Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija, stran 7844.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji, financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija (Uradni list RS, št. 18/97, 46/98, 63/01, 93/07, 41/08 in 79/09) se v četrtem odstavku 2. člena doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.«
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja kot javno službo:
P 85.200 – Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Druge dejavnosti zavoda, ki so povezane z osnovno dejavnostjo, so:
I56.101 – Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 – Druga oskrba z jedmi
J58.110 – Izdajanje knjig
J58.130 – Izdajanje časopisov
J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 – Drugo založništvo
G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
L68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 – Dnevno varstvo otrok
Q88.999 – Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
R90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka zavod prevzame izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki ga je do tedaj izvajal javni zavod »Center za izobraževanje in usposabljanje Nikolaj Pirnat Idrija«, IX. Korpusa 17, Idrija, matična številka: 5049687000 in s tem postane pravni naslednik vseh sredstev, pravic in obveznosti ter vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prevzeto dejavnostjo navedenega zavoda, ki preneha obstajati.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60111-1/97
Idrija, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost