Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3791/11 , Stran 1667
Ob-3791/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) ter v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter 71. sklepa Sveta ustanoviteljev z dne 13. 6. 2011 podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, objavlja JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
1. Predmet prodaje: 1.1 Garaža št. 16, v pritličju garažnega niza pod tržnico ob objektu Cesta maršala Tita 22 na Jesenicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.160,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. 1.2 Garaža št. 35, v nadstropju garažnega niza pod tržnico ob objektu Cesta maršala Tita 22 na Jesenicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 2.980,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. 1.3 Trisobno stanovanje št. 35, v skupni izmeri 64,51 m2 v 9. nadstropju večstanovanjskega objekta Hrušica 70. Izklicna cena znaša 39.780,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnine se prodajo po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima JEKO-IN, d.o.o., Jesenice pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec nosi vse stroške pravnega posla. 2. Pogoji za udeležbo v postopku in potek postopka: 2.1 V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. 2.2 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% ponujene cene nepremičnine, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN, d.o.o., Jesenice pri Gorenjski banki Kranj, št.: 07000-0000492171, s pripisom »Varščina za nakup stanovanja oziroma garaže (z navedbo stanovanja oziroma garaže). Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe, se varščina zadrži. 2.3 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), navedbo nepremičnine na katero se ponudba nanaša, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene nepremičnine. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti še: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 23. 9. 2011. Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o nepremičninah, ki so predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na spletni strani podjetja, www.jeko-in.si (javni razpisi). 2.4 Rok za oddajo ponudbe je 25. 7. 2011 do 14. ure. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine (z navedbo naslova in številke stanovanja oz. garaže)« v tajništvu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 25. 7. 2011 po 14. uri, ne bodo upoštevane. 2.5 Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo komisija odpirala dne 26. 7. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, Jesenice. 2.6 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 2.7 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 2.8 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 2.9 Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, tel. 04/581-04-26, kontaktna oseba Silva Drobnak.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

AAA Zlata odličnost