Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3804/11 , Stran 1676
Ob-3804/11
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor družbe
14. sejo skupščine
delniške družbe Projektivni biro, d.d. Velenje,
ki bo v ponedeljek, 8. 8. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova 8, Velenje. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja. Predlog sklepov: 1.1. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno. 1.2. Skupščina na predlog direktorja družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 2. Izvolitev predsedujočega skupščine, dveh preštevalcev glasov. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in preštevalce glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine. 3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010, revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov: 3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010, revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe Projektivni biro d.d. Velenje, delničarji pa so se seznanili tudi s prihodki članov uprave in nadzornega sveta. 3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa: 4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni biro d.d. Velenje, ki je na dan 31. 12. 2010 ugotovljen v višini 28.684,90 EUR, ostane v celoti nerazporejen. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, do vključno 4. 8. 2011. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD -1. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na njenem sedežu in sicer vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Skupščina je sklicana za 9. uro, prostor za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2010, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Projektivni biro Velenje d.d. direktor Janez Božič

AAA Zlata odličnost