Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2541. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem, stran 7822.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/11), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec sprejel na 7. redni seji dne 29. 6. 2011
P R A V I L N I K
o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja oddajanje v najem nepremičnega premoženja Občine Bovec, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik razen, če ni s posebnim pravilnikom oddajanje v najem že določeno.
(2) Pravilnik se smiselno uporablja tudi za oddajo kmetijskih zemljišč v lasti Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v zakup.
2. člen
(1) Gospodarjenje in upravljanje z nepremičnim premoženjem je v pristojnosti občinske uprave občine.
(2) Občinska uprava občine vodi register sklenjenih najemnih in zakupnih pogodb.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v pravilniku, imajo naslednji pomen:
– za poslovni prostor se šteje en ali več prostorov namenjenih poslovni dejavnosti, ki so praviloma gradbena celota in imajo skupen vhod,
– za posebni prostor se štejejo dvorane, sejne sobe ipd., ki se praviloma v najem oddajajo po dnevih oziroma urah,
– za garažo se šteje prostor namenjen parkiranju prevoznega sredstva, ne glede ali gre za odkrito ali pokrito parkirišče.
2. POSTOPEK ODDAJE V NAJEM
4. člen
Pri oddajanju nepremičnega premoženja v najem se upoštevajo pogoji in postopek, ki jih določata Zakon o stvarnem premoženju države in občin (v nadaljevanju: zakon) ter Uredba o stvarnem premoženju države in občin (v nadaljevanju: uredba).
5. člen
Postopek za oddajo v najem se začne na podlagi vloge stranke ali na pobudo upravljavca nepremičnine.
6. člen
Oddaja nepremičnega premoženja v najem se izvede na podlagi ene izmed naslednjih metod:
– javna dražba,
– javno zbiranje ponudb,
– neposredna pogodba.
7. člen
V primeru oddaje nepremičnega premoženja v najem na podlagi metode javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb vodi postopek oddaje tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
8. člen
Za oddajo istovrstnih nepremičnin v najem v skladu s sprejetim cenikom se lahko pripravi enotni posamični program.
9. člen
Če ta pravilnik ne določa drugače, se nepremičnina odda v najem s sklenitvijo najemne pogodbe.
1. Oddaja poslovnih prostorov
10. člen
Najemna pogodba o oddaji poslovnih prostorov v najem mora poleg obveznih sestavin, ki jih določa uredba, vsebovati tudi:
– podatek o lokaciji poslovnega prostora,
– podatek o dejavnosti, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru,
– določila o uporabi skupnih delov in naprav,
– določilo o trajanju najemnega razmerja,
– odpovedni rok,
– način podaljšanja pogodbenega razmerja.
11. člen
Pred prevzemom poslovnega prostora v najem in ob predaji (vračilu) izpraznjenega poslovnega prostora se sestavi zapisnik, v katerem se popiše stanje prostora in opreme.
12. člen
Z najemno pogodbo se najemnika zaveže:
– da najeti poslovni prostor uporablja kot dober gospodar,
– da najeti poslovni prostor vzdržuje v skladu s standardi vzdrževanja,
– da je v primeru nujnega popravila najetega poslovnega prostora to dolžan takoj sporočiti občini oziroma upravniku nepremičnine, vendar najkasneje v treh dneh,
– da je dolžan sam odpraviti oziroma povrniti vso škodo v poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki jo je povzročil sam,
– da krije stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja,
– da je po prenehanju najema dolžan poslovni prostor s ključi vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzel, upoštevajoč normalno rabo.
2. Oddaja posebnih prostorov
13. člen
Posebni prostori se v skladu z njihovim namenom praviloma oddajajo v najem po dnevih oziroma urah.
14. člen
(1) Župan lahko sprejme splošne pogoje oddajanja posebnih prostorov v najem, ki se objavijo na spletni strani občine.
(2) Splošni pogoji iz prejšnjega odstavka zavezujejo vse najemnike posebnih prostorov, ne glede na to, ali so zavezani za plačilo najemnine.
15. člen
(1) Vloga za najem posebnih prostorov se vloži na občini praviloma 14 dni pred njihovim koriščenjem.
(2) V primeru, da se za najem posebnih prostorov najemnina ne zaračunava, izda občinska uprava v roku treh dni vlagatelju soglasje za najem posebnih prostorov.
(3) V primeru, da se za najem posebnih prostorov najemnina zaračunava, se z vlagateljem sklene najemna pogodba.
16. člen
(1) V primeru, ko je za isti termin vloženih več vlog za najem istega posebnega prostora, imajo praviloma prednost:
– prireditve občinskega pomena,
– prireditve domicilnega kulturnega društva.
(2) Glede na specifike posameznih prireditev, srečanj oziroma izobraževanj lahko prioritetni vrstni red najema določi pristojna služba občinske uprave.
17. člen
Po končani prireditvi oziroma izobraževanju je najemnik dolžan za seboj pospraviti opremo, ki jo je uporabil, in poravnati vso škodo, ki je nastala v času najema prostorov.
3. Oddaja garaž
18. člen
(1) Garaže, ki so bile zgrajene za potrebe uporabnikov posameznih zgradb, se praviloma oddajo v najem z neposredno pogodbo.
(2) Prednost pri najemu imajo upravičenci, ki so najemniki stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine.
(3) V primeru, da garaže ostanejo nezasedene, se lahko oddajo v najem tudi drugim osebam.
19. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za garaže, ki so sestavni del posameznih stanovanj ali poslovnih prostorov.
20. člen
Najemnik garaže le-te ne sme oddajati v podnajem.
4. Oddaja zemljišč in gospodarskih objektov
21. člen
Funkcionalna zemljišča k stanovanjskemu in poslovnemu objektu se praviloma oddajo v najem z neposredno pogodbo uporabniku tega stanovanjskega oziroma poslovnega objekta.
22. člen
Površine, ki se uporabljajo za letni vrt gostinskega lokala oziroma razstavni prostor trgovine in ostalih gospodarskih dejavnosti, se praviloma oddajo v najem z neposredno pogodbo lastniku oziroma najemniku tega gostinskega lokala ali trgovine oziroma izvajalcu druge gospodarske dejavnosti.
23. člen
Kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup v skladu s pogoji in po postopku, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih.
24. člen
Gospodarski objekti se oddajo v najem v skladu z zakonodajo, pri čemer ima prednost dosedanji najemnik takega gospodarskega objekta.
3. VIŠINA NAJEMNINE
25. člen
(1) Cenik najemnine za poslovne prostore, posebne prostore, garaže in zemljišča sprejme občinski svet občine.
(2) Cenik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
26. člen
(1) V upravičenih primerih lahko najemnik oziroma zakupnik pisno zaprosi za znižanje najemnine oziroma zakupnine. Prošnja, ki se vloži na občini, mora biti utemeljena.
(2) Šteje se, da gre za upravičen primer:
– kadar najemnik poslovnega prostora ne more opravljati dejavnosti zaradi bolezni, ki je daljša od 60 dni, če opravlja v poslovnem prostoru dejavnost sam kot edini zaposleni,
– za čas adaptacije poslovnega prostora, s predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca in v okviru terminskega plana izvajanja del,
– kadar gre za zakup kmetijskega zemljišča na območju, kjer se še posebej spodbuja ohranjanje oziroma oživitev kmetijstva,
– kadar gre za najem gospodarskega objekta, ki je v slabem stanju (npr. slaba streha).
(3) Najemnina oziroma zakupnina se na podlagi prošnje lahko zniža do največ 50 odstotkov. Znižanje najemnine s sklepom odobri župan. V sklepu se navede odstotek znižanja in višina znižane najemnine oziroma zakupnine.
1. Najemnina za poslovne prostore
27. člen
Izhodiščna mesečna najemnina za poslovne prostore je izražena v EUR/m2 in se določi glede na:
– lokacijo, na kateri se poslovni prostor nahaja,
– dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru.
28. člen
Lokacije, na katerih se nahajajo poslovni prostori so: glej tabela 1.
29. člen
(1) Dejavnosti, ki se opravljajo v poslovnem prostoru, se razvrščajo v naslednje skupine: glej tabela 2.
(2) Če se v poslovnem prostoru opravlja več dejavnosti, se pri oblikovanju višine najemnine upošteva dejavnost, ki spada v višjo skupino.
30. člen
(1) Najemnik poslovnega prostora plačuje mesečno najemnino za tekoči mesec, in sicer do 15. v mesecu, razen v primerih, ko je to drugače dogovorjeno z najemno pogodbo.
(2) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
2. Najemnina za posebne prostore
31. člen
(1) Višina najemnine za posebne prostore se določi glede na prostor, ki se najema, njegovo namenskost in čas najema.
(2) Poleg najemnine se s cenikom lahko določi tudi pavšalni znesek materialnih stroškov, ki jih je dolžan kriti najemnik posebnega prostora.
32. člen
Najemnina za posebne prostore se ne zaračunava za:
1. prireditve občinskega pomena, tj. prireditve, katerih organizator je občina oziroma so v občinskem interesu,
2. dobrodelne in humanitarne prireditve, ki imajo prost vstop,
3. kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja oziroma izobraževanja, ki jih organizirajo in izvajajo organizacije iz občine in nimajo kotizacije.
33. člen
Najemnina za posebne prostore se zaračunava za:
1. komercialne prireditve in prireditve sorodnega značaja,
2. kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja oziroma izobraževanja, ki jih izvajajo in organizirajo organizacije, ki niso iz občine in nimajo kotizacije,
3. kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja ali izobraževanja, ki imajo kotizacijo.
34. člen
Vsem društvom in političnim strankam, registriranim na območju občine, ter javnim zavodom občine se dvorana odstopi enkrat letno brezplačno, ne glede na to, ali se vstopnina zaračunava ali ne.
3. Najemnina za garaže
35. člen
(1) Mesečna najemnina za garaže je izražena v EUR/enoto.
(2) Najemnik garaže plačuje mesečno najemnino za tekoči mesec, in sicer do 15. v mesecu, razen v primerih, ko je to drugače dogovorjeno z najemno pogodbo.
(3) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
4. Najemnina za zemljišča in gospodarske objekte
36. člen
(1) Mesečna najemnina za zemljišča, javne površine in gospodarske objekte je izražena v EUR/m2.
(2) Najemnik zemljišč in javnih površin plačuje mesečno najemnino za tekoči mesec, in sicer do 15. v mesecu, razen v primerih, ko je to drugače dogovorjeno z najemno pogodbo.
(3) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
37. člen
(1) Letna zakupnina za kmetijska zemljišča je izražena v EUR/ha.
(2) Zakupnik kmetijskih zemljišč plačuje letno zakupnino za tekoče leto, in sicer do konca koledarskega leta, razen v primerih, ko je to drugače dogovorjeno z zakupno pogodbo.
(3) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(1) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za poslovne prostore, ki jih oddajajo v najem krajevne skupnosti, javne ustanove in podjetja v večinski lasti občine.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za oddajo zaklonišč, kioskov, stojnic in drugih javnih površin za opravljanje poslovnih in drugih dejavnosti, če to ni urejeno v kakšnem drugem občinskem predpisu.
39. člen
Najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka pogodbeno dogovorjenega roka.
40. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odlok oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo št. 1, 20. januar 1997).
(2) Ceniki, sprejeti na podlagi pravilnika iz prejšnjega odstavka, ostanejo v veljavi do sprejetja novih.
41. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2011
Bovec, dne 29. junija 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost