Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2566. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Krško, stran 7859.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 8. seji dne 20. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih programov v občini Krško
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Krško določa pogoje, merila in postopke za sofinanciranje programov športa v občini Krško (v nadaljevanju: občina).
Delovanje v športu je interesno in prostovoljno. Javni interes občine na področju športa obsega zlasti: zagotavljanje pogojev za dostopnost športa vsem občanom, zlasti pa otrokom in mladini, zagotavljanje pogojev za razvoj in delovanje vrhunskega športa in promocijo občine s pomočjo športa.
Javni interes na področju športa v občini obsega naloge lokalnega pomena na vseh področjih športa, ki se uresničujejo tako, da:
– se zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.
II. IZVAJALCI PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo registrirani izvajalci športne dejavnosti v občini Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa, da imajo organizirano redno vadbo oziroma druge redne športne aktivnosti, da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva in zveze), da imajo sedež v občini Krško, razen društev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem v občini Krško.
Predmet kriterijev je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja občina.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Krško za posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
4. člen
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi:
– interesna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– vrhunski in kakovostni šport,
– športno rekreativna dejavnost odraslih,
– šport invalidov,
– športne prireditve,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– informatika v športu,
– delovanje zvez športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Krško.
Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz drugih postavk občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
III. IZBOR IZVAJALCEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA
5. člen
Občina Krško, vsako leto pripravi javni razpis za zbiranje ponudb programov športa za naslednje leto, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Postopek javnega razpisa in vrednotenje športnih programov v skladu s tem pravilnikom, opravi strokovna komisija za šport (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
Javni razpis se objavi najmanj v enem javnem mediju na območju Občine in na spletni strani Občine Krško, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, vključno z merili in kriteriji in dobijo informacije v zvezi z razpisom.
7. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere programe športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Izbor izvajalcev in programov športa mora biti objavljen na podlagi meril tega pravilnika. Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje športnih programov.
8. člen
Prispele vloge komisija pregleda in ugotovi ali je posamezna vloga pravočasna ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vloge, ki niso pravočasne, pravočasno dopolnjene ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
Vse pravočasne in popolne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev izda direktor občinske uprave na podlagi predlogov komisije.
9. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– vsebino in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
V primeru začasnega financiranja (ni sprejet proračun občine za tekoče leto) se programi izvajalcev prijavljenih na javnem razpisu za tekoče leto, sofinancirajo na podlagi programa športa in pogodb iz prejšnjega leta, pod pogojem, da je zaključena prva faza izbire, ko strokovna komisija izbere in ovrednoti programe, ki so prispeli na javni razpis in o številu točk obvesti posamezne prijavitelje programov. Končni poračun se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto in po določitvi vrednosti točke za tekoče leto.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za športne programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
Prejemnik namenskih sredstev iz občinskega proračuna je na zahtevo občine dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na namensko porabo sredstev. Kolikor se ugotovi, da izvajalec nenamensko porablja proračunska sredstva, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Strokovni nadzor nad izvajanjem programov športa, ki so v javnem interesu, izvajajo: Oddelek za družbene dejavnosti občine Krško in drugi pooblaščenci župana Občine Krško, z obiskom na mestu izvajanja programov. Obiski so napovedani ali nenapovedani in se pri posameznih izvajalcih programov športa opravijo najmanj enkrat letno. Ob obisku se napiše zapisnik v treh izvodih, ki ga podpišeta nadzorni delavec in strokovni delavec, ki program izvaja. Oba prejmeta po en izvod zapisnika, tretji izvod se odda na oddelek za družbene dejavnosti. Formo zapisnika določi strokovna komisija za šport.
11. člen
Izvajalcem športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo programov omogoči uporaba športnih objektov, ki so v lasti in upravljanju občine. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja programa.
Upravljavci objektov, ki so v lasti občine, morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
12. člen
Vrednost točke se vsako leto izračuna na podlagi višine sredstev, namenjenih za šport, po sprejetem proračunu in glede na skupno točkovno vrednost ponujenih programov.
Sredstva namenjena za objekte in sredstva namenjena upravljanju športa niso zajeta v točkovnem sistemu.
13. člen
Izvajalci programov morajo najkasneje do 28. 2. tekočega leta podati letno poročilo o izvedbi programov za leto nazaj. Poročilo mora biti oddano na obrazcih, ki jih odobri strokovna komisija za šport. Pregled in analizo letnih poročil opravi strokovna komisija za šport ali drugi pooblaščenci župana Občine Krško. V primeru, da se po pregledu in analizi letnih poročil ali izvedenega nadzora na mestu izvajanja programov ugotovi, da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis in opredeljeni v pogodbi, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi za tekoče leto.
V primeru, da komisija na podlagi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je prejeta sredstva vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi dolžan vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Komisija v zvezi z določili tega člena županu predlaga ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije izda župan ustrezne sklepe.
IV. ŠPORTNI OBJEKTI
14. člen
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.
Razvrstitev športnih objektov:
– objekti, ki so v lasti Občine Krško in jih imajo v uporabi, upravljanju ali najemu javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Krško,
– objekti, ki so v lasti občine Krško jih imajo v uporabi, upravljanju ali najemu športna društva, krajevne skupnosti ali druge fizične ali pravne osebe,
– objekti, ki so v lasti športnih društev in njihovih zvez,
– objekti širšega pomena za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti občanov (planinske poti, kolesarske steze, tekaške proge …),
– objekti, ki so v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.
Javni športni objekti so skladno z 18. členom zakona o športu tisti športni objekti, ki so lastnina lokalne skupnosti.
15. člen
Sofinancirajo se tisti športni objekti, ki so namenjeni za izvajanje dogovorjenega letnega programa športa, opredeljenega s tem pravilnikom.
Pri javnih športnih objektih se sofinancira:
– stroške funkcionalnega obratovanja – uporabnina po ceniku, ki ga določi Občinski svet,
– investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nabava in posodobitev opreme.
Pri drugih športnih objektih se sofinancira:
– stroške funkcionalnega obratovanja – se prizna najemnina kot za primerljiv objekt pod pogojem, če ni možna izvedba programa v javnem športnem objektu.
16. člen
Sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nabavo in posodobitev opreme za javne športne objekte, se določajo v vsakoletnem proračunu občine Krško na posebnih proračunskih postavkah in sicer v skladu s potrebami in zmožnostmi ter na podlagi zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje športa, vzgoje in izobraževanja.
17. člen
V skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo upravljanje s stvarnim premoženjem občin, lahko upravljajo, imajo v uporabi ali v najemu (v nadaljevanju: upravljavci) športne objekte:
– športna društva, ki so večinski uporabnik objekta,
– javni zavodi,
– krajevne skupnosti,
– druge fizične ali pravne osebe na podlagi javnega razpisa.
Podroben način upravljanja, uporabe, najema, vzdrževanja in koriščenja javnih športnih objektov se opredeli s pogodbo, ki jo na osnovi tega pravilnika sklene Občina Krško z upravljavci javnih športnih objektov.
Upravljavci javnih športnih objektov so dolžni pristojnemu organu občine letno poročati o poslovanju. Zato se vodi finančno poslovanje za upravljanje s javnimi športnimi objekti ločeno (posebna proračunska postavka).
Prav tako so dolžni pristojnemu organu predložiti druge podatke, za katere so zaprošeni.
Upravljavci javnih športnih objektov lahko oddajo poslovne prostore in objekte, v prostih terminih izven izvajanja dogovorjenega letnega programa športa, v najem. V ta namen samostojno določajo ceno najema.
Za dogovorjeno letno število ur vadbe na javnih športnih objektih, pripravi urnike vadbe komisija, ki jo sestavljajo:
– predstavnik upravljavca,
– predstavnik Občine Krško,
– predstavniki najemnikov.
O morebitnih spornih zadevah pri pripravi urnikov odloča Strokovna komisija za šport občine Krško.
18. člen
Prednostna uporaba za izvajanje dogovorjenega letnega programa športa v javnih športnih objektih je naslednja:
– programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– programi vrhunskega in kakovostnega športa,
– interesni programi otrok in mladine,
– športna rekreacija,
– ostali programi.
Prednostna uporaba za izvajanje dogovorjenega letnega programa športa v javnih športnih objektih v upravljanju šol v času, ko se v objektu ne izvaja vzgojno izobraževalna dejavnost je naslednja:
– programi interesne športne vzgoje-interesna šolska dejavnost,
– programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– programi vrhunskega in kakovostnega športa,
– športna rekreacija,
– ostali programi.
Športna društva, ki izvajajo letni program športa imajo, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci.
19. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika in se objavijo na spletni strani občine ali na oglasni deski Občine Krško.
V. UPRAVLJANJE ŠPORTA NA OBČINSKEM NIVOJU
20. člen
Upravljanje in izpeljava občinskega programa športa temelji na racionalni obliki povezovanja upravnih, strokovnih, organizacijskih in izvajalskih funkcij. Izpeljava občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki vsebuje tiste programe, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna (javnih financ). Večji del športnih programov je odvisen od avtonomnega dela interesne športne sfere in se financira iz drugih virov.
Za načrtovanje, organiziranje izpeljavo in nadziranje občinskega programa športa v občini Krško imamo naslednjo upravljavsko strukturo:
– Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško vodi in povezuje aktivnosti vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi občinskega programa športa,
– občinske športne zveze, ki lahko opravljajo naloge opredeljene v 24. členu zakona o športu,
– izvajalci letnega programa športa so opredeljeni v 8. členu zakona o športu. Status izvajalca si subjekti pridobijo s pogodbo o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo z Občino Krško,
– strokovna komisija za šport združuje vse subjekte, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa ter pripravlja strokovne predloge vseh sklepov vezanih na pripravo in izvajanje letnih programov športa, ki jih sprejema župan oziroma Občinski svet Občine Krško.
Športna društva, kot osnovne športne organizacije se na nivoju občine lahko združujejo v občinske športne zveze, ki so lahko tudi članice Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez, ter lahko izvajajo naloge opredeljene v 24. členu Zakona o športu in programe, opredeljene v letnem programu športa. V ta namen se na osnovi javnega razpisa z Občino Krško sklene ustrezna pogodba, ki opredeljuje obseg izvajanja programov ter medsebojne obveznosti in pravice.
VI. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik za vrednotenje in izbor programov športa v občini Krško (Uradni list RS, št. 90/02, 92/03, 91/05 in 21/07).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-9/2010-O702
Krško, dne 20. junija 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost