Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2526. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi, stran 7801.

Na podlagi prvega odstavka 125.e člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 34/08 – ZST-1, 45/08, 28/09 in 25/11) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi
1. člen
V Pravilniku o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 30/11) se v prvem odstavku 8. člena na koncu tretje alineje 3. točke pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– izpis osnovnih pravnih položajev in predznamovanih pravic, pri katerih je oseba, ki zahteva izdelavo izpisa, vpisana kot imetnik.«.
V četrtem odstavku se besedilo »druge in tretje« nadomesti z besedilom »druge do četrte«.
Za četrtim odstavkom se doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V skladu s 4. točko tretjega odstavka 199. člena zakona lahko opravlja eZK opravila iz četrte alineje 3. točke prvega odstavka tega člena:
1. stranka – pravna oseba glede osnovnih pravnih položajev in predznamovanih pravic, pri katerih je vpisana kot imetnik z matično številko, vpisano v varnostni shemi,
2. stranka – fizična oseba glede osnovnih pravnih položajev in predznamovanih pravic, pri katerih je vpisana kot imetnik z EMŠO, vpisano v varnostni shemi.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
Priloga se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga: Preglednica vrst elektronskih predlogov in obvestil
+----------------+----------------------------------------------+
|podskupina   |eZK opravilo                 |
|eZK-opravil   |                       |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|01 |vpis    |011 |vpis poočitve iz 1. ali 2. točke 114.  |
|  |poočitve  |   |člena ZZK-1 glede zemljiških parcel   |
|  |ali    +-----+----------------------------------------+
|  |spremembe |012 |vpis spremembe osnovnega pravnega    |
|  |osnovnega |   |položaja zemljiške parcele (iz vknjižene|
|  |pravnega  |   |lastninske pravice v splošni ali posebni|
|  |položaja  |   |skupni del stavbe v etažni lastnini ali |
|  |zemljiške |   |obratno)                |
|  |parcele  +-----+----------------------------------------+
|  |      |013 |vpis spremembe osnovnega pravnega    |
|  |      |   |položaja zemljiške parcele v vrstnem  |
|  |      |   |redu predznambe             |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |014 |vpis spremembe osnovnega pravnega    |
|  |      |   |položaja zemljiške parcele v vrstnem  |
|  |      |   |redu zaznambe              |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|02 |vpis /   |021 |vpis stavbe kot sestavine stavbne    |
|  |izbris   |   |pravice (drugi odstavek 20.a člena ZZK- |
|  |stavbe,  |   |1)                   |
|  |kot    |   |                    |
|  |sestavine +-----+----------------------------------------+
|  |stavne   |022 |izbris stavbe kot sestavine stavbne   |
|  |pravice  |   |pravice                 |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|03 |vpisi   |031 |vpis oblikovanja etažne lastnine –   |
|  |glede   |   |posamezni deli so vpisani v katastru  |
|  |etažne   |   |stavb                  |
|  |lastnine  +-----+----------------------------------------+
|  |      |032 |vpis oblikovanja etažne lastnine –   |
|  |      |   |posamezni deli niso vpisani v katastru |
|  |      |   |stavb                  |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |033 |vpis oblikovanja etažne lastnine v   |
|  |      |   |vrstnem redu zaznambe          |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |034 |vpis poočitve razdelitve posameznega  |
|  |      |   |dela                  |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |035 |vpis poočitve združitve posameznega dela|
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |036 |vpis spremembe osnovnega pravnega    |
|  |      |   |položaja posameznega dela (iz vknjižene |
|  |      |   |lastninske pravice v splošni ali posebni|
|  |      |   |skupni del stavbe v etažni lastnini ali |
|  |      |   |obratno)                |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |037 |vpis spremembe osnovnega pravnega    |
|  |      |   |položaja posameznega dela v vrstnem redu|
|  |      |   |predznambe               |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |038 |vpis spremembe osnovnega pravnega    |
|  |      |   |položaja posameznega dela v vrstnem redu|
|  |      |   |zaznambe                |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|04 |vknjižba  |041 |vknjižba pridobitve stavbne pravice   |
|  |pridobitve +-----+----------------------------------------+
|  |ali    |042 |vknjižba pridobitve stavbne pravice v  |
|  |izbrisa  |   |vrstnem redu predznambe ali zaznambe  |
|  |stavbne  +-----+----------------------------------------+
|  |pravice  |043 |vknjižba izbrisa stavbne pravice    |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |044 |vknjižba izbrisa stavbne pravice v   |
|  |      |   |vrstnem redu predznambe         |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |045 |vknjižba izbrisa stavbne pravice v   |
|  |      |   |vrstnem redu zaznambe          |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|05 |vpisi   |051 |uskladitev pravnega stanja viseče stavbe|
|  |glede   |   |– stavba postane sestavina stavbne   |
|  |viseče   |   |pravice                 |
|  |stavbe   +-----+----------------------------------------+
|  |      |052 |uskladitev pravnega stanja viseče stavbe|
|  |      |   |– stavba postane sestavina parcele   |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|06 |vpisi   |061 |vpis nedokončane etažne lastnine    |
|  |glede   +-----+----------------------------------------+
|  |nedokončane|062 |vpis dokončanja etažne lastnine –    |
|  |etažne   |   |posamezni deli so vpisani v katastru  |
|  |lastnine  |   |stavb                  |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |063 |vpis dokončanja etažne lastnine –    |
|  |      |   |posamezni deli niso vpisani v katastru |
|  |      |   |stavb                  |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|11 |vknjižba  |111 |vknjižba lastninske pravice pri več   |
|  |lastninske |   |nepremičninah (prvi odstavek 141. člena |
|  |pravice  |   |ZZK-1)                 |
|  |ali    +-----+----------------------------------------+
|  |prenosa  |112 |vknjižba lastninske pravice ali vknjižba|
|  |stavbne  |   |prenosa stavbne pravice pri eni     |
|  |pravice v |   |nepremičnini              |
|  |vrstnem  +-----+----------------------------------------+
|  |redu    |113 |vknjižba »dedne« pravice - dedič /   |
|  |vložitve  |   |denacionalizacijski upravičenec je   |
|  |predloga  |   |pokojna oseba              |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |114 |vknjižba lastninske pravice pri več   |
|  |      |   |nepremičninah (dedovanje, izročilna   |
|  |      |   |pogodba, komasacije)          |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |115 |poočitev spremembe podatkov o imetniku |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|12 |vknjižba  |121 |vknjižba lastninske pravice v vrstnem  |
|  |lastninske |   |redu predznambe             |
|  |pravice v +-----+----------------------------------------+
|  |vrstnem  |122 |vknjižba lastninske pravice v vrstnem  |
|  |redu    |   |redu zaznambe              |
|  |predznambe +-----+----------------------------------------+
|  |ali    |123 |vknjižba lastninske pravice v vrstnem  |
|  |zaznambe  |   |redu učinkovanja zaznambe izvršbe    |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |125 |vknjižba lastninske pravice v vrstnem  |
|  |      |   |redu učinkovanja začetka stečajnega   |
|  |      |   |postopka                |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|13 |vknjižba  |131 |vknjižba prenosa stavbne pravice v   |
|  |prenosa  |   |vrstnem redu predznambe         |
|  |stavbne  |   |                    |
|  |pravice v |   |                    |
|  |vrstnem  +-----+----------------------------------------+
|  |redu    |132 |vknjižba prenosa stavbne pravice v   |
|  |predznambe |   |vrstnem redu zaznambe          |
|  |ali    |   |                    |
|  |zaznambe  |   |                    |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|20 |predznamba |201 |predznamba lastninske pravice pri več  |
|  |lastninske |   |nepremičninah (prvi odstavek 141. člena |
|  |pravice  |   |ZZK-1)                 |
|  |ali    +-----+----------------------------------------+
|  |prenosa  |202 |predznamba lastninske pravice ali    |
|  |stavbne  |   |predznamba prenosa stavbne pravice pri |
|  |pravice  |   |eni nepremičnini            |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |204 |predznamba izbrisa stavbne pravice   |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |205 |izbris predznambe glede lastninske ali |
|  |      |   |stavbne pravice             |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |206 |prenos predznamovane lastninske ali   |
|  |      |   |stavbne pravice             |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|30 |vpis ali  |301 |vpis pridobitve izvedene pravice ali  |
|  |izbris   |   |pravnega dejstva iz četrtega odstavka  |
|  |izvedene  |   |13.a člena ZZK-1 pri osnovnih pravnih  |
|  |pravice / |   |položajih več nepremičnin (prvi odstavek|
|  |zaznambe  |   |141. člena ZZK-1)            |
|  |iz     +-----+----------------------------------------+
|  |četrtega  |302 |vpis izvedene pravice ali pravnega   |
|  |odstavka  |   |dejstva iz četrtega odstavka 13.a člena |
|  |13.a člena |   |ZZK-1                  |
|  |ZZK-1 v  |   |pri osnovnih pravnih položajih ene   |
|  |vrstnem  |   |nepremičnine              |
|  |redu    +-----+----------------------------------------+
|  |vložitve  |303 |izbris izvedene pravice ali pravnega  |
|  |predloga  |   |dejstva iz četrtega odstavka 13.a člena |
|  |      |   |ZZK-1                  |
|  |      |   |pri vseh osnovnih pravnih položajih   |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |304 |vpis izvedene pravice ali pravnega   |
|  |      |   |dejstva iz četrtega odstavka 13.a člena |
|  |      |   |ZZK-1                  |
|  |      |   |pri dodatnem osnovnem pravnem položaju |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |305 |izbris izvedene pravice ali pravnega  |
|  |      |   |dejstva iz četrtega odstavka 13.a člena |
|  |      |   |ZZK-1                  |
|  |      |   |pri posameznih (in ne vseh) osnovnih  |
|  |      |   |pravnih položajih            |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |306 |prenos izvedene pravice ali pravnega  |
|  |      |   |dejstva iz četrtega odstavka 13.a člena |
|  |      |   |ZZK-1                  |
|  |      |   |na novega imetnika           |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |307 |vpis izvedene pravice ali pravnega   |
|  |      |   |dejstva iz četrtega odstavka 13.a člena |
|  |      |   |ZZK-1                  |
|  |      |   |pri predznamovani lastninski ali stavbni|
|  |      |   |pravici                 |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |308 |vpis pridobitve izvedene pravice ali  |
|  |      |   |pravnega dejstva iz četrtega odstavka  |
|  |      |   |13.a člena ZZK-1            |
|  |      |   |pri posameznih in ne vseh osnovnih   |
|  |      |   |pravnih položajih več nepremičnin    |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|31 |vknjižba  |311 |vknjižba pridobitve izvedene pravice iz |
|  |pridobitve,|   |četrtega odstavka 13.a člena ZZK-1 v  |
|  |prenosa  |   |vrstnem redu predznambe         |
|  |ali    +-----+----------------------------------------+
|  |izbrisa  |312 |vknjižba pridobitve izvedene pravice iz |
|  |izvedene  |   |četrtega odstavka 13.a člena ZZK-1 v  |
|  |pravice iz |   |vrstnem redu zaznambe          |
|  |četrtega  +-----+----------------------------------------+
|  |odstavka  |313 |vknjižba prenosa izvedene pravice iz  |
|  |13.a člena |   |četrtega odstavka 13.a člena ZZK-1 v  |
|  |ZZK-1 v  |   |vrstnem redu predznambe         |
|  |vrstnem  +-----+----------------------------------------+
|  |redu    |314 |vknjižba izbrisa izvedene pravice iz  |
|  |predznambe |   |četrtega odstavka 13.a člena ZZK-1 v  |
|  |ali    |   |vrstnem redu predznambe         |
|  |zaznambe  +-----+----------------------------------------+
|  |      |315 |vknjižba prenosa izvedene pravice iz  |
|  |      |   |četrtega odstavka 13.a člena ZZK-1 v  |
|  |      |   |vrstnem redu zaznambe          |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |316 |vknjižba izbrisa izvedene pravice iz  |
|  |      |   |četrtega odstavka 13.a člena ZZK-1 v  |
|  |      |   |vrstnem redu zaznambe          |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|32 |Zaznamba  |321 |vpis zaznambe izrednega pravnega    |
|  |IPS pri  |   |sredstva glede vknjižbe pridobitve   |
|  |osnovnem  |   |lastninske pravice ali prenosa stavbne |
|  |pravnem  |   |pravice                 |
|  |položaju  +-----+----------------------------------------+
|  |      |322 |vpis zaznambe izrednega pravnega    |
|  |      |   |sredstva glede vknjižbe pridobitve   |
|  |      |   |stavbne pravice             |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |323 |vpis zaznambe izrednega pravnega    |
|  |      |   |sredstva glede vknjižbe izbrisa stvarne |
|  |      |   |služnosti ali nujne poti        |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |324 |vpis zaznambe izrednega pravnega    |
|  |      |   |sredstva glede vknjižbe izbrisa druge  |
|  |      |   |izvedene pravice iz četrtega odstavka  |
|  |      |   |13.a člena ZZK-1            |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|40 |vpis /   |401 |vpis izvedene pravice ali pravnega   |
|  |izbris   |   |dejstva iz sedmega odstavka 13.a člena |
|  |izvedene  |   |ZZK-1                  |
|  |pravice / +-----+----------------------------------------+
|  |zaznambe  |402 |izbris izvedene pravice ali pravnega  |
|  |iz sedmega |   |dejstva iz sedmega odstavka 13.a člena |
|  |odstavka  |   |ZZK-1                  |
|  |13.a člena +-----+----------------------------------------+
|  |ZZK-1   |403 |prenos izvedene pravice ali pravnega  |
|  |      |   |dejstva iz sedmega odstavka 13.a člena |
|  |      |   |ZZK-1 na novega imetnika        |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|41 |Zaznamba  |411 |vpis zaznambe izrednega pravnega    |
|  |IPS pri  |   |sredstva glede vknjižbe pridobitve   |
|  |izvedeni  |   |izvedene pravice iz četrtega odstavka  |
|  |pravici  |   |13.a člena ZZK-1            |
|  |      +-----+----------------------------------------+
|  |      |412 |vpis zaznambe izrednega pravnega    |
|  |      |   |sredstva glede vknjižbe prenosa izvedene|
|  |      |   |pravice iz četrtega odstavka 13.a člena |
|  |      |   |ZZK-1                  |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
|80 |zaznamba  |801 |vpis zaznambe osebnega stanja ali    |
|  |osebnega  |   |stečaja                 |
|  |stanja /  +-----+----------------------------------------+
|  |stečaja  |802 |izbris zaznambe osebnega stanja ali   |
|  |      |   |stečaja                 |
+----+-----------+-----+----------------------------------------+
                                «.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-224/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-2011-0047
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost