Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3793/11 , Stran 1674
Ob-3793/11
Na podlagi 7.2. člena Statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, uprava družbe objavlja sklic
18. skupščine delničarjev
družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 19. 8. 2011 s pričetkom ob 11. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave: izvolijo se organi skupščine. 2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 3. Pooblastilo skupščine za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod naslednjimi pogoji: 1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine; 2. pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe; 3. družba lahko lastne delnice pridobiva na organiziranem in neorganiziranem trgu kapitala; 4. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic: – ne sme biti nižja od 0,10 EUR; – ne sme presegati 75% zadnje ugotovljene knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Hram Holding; 5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za vse ali nekatere od naslednjih namenov: – za zamenjavo za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe ali – za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta; – skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala; 6. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2011. Pogoji za udeležbo na skupščini Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Hram Holding d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo ter obrazci za prijavo udeležbe in pooblastila dostopno tudi na spletnih straneh družbe, www.hram-holding.si pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1C objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: v.golec@hram-holding.si v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbe sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov: v.golec@hram-holding.si, v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) to je do 15. 8. 2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pooblastilo najkasneje na skupščini družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: v.golec@hram-holding.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1C, so dostopne na spletni strani družbe. Na dan sklica skupščine ima družba 4.346.667 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice. Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva, potrebnega za glasovanje.
Hram Holding, d.d. Jaro Žontar predsednik uprave

AAA Zlata odličnost