načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob nesreči z nevarnimi snovmi,
– zaščita in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško,
– prva medicinska pomoč,
– zaklanjanje,
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,
– sanacija.
6. člen
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu, obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– aktivnosti za odpravljanje posledic.
V miru izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, splošno reševalne službe ter enote in štabi za civilno zaščito (v primeru večjih naravnih in drugih nesreč).
IV. PODJETJA IN ZAVODI TER DRUGE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI, POMEMBNE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
7. člen
Kot podjetja, katerih dejavnosti so pomembne za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Mozirje, se določijo:
– Javno komunalno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, za opravljanje nalog tehničnega reševanja in sanacije;
– Savinjsko Zadrečka veterinarska postaja d.o.o. Mozirje, za opravljanje nalog ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih;
– Osnovna šola Mozirje; za zagotavljanje prehrane in zasilni sprejem ogroženih prebivalcev;
– Zdravstveni dom Mozirje, za opravljanje nalog organizacije in dajanja prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja med naštetimi podjetji in Občino Mozirje podpišeta odgovorna oseba v podjetju (direktor) in župan Občine Mozirje.
Navedena podjetja, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje v Občini Mozirje, imajo naslednje naloge:
– omogočajo strokovno usposabljanje delavcev za izvajanje nalog zaščite in reševanja,
– skrbijo za materialno-tehnična sredstva in opremo, ki je namenjena za izvajanje nalog zaščite in reševanja,
– izvajajo druge priprave, ki omogočajo uspešno delovanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah.
Župan lahko v primeru potrebe pridobi tudi druga podjetja, ustanove in posameznike, potrebne za izvajanje dejavnosti pomembne za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč.
V. SPLOŠNE REŠEVALNE SLUŽBE IN SODELOVANJE DRUŠTEV TER DRUGIH ORGANIZACIJ DRŽAVLJANOV PRI ZAŠČITI IN REŠEVANJU
8. člen
Gašenje požarov in izvajanje drugih reševalnih ukrepov ob velikih požarih in nesrečah, ki jih določa ta odlok, izvaja Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje, ki je edino gasilsko društvo v Občini Mozirje. Prostovoljna gasilska društva, ki so udeležena v reševalnih akcijah, imajo pristojnosti splošnih reševalnih enot.
Za organizacijo, strokovno usposabljanje in druge operativne priprave operativnih gasilskih enot in prostovoljnih gasilskih društev, skrbi Gasilska zveza Zgornjesavinjske doline.
9. člen
Prostovoljno gasilsko društvo v občini opravlja svoje naloge v vseh situacijah do trenutka, ko je obseg elementarne ali druge nesreče tako obsežen, da je potrebno aktivirati tudi druge enote in službe civilne zaščite.
O aktiviranju enot in služb civilne zaščite Občine Mozirje, odloča župan. V odsotnosti župana odloča poveljnik za civilno zaščito Občine Mozirje, oziroma pooblaščeni član štaba za civilno zaščito.
Operativnim gasilskim enotam poveljujejo poveljniki prostovoljnih gasilskih društev.
10. člen
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje poveljniku višje kategorizirane enote ali višjemu po činu. Poveljniki sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju Občine Mozirje, aktivnosti vodi in vsem poveljuje poveljnik PGD Mozirje. Če je aktiviran župan ali Občinski štab CZ Občine Mozirje, le-ta vodi aktivnosti zaščite in reševanja, operativnim gasilskim enotam pa poveljuje poveljnik PGD Mozirje.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju celotne Občine Mozirje, vse aktivnosti ob večjih nesrečah in katastrofah organizira in vodi poveljnik za civilno zaščito Občine Mozirje, prostovoljnim gasilskim društvom pa poveljuje poveljnik PGD Mozirje.
11. člen
Območno združenje Rdečega križa Mozirje, poleg rednih dejavnosti, ki sovpadajo z zaščito in reševanjem, organizira poizvedovalno službo za primer večjih nesreč.
Območno združenje Rdečega križa Mozirje zagotavlja stalno pripravljenost in operativno sposobnost pripadnikov poizvedovalne službe.
VI. ENOTE IN ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE
a) Enote civilne zaščite
12. člen
Enote civilne zaščite so v Občini Mozirje posebej organizirane in opremljene ter usposobljene sile, namenjene za zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter nevarnostih.
Enote civilne zaščite organizirajo tista podjetja ter zavodi, ki zaposlujejo na enotnem delovnem prostoru več kot 100 delavcev oziroma tista, ki jih določi s svojim sklepom župan na predlog občinskega štaba za civilno zaščito.
Enote civilne zaščite lahko organizirajo podjetja, zavodi in druge organizacije tudi po lastni odločitvi.
Enote civilne zaščite so splošne in specializirane. Splošne enote civilne zaščite organizirajo v Občini Mozirje za izvajanje manj zahtevnih ukrepov zaščite in reševanja podjetja, zavodi in druge organizacije. Specializirane enote civilne zaščite na območju Občine Mozirje organizirajo za izvajanje posameznih ukrepov zaščite in reševanja večja podjetja, zavodi, druge organizacije in občina, na podlagi ocene ogroženosti.
V občini se organizirajo:
– ekipa za podporo.
13. člen
V Občini Mozirje so za izvajanje posameznih ukrepov oziroma nalog zaščite in reševanja zadolžena podjetja iz 7. člena in društva iz 11. člena odloka, s katerimi župan podpiše pogodbo o izvajanju nalog zaščite in reševanja.
14. člen
Za operativno strokovno vodenje zaščite reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Mozirje, se imenuje štab za civilno zaščito.
Občinski štab za civilno zaščito, poveljnika in namestnika poveljnika, imenuje s svojim sklepom župan.
Štab za civilno zaščito v organizacijah oziroma podjetjih in zavodih, imenuje organ upravljanja (direktor, ravnatelj).
15. člen
Štab za civilno zaščito opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč na svojem območju,
– izdelujejo in spremljajo načrte za delovanje civilne zaščite,
– predlagajo županu organizacijo civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja v občini,
– usmerja usposabljanje pripadnikov civilne zaščite,
– po pooblastilu župana odreja, organizira in vodi izvajanje zaščitnih in reševalnih akcij ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter v vojni.
16. člen
Občinski štab za civilno zaščito Občine Mozirje vodi delovanje vseh štabov in poverjenikov civilne zaščite na območju občine, štab za civilno zaščito podjetja pa vodi zaščitne in reševalne aktivnosti v podjetju.
Na območju Občine Mozirje se ustanovi:
– občinski štab za civilno zaščito in
– poverjeniki za civilno zaščito.
17. člen
Poveljnike civilne zaščite, njihove namestnike in štabe civilne zaščite imenujejo podjetja, zavodi in druge organizacije z nad 50 zaposlenimi, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline ali opravljajo dejavnosti, ki predstavljajo tveganje za okolico na podlagi odločitev pristojnega državnega organa ali organa lokalne skupnosti.
V podjetjih, zavodih, ustanovah in delovnih enotah, ki nimajo štabov za civilno zaščito in je več kot 100 zaposlenih, se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.
Šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših oseb, z nad 50 otroki, učenci, študenti ali oskrbovanimi osebami morajo imenovati poverjenike civilne zaščite.
Za opravljanje nalog iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena župan s svojim sklepom določi podjetja, šole in zavode, ki morajo imenovati štabe ali poverjenike civilne zaščite. Štabe civilne zaščite ali poverjenike imenujejo organi upravljanja posameznih družb, zavodov in podjetij.
18. člen
V stanovanjskih stavbah z nad 100 stanovalci, in delih naselij, ki so zaokrožena celota z do 200 prebivalci, v vaseh in zaselkih z do 300 prebivalci oziroma v mešanih poslovno-stanovanjskih objektih, kjer prebiva oziroma dela več kot 100 oseb se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.
Za vzdrževanje zaklonišč, formiranje reševalnih skupin in odpravljanje posledic nesreč, so odgovorni lastniki stanovanj, njihovi upravljavci in poverjeniki CZ.
Za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena župan s svojim sklepom imenuje poverjenike civilne zaščite.
19. člen
Naloge poverjenika za civilno zaščito v pripravah na zaščito in reševanje:
– vzpodbuja opremljanje prebivalcev (stanovalcev, delavcev) z osebno in skupno zaščitno opremo ter usposabljanje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite,
– skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter drugih ukrepov za zaščito ljudi ter premoženja,
– sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip za zaščito in reševanje v okolju, v katerem živi oziroma dela,
– nadzoruje redno vzdrževanje zaklonišč in naprav ter opozarja pristojne na vzdrževanje zaklonišč (upravnika ali direktorja podjetja),
– skrbi za brezhibnost sredstev in opreme (opreme za gašenje požarov in reševanje iz ruševin, prve medicinske pomoči ter vseh drugih sredstev, ki se nahajajo v objektih in okolju, za katere je zadolžen),
– spremlja in opozarja prebivalce oziroma delavce v podjetjih, na vse preteče nevarnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in premoženje (požar, potres, poplava itd.).
20. člen
Naloge poverjenika za civilno zaščito ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni:
– spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito in reševanje v ožjih delih občine oziroma podjetju,
– ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča nadrejeni štab za civilno zaščito,
– vzpodbuja osebno in vzajemno zaščito prebivalcev, stanovalcev, oziroma delavcev,
– sodeluje z vodstvi reševalnih služb in ekip pri vodenju in izvajanju zaščite in reševanja.
21. člen
Ob naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu ogrožajo prebivalstvo, materialne in druge dobrine oziroma, ki lahko povzročijo večje posledice, aktivirajo civilno zaščito poveljniki civilne zaščite ali poverjeniki civilne zaščite, poslovodni organi oziroma dežurni funkcionar, pristojen za ukrepanje, katerega pooblasti župan.
Civilna zaščita po aktiviranju deluje po načrtu za delovanje civilne zaščite in po dejanskih potrebah oziroma ukazih župana in nadrejenih štabov za civilno zaščito.
22. člen
Zaščito in reševanje ob vseh manjših nesrečah vodijo samostojno vodje gasilskih enot oziroma vodje prostovoljnih gasilskih društev.
Zaščito in reševanje ob nesrečah v tehnoloških procesih in nesrečah z nevarnimi snovmi manjšega obsega, vodijo vodje intervencijskih enot z ustrezno koncesijo.
23. člen
Zaščito in reševanje ob nesrečah večjega obsega, vodi župan ali štabi za civilno zaščito. Za vodenje reševalnih akcij, ki zahtevajo posebno strokovnost in znanje, župan lahko imenuje pri občinskem štabu za civilno zaščito skupine strokovnjakov za strokovno pomoč.
VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
24. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali poveljnik za civilno zaščito v skladu s pogoji in situacijo, po lastni presoji ali na predlog občinskega štaba za civilno zaščito, odredi aktiviranje državljanov ter njihovih sredstev, delavcev in sredstev podjetij, zavodov in reševalnih služb ter štabov in enot civilne zaščite na območju občine. Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite in reševanja Občine Mozirje.
Mobilizacija se izvaja v primeru vojne nevarnosti. Mobilizacijo razglasi Vlada RS. Mobilizacija se izvaja po načrtu za mobilizacijo Uprave za obrambo Celje. Strukture za zaščito in reševanje Občine Mozirje so dolžne pomagati izvajati mobilizacijo.
25. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpi, imajo aktiviranci iz prejšnjega člena pravico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode.
Državljani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne nastanitve in prehrane, če neprekinjeno sodelujejo v akcijah zaščite in reševanja najmanj 4 ure.
Povračilo oziroma odškodnina uporabnikom ter lastnikom sredstev in nepremičnin gre v breme proračuna Občine Mozirje, v primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč, gre povračilo v breme podjetja, zavoda, prevozne organizacije ali druge organizacije, katere obratovanje ali delavci ali vozniki so povzročili nastanek nesreče.
VIII. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
26. člen
Za odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter vojni nevarnosti in obveščanje prebivalstva, zavodov ter drugih organizacij državnih organov, civilne zaščite in drugih reševalnih služb, se v Občini Mozirje organizira sistem za opazovanje in obveščanje.
27. člen
Sistem za opazovanje in obveščanje v Občini Mozirje se ob naravnih in drugih nesrečah organizira skladno z sprejetimi načrti zaščite in reševanja za posamezne nesreče.
28. člen
Za sprejem in prenos ukrepov, odredb in sporočil, za zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov o nevarnostih, seznanjanjem pristojnih organov ter za obveščanje in alarmiranje prebivalstva in podjetij, organizacij in organov je v Občini Mozirje pristojen center za obveščanje oziroma regijski center za obveščanje Celje.
29. člen
Center za obveščanje Celje oziroma regijski center deluje neprekinjeno 24 ur dnevno.
IX. USPOSABLJANJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
30. člen
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se v Občini Mozirje izvaja po programih, ki zagotavljajo temeljno in dopolnilno usposabljanje oziroma programih, ki jih predpiše Republiška uprava za zaščito in reševanje.
Dopolnilno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se praviloma izvaja v obliki praktičnih vaj.
31. člen
Pripadniku civilne zaščite se na njegovo prošnjo odloži usposabljanje ali posamezna vaja:
– če se zaradi bolezni ali poškodbe ni sposoben udeležiti usposabljanja ali vaje,
– če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in če ima med usposabljanjem izpit ali kolokvij ali obvezne vaje,
– če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan,
– če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini ali gospodinjstvu, oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov, zaradi katerih bi pripadnik zašel v težak položaj, če bi šel na usposabljanje.
Prošnje za odložitev usposabljanja ali vaje je potrebno vložiti pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve: Upravi za obrambo Celje, v osmih dneh po prejemu poziva.
X. KAZENSKA DOLOČBA
32. člen
Ob kršitvah tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka skrbi strokovna služba Občine Mozirje.
XI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2011
Mozirje, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost