Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 4301-0001/2011-4 Ob-3790/11 , Stran 1656
Št. 4301-0001/2011-4 Ob-3790/11
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04 in 113/08), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 90/08 in 121/08), 48. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06), Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 78/00 in 100/05), Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 20/08), objavlja Občina Dol pri Ljubljani
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje storitev Pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01/530-32-40. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Dol pri Ljubljani. III. Krajevno območje izvajanja storitev: območje izvajanja storitev obsega vsa naselja na celotnem območju Občine Dol pri Ljubljani. Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja koncesije. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva. IV. Opis storitve Storitev obsega naslednje oblike storitve: – gospodinjsko pomoč, – pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V. Obseg razpisane koncesije: storitev se praviloma izvaja največ osem ur dnevno, pet dni v tednu, razen izjem, ko se za nujne primere storitev lahko izvaja tudi čez vikende in dela proste dneve. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, v skladu s pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 90/08 IN 121/08, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih). VI. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati predvidoma 1. oktobra 2011 oziroma takoj po podpisu pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za obdobje 10 let in se lahko v skladu z veljavnimi predpisi podaljša največ enkrat, in sicer za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. VII. Uporabniki storitve Uporabniki storitve so skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih, 4. člena Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Dol pri Ljubljani: – osebe, starejše od 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobni za samostojno življenje; – osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja; – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb; – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij; – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje; – hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. VIII. Viri financiranja storitve Storitev se v skladu 100. členom Zakona o socialnem varstvu ter s pogoji in postopki, določenimi v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04, v nadaljevanju Uredba o oprostitvah), Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dol pri Ljubljani, financira iz prispevkov uporabnikov in iz občinskega proračuna. IX. Način izvajanja storitve in določitev cene: način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo. Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 5/09), 19. členom Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani in 8. členom Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dol pri Ljubljani, določi koncedent. X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se uredijo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah in 4. členom Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma, da je podružnica pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev), – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje storitev (zaposlitev zadostnega števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev) ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesijske dejavnosti, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. XII. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz XI. točke tega razpisa in o sposobnosti za izvajanje storitve Ponudnik mora ob prijavi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke: – dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, – priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke, – organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri ponudniku, – podroben program dela izvajanja javne službe za čas podelitve koncesije, iz katerega bo razvidno doseganje ciljev, ki jih narekuje veljavni nacionalni program na področju socialnega varstva, – projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od predvidenega začetka izvajanja javne službe, – dokazila o opremi za izvajanje javne službe, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt opreme, – izjavo o finančni in poslovni sposobnosti, – izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na zakonsko predpisanih obrazcih, – izjavo, da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija, – izjavo, da bo delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva, – izjavo, da je prijavitelj pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti s področja razpisane koncesije v Republiki Sloveniji, – izjavo, da v celoti sprejema vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in da izrecno dovoljuje Občini Dol pri Ljubljani, da opravi kakršnekoli poizvedbe oziroma pridobitev dokazil pri pristojnih javnih organih, ustreznih zavodih in pravnih osebah in s tem dovoljuje posredovanje zahtevanih podatkov, – izjavo, da so vsi navedeni podatki točni in resnični. Če se na razpis prijavi pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazila iz prve alineje priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve. Ponudnik mora za dokaz finančne in poslovne sposobnosti priložiti najmanj naslednja dokazila: – letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, ki morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji sicer ni zavezan, – revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alineje z mnenjem pooblaščenega revizorja, – podatke o kapitalski strukturi ponudnika, – podatke o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za izgradnjo prostorov in hipotekah ter drugih stvarnih pravicah na prostorih za izvajanje storitve, – podatke o morebitnih drugih obveznostih. Če ponudnik posluje krajši čas od treh let, mora priložiti dokazila za obdobje poslovanja. Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka za prijavo na razpis (sklep organa upravljanja in računovodski izkaz). Fizični osebi, ki priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu ni zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila. XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika: – orientacijska cena storitve, izražena za 1 efektivno uro – do 60 točk, – kvaliteta predloženega petletnega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov, tehničnih pogojev (sredstva in oprema) in metod dela – do 20 točk, – oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve – do 5 točk, – ponudbo drugih storitev socialnega servisa – do 5 točk, – reference o dosedanjem delu na področju izvajanja razpisane storitve – do 5 točk, – ocena pogojev, ki jih ponudnik zahteva od koncedenta v razpisu. Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. XIV. Način in rok za oddajo vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisni rok za oddajo ponudb je do 24. 8. 2011 do 17. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo do vštetega 24. 8. 2011 do 17. ure prispela v glavno pisarno Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. Na sprednji strani ovojnice morajo biti navedene naslednje obvezne oznake: – »Ne odpiraj«, – »Prijava na javni razpis Podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani«, – naslov Občine Dol pri Ljubljani. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja. Dopolnjevanje vlog je možno do poteka razpisnega roka z nujno oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Ponudba, – ki ne bo pravočasna, – ki je ne podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – ki ne bo podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve in razpisano vrsto storitve, – ki ne bo popolna glede na besedilo javnega razpisa, se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva ne bo štela kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi socialnega varstva, in bo s sklepom zavržena. XV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v glavni pisarni Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani ali na spletnih straneh občine: www.dol.si. Pristojen za dajanje dodatnih informacij je Franc Vončina (01/530-32-44). XVI. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru Odpiranje ponudb bo 29. 8. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije. Komisija za koncesije o vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna, pridobi mnenje Socialne zbornice. Komisija za koncesije najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka za odgovor organa, opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije. XVII. Organ, pristojen za podelitev koncesije Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Dol pri Ljubljani.
Občina Dol pri Ljubljani

AAA Zlata odličnost