Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2578. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, stran 7887.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ: OLO M. Sobota – uprava za ceste« na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 5034/3, travnik, v izmeri 152 m2,
– parc. št. 5036, cesta, v izmeri 21792 m2,
– parc. št. 5037, pot, v izmeri 20371 m2, vpisanih v z.k. vložku 454, k.o. Selo.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.
Pri nepremičninah parc. št. 5036 in parc. št. 5037 se dovoli vknjižba zaznambe, da imata nepremičnini status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti in ceste.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-00028/2011-5
Moravske Toplice, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost