Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2607. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, stran 7962.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 25., 26., 31. in 32. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se ustanavlja javni zavod Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (v nadaljnjem besedilu: zavod), katerega namen je zagotavljanje celovitega in trajnostnega upravljanja ter ohranjanja kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem v Idriji.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
2. člen
Ime javnega zavoda je: Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija.
Skrajšano ime zavoda je: CUDHg Idrija.
Mednarodno ime zavoda je: Idrija Mercury Heritage Management Centre.
Sedež zavoda je Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija (Frančiškov jašek).
Zavod ima žig, ki ga uporablja v pravnem prometu. Žig vsebuje ime zavoda, podrobneje pa je določen s pravili zavoda. Z organizacijskim predpisom direktor določi tudi število, pooblastila za uporabo in način varovanja žigov.
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, brez omejitev, razen v primerih, ki so določeni z zakonom in s tem sklepom.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
3. člen
Za uresničevanje svojega ustanovnega poslanstva zavod izvaja predvsem naslednje dejavnosti:
– celovito, usklajeno in trajnostno upravljanje kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem, v Idriji (v nadaljnjem besedilu: dediščina živega srebra v Idriji),
– vzdrževanje ključnih objektov in nepremičnin dediščine živega srebra v Idriji, ki so v lasti ustanovitelja oziroma drugih pravnih ali fizičnih oseb, če obstaja za to ustrezna pravna podlaga,
– sodelovanje pri projektu nominacije za vpis dediščine živega srebra v Idriji na UNESCO Seznam svetovne dediščine in opravljanje vseh s tem povezanih nalog,
– izvajanje raziskovalne in s tem povezanih dejavnosti o dediščini živega srebra v Idriji,
– načrtovanje, vodenje in izvajanje razvojnih projektov na področju delovanja zavoda,
– sodelovanje z drugimi upravljavci dediščine živega srebra v Idriji na področjih, kjer je to najbolj potrebno oziroma začasno aktivno upravljanje teh področij do vzpostavitve novega samostojnega upravljavca in
– druge vsebinsko sorodne in povezane naloge z ustanovnim poslanstvom zavoda.
4. člen
Zavod programsko deluje na tistih področjih, ki so ključnega pomena za ohranjanje dediščine živega srebra v Idriji in zagotavljanje vzdržnega razvoja območja in deležnikov, neposredno povezanih z njo.
Pri razvojnem delovanju zavod oblikuje krovni upravljavski načrt in izvaja iz njega izhajajoče naloge. Pri delovanju sledi načelom UNESCO Svetovne dediščine.
S soglasjem ustanovitelja lahko zavod opravlja tudi druge naloge, povezane z ohranjanjem dediščine živega srebra v Idriji.
5. člen
Zavod aktivno sodeluje pri dejavnostih Občine Idrija, povezanih s projektom nominacije za vpis dediščine živega srebra v Idriji na UNESCO Seznam svetovne dediščine in v ta namen vzpostavlja in zagotavlja komunikacijo z vsemi pristojnimi ustanovami in organizacijami na državni in mednarodni ravni ter sodeluje pri pripravi s tem povezanih gradiv.
Na področju premične kulturne dediščine zavod sklene sporazum o sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija, pristojnim za varstvo premične in žive dediščine na območju Idrijskega in Cerkljanskega.
Zavod pri svojem delu redno sodeluje s strokovnimi organizacijami in zavodi, znanstveno raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, zainteresirano javnostjo, zasebniki in posamezniki, ki opravljajo svojo dejavnost na področju delovanja zavoda in drugimi, ki lahko s svojim delom in dosežki aktivno prispevajo k uspehu pri delovanju zavoda.
Zavod se samostojno odloča o včlanitvi v domača in mednarodna združenja in zveze, ki so v svojih ciljih sorodna dejavnosti in namenu ustanovitve zavoda.
6. člen
Dejavnosti, ki jih pri svojem delovanju opravlja zavod, so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene:
09.900   Storitve za drugo rudarjenje
13.990   Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
18.121   Drugo tiskanje
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
33.120   Popravila strojev in naprav
38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
46.190   Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
47.782   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z umetniškimi izdelki
47.789   Trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
47.820   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      s tekstilijami in obutvijo
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
49.310   Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391   Medkrajevni in drug cestni potniški promet
56.104   Začasni gostinski obrati
56.300   Strežba pijač
58.110   Izdaja knjig
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
63.120   Obratovanje spletnih portalov
63.990   Drugo informiranje
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
70.220   Drugo podjetniško svetovanje
71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
74.200   Fotografska dejavnost
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
      okolice
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.120   Urejanje zdravstva, izobraževanja in drugih
      socialnih storitev, razen obvezne socialne
      varnosti
84.130   Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
      poslovanje
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.012   Dejavnost arhivov
91.020   Dejavnost muzejev
91.030   Varstvo kulturne dediščine
91.040   Varstvo naravnih vrednot
93.190   Druge športne dejavnosti
93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organa zavoda sta svet zavoda in direktor.
Svet
8. člen
Svet zavoda šteje pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra, pristojnega za kulturo, imenuje Vlada Republike Slovenije,
– predstavnik lokalne skupnosti, ki ga imenuje Občina Idrija, in
– predstavnik delavcev zavoda, ki ga izmed zaposlenih izvolijo zaposleni v skladu s sprejetimi pravili zavoda in določbami zakona, ki ureja javni interes za kulturo.
Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti vodi svet zavoda namestnik predsednika. Člani sveta zavoda na konstitutivni seji izmed sebe z relativno večino izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, in sicer če:
– sam odstopi,
– se neupravičeno ne udeleži dveh sej sveta zavoda v istem koledarskem letu oziroma ne opravlja nalog člana sveta,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z namenom ustanovitve zavoda oziroma v skladu s predpisi.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta zavoda se novega člana sveta zavoda imenuje po enakem postopku, kot je bil imenovan njegov predhodnik.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let od konstituiranja sveta zavoda. Člani sveta zavoda so lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan ustanovitelja obvestiti o prenehanju mandata članu sveta zavoda oziroma poteku mandata, in sicer 90 dni prek potekom mandata.
Svet zavoda veljavno odloča, če je na sejah prisotna večina članov sveta zavoda in sprejema odločitve z relativno večino prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov za in proti odloči glas predsedujočega. Svet zavoda lahko po konstituiranju svoje delovanje podrobneje uredi s poslovnikom.
9. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejema notranje akte zavoda in njihove spremembe,
– sprejema poslovnik o svojem delovanju,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema načrt investicij in druge akte zavoda, ki ključno vplivajo na delovanje zavoda ter nadzira njihovo izvajanje,
– sprejema letno poročilo o delu zavoda,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter ustanovitelju mnenja, predloge, pobude in smernice za njihova reševanja,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda,
– nadzira zakonitost dela, poslovanje zavoda in delo direktorja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– daje soglasje k ceniku storitev zavoda,
– sprejema mnenje k imenovanju direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem (pogodbo z direktorjem sklene predsednik sveta zavoda v imenu sveta zavoda),
– izvaja druge naloge v skladu s predpisi in namenom ustanovitve zavoda.
Direktor
10. člen
Direktor je poslovodni organ, ki zavod predstavlja in zastopa v pravnem prometu ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Pri svojem delu mora ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja, pri vodenju poslov z javnimi sredstvi pa s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Minister, pristojen za kulturo, v roku treh mesecev po svojem konstituiranju izvede javni razpis za imenovanje direktorja zavoda. Kandidatke/i za direktorja morajo izpolnjevati vsaj naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba druge stopnje ali druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi,
– štiri leta delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– predložen načrt dela zavoda v naslednjem mandatnem obdobju.
Direktorja na podlagi izvedenega javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda imenuje minister, pristojen za kulturo. Pogodbo z direktorjem po soglasju ministra, pristojnega za kulturo, sklene predsednik sveta zavoda za določen čas, in sicer za dobo mandata v trajanju petih let in je lahko na podlagi javnega razpisa ponovno imenovan.
Če na javnem razpisu direktor ni izbran oziroma se na javni razpis ne prijavi nihče, minister, pristojen za kulturo, javni razpis ponovi, v vmesnem času, vendar najdlje za dobo enega leta, pa imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda.
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata v skladu z razlogi, ki jih določa Zakon o zavodih. Minister, pristojen za kulturo, mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi direktorja slednjega seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi ter predhodno pridobiti mnenje sveta zavoda, v kolikor predlog za razrešitev ni bil posredovan s strani sveta zavoda.
11. člen
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– pripravi in predlaga svetu zavoda akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– pripravi in predlaga svetu zavoda v sprejem strateški načrt,
– pripravi in predlaga svetu zavoda v sprejem program dela s finančnim načrtom,
– pripravi in predlaga svetu zavoda v sprejem načrt investicij,
– sprejema akte o organizaciji dela v zavodu in druge splošne akte,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
– pripravi letno poročilo o delu zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– uresničuje sklepe, ki jih v okviru svojih pristojnosti sprejme svet zavoda,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranje delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
Pooblastila direktorja:
– v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pri razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima zavod v upravljanju, kjer je za prevzem obveznosti v tej zvezi potrebno soglasje ustanovitelja,
– direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem sklepom, prenese opravljanje določenih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
12. člen
Organizacija zavoda se določi z notranjimi akti zavoda. V zavodu se lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali dejavnosti na določenem območju oblikujejo notranje organizacijske enote.
Svet zavoda z notranjimi akti določi način imenovanja, razrešitev članov, sestavo in delovanje notranjih organizacijskih enot za posamezna področja delovanja zavoda, kjer je zaradi obsega in zahtevnosti nalog to potrebno. Notranje organizacijske enote niso organi zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– s proračunskimi sredstvi države in občine,
– z dotacijami iz javnih sredstev države, evropske skupnosti in razpisov drugih ustanov,
– z lastnimi aktivnostmi in prihodki za svoje delo (plačilo za blago in storitve),
– iz drugih virov.
Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki se nameni za delovanje in razvoj zavoda.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Nepremičnine, s katerim zavod upravlja, so last ustanovitelja. S premičnim in nepremičnim premoženjem upravlja zavod samostojno v obsegu, ki ga določajo predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
14. člen
Direktor zavoda na zahtevo ustanovitelja, sicer pa enkrat letno, poroča ustanovitelju o:
– uresničevanju planov, programov in posameznih vsebinsko zaključenih projektov,
– finančnem stanju zavoda,
– drugih zadevah, o katerih ustanovitelj zahteva poročilo.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega sklepa.
Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda oziroma oseba, ki ga nadomešča, najkasneje v 30 dneh od imenovanja oziroma izvolitve vseh članov sveta.
Ne glede na določbo drugega odstavka 8. člena tega sklepa, skliče konstitutivno sejo sveta zavoda direktor zavoda oziroma oseba, ki ga nadomešča, v desetih dneh po imenovanju oziroma izvolitvi vseh članov sveta.
V delu, v katerem se naloge tega zavoda prekrivajo z nalogami že ustanovljenih občinskih javnih zavodov na tem področju, prevzame ta zavod izvajanje navedenih nalog v roku treh mesecev od uveljavitve tega sklepa s sklenitvijo sporazumov s pristojnimi občinskimi javnimi zavodi. V dogovoru s pristojnimi občinskimi javnimi zavodi lahko v navedenem roku ta zavod prevzame tudi del njihovih zaposlenih uslužbencev.
Do imenovanja direktorja javnega zavoda zastopa ta zavod vršilec dolžnosti direktorja, ki ga na predlog ministra, pristojnega za kulturo, imenuje Vlada Republike Slovenije brez javnega razpisa.
16. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-43/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-3511-0023
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost