Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 2/2011 Ob-3846/11 , Stran 1659
Št. 2/2011 Ob-3846/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnine v najem – z javnim zbiranjem ponudb – območje deponije premoga v Velenju
I. Lastnica: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine na območju deponije premoga: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izhodiščna najemnina zemljišča, v izmeri 96.834 m2, je 96.834,00 €/letno, kar pomeni 1,00 €/m2/letno. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Janji Kastelic, v Uradu za javne finance in splošne zadeve, Pravni službi, VI. nadstropje. III. Pogoji prodaje 1. Nepremičnine, ki so predmet najema, se oddajajo kot celota. 2. Najemnik mora skleniti pogodbo v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. 3. Najemnik plača najemnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo najemodajalec izstavil najemniku takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne najemnine v določenem roku, je bistvena sestavina najemne pogodbe. 4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo najemnino za m2 zemljišča. Višina najemnine je edino merilo za ocenjevanje ponudb. 5. Najemnik mora izpolnjevati vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). 2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za najem vseh nepremičnin. 3. V razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2; dokazila za samostojne podjetnike pa potrdilo poslovne banke, da ponudnik ni imel blokiranih TRR. V. Ponudba Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). 2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (Dokumenti ne smejo biti starejši od dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo najemodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled.). 2.1. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON 2, – samostojni podjetnik – posameznik predloži potrdilo poslovne banke. 3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). 4. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4). 5. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 4). 6. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). Ponudba bo štela za pravočasno, če je predložena najemodajalcu najkasneje do vključno 25. 7. 2011, do 10. ure na naslov Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Najem nepremičnin – Deponija premoga«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe najema nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo najemnino. 3. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o najemu nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko ponudniki dobijo pri Janji Kastelic, na tel. 03/896-17-02 ali pa svoje vprašanje pošljejo na elektronski naslov: janja.kastelic@velenje.si
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost