Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3847/11 , Stran 1660
Ob-3847/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami) in 22. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Uradni list RS, št. 16/11), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. 2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/11. 3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki se bo opravljala na območju novozgrajene tržnice na Stari Savi na Jesenicah. 4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje največ 20 let. Trajanje koncesije se določi v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, ko koncesionar prične izvajati dejavnost. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije. 5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev, so navedeni v razpisni dokumentaciji. 6. Merila za izbor koncesionarja so: – tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost, – kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je pomembna za izvajanje koncesije, – ugodnosti, ki izražajo ekonomske in socialne prednosti za koncedenta, – celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe, – rok za pričetek izvajanja gospodarske javne službe, – celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnosti na območju koncesije in širšem območju Stare Save. Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 7. Finančno zavarovanje: skupaj s ponudbo mora ponudnik predložiti: – bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000,00 €, katere veljavnost ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe in – nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti v višini 10% vrednosti od skupne višine prihodkov v petletnem obdobju. 8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo. 9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice poda predlog izbora koncesionarja županu, direktorica občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno odločbo o podelitvi koncesije. 10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, št. 302-5/2011«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, do vključno srede, 3. 8. 2011 do 12. ure. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 11. Odpiranje prijav: komisija bo v sredo, 3. 8. 2011 ob 15. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave. 12. Rok za izbor koncesionarja: komisija predlaga županu izbor koncesionarja najkasneje v 21 dneh od odpiranja prijav, direktorica občinske uprave pa izda upravno odločbo o izboru v 7 dneh od sklepa župana o izboru. 13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja ponudb. 14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) in v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. 15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) oziroma na tel. 04/586-92-60 (Jovičić Nataša).
Občina Jesenice

AAA Zlata odličnost