Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 15/11 Ob-3806/11 , Stran 1677
Št. 15/11 Ob-3806/11
V skladu s 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, ZGD-1B in ZGD -1C) ter na podlagi 7.3. in 7.4. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje
18. skupščino delniške družbe
Integral AP Tržič d.d.
ki bo v sredo, 10. 8. 2011 ob 13. uri, na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika. Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar, za preštevalca glasov se izvoli Irena Bertoncelj, za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Marjana Tičar Bešter. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2010. 2. Skupščina se seznani s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010. 3. Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so navedeni v letnem poročilu za leto 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 1. Bilančni dobiček v višini 16.189,20 € se prenese v druge rezerve iz dobička. 2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2010. 4. Spremembe in uskladitev Statuta družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1C). Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: potrdijo se spremembe in uskladitev Statuta družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1C) kot sledi: Poglavje 1. Temeljne določbe Zaradi spremembe sedeža družbe in uskladitve stanja s sodnim registrom, se spremeni točka 1.1. in se glasi: Družba Integral Avtobusni promet Tržič, d.d. Mlaka 4, (štiri) Tržič … Ostali tekst točke ostane nespremenjen. Poglavje 2. Firma in sedež Vpis firme v sodnem registru se uskladi z 2.1. točko statuta in se pravilno glasi: Firma družbe je: Integral Avtobusni promet Tržič, d.d. Spremeni se točka 2.4. in se glasi: Naslov sedeža družbe je Mlaka 4 (štiri), Tržič. Ostali tekst točke ostane nespremenjen. Poglavje 3. Dejavnost družbe Spremeni se dejavnost družbe in uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 17/08). Točka 3.1. se spremeni in glasi: Dejavnosti družbe so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poglavje 5. Uprava V točki 5.5. se obstoječi tekst zamenja: Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo v naslednjih primerih: – če huje krši obveznosti, – če ni sposobna voditi poslov, – če ji skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, – iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov. Poglavje 6. Nadzorni svet V točki 6.3. Se besedilo spremeni in se glasi: Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika. V točki 6.6. se besedi »polovica članov« zamenja z »dva člana«. V točki 6.7. v tretjem odstavku se besede«več kot polovici članov« zamenja z »dvema članoma«. Poglavje 7. Skupščina V točki 7.3. se besede »vsaj 5(pet)% osnovnega kapitala družbe« zamenjajo z »katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.« V točki 7.4. se drugi stavek nadomesti z: Sklic skupščine mora vsebovati navedbe iz prvega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah. V točki 7.6. se drugi odstavek črta. V točki 7.7. v drugem odstavku se besede »najkasneje 3 dni pred skupščino« zamenja z »konec četrtega dne«. V točki 7.9. se v drugem odstavku besedilo »tri dni« zamenja z »konec četrtega dne« Poglavje 8. Letno poročilo, dobiček in dividenda V točki 8.2. se besedilo prvega in drugega odstavka črta. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do 6. 8. 2011. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, izjava o upravljanju ter predlog sprememb Statuta družbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič, vsak dan od 10. do 14. ure od objave sklica do dneva zasedanja skupščine. V primeru nesklepčnosti bo skupščina ponovljena istega dne, v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Integral AP Tržič, d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost