Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3794/11 , Stran 1675
Ob-3794/11
V skladu s 6.3 členom Statuta Kopitarne Sevnica d.d., uprava družbe Kopitarna Sevnica d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica sklicuje
15. redno sejo skupščine
družbe Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 17. 8. 2011 ob 8. uri, na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa št. 1: Za predsednika skupščine se izvoli Igor Pirc, za preštevalce glasov se izvolita: Gregor Mavsar in Jurkica Redenšek. Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Alojz Vidic. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Predlog sklepa št. 2: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010. Predlog sklepa št. 3: Skupščina družbe potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa št. 4: Skupščina družbe imenuje za revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2011 revizijsko družbo Epis d.o.o., Glavni trg 5, 3000 Celje. Sklepe pod točkami 1. in 2. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod točko 3. pa predlaga nadzorni svet sam. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in sicer 13. 8. 2011, ki se šteje kot presečni dan. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine svojo udeležbo pisno najavijo družbi. Delničarji se lahko skupščine udeležijo osebno, svoje pravice na skupščini pa lahko izvršujejo tudi po pooblaščencu ali zastopniku. Pisno pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj s prijavo na sejo skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo objavljen, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Enako velja za delničarjeve predloge o imenovanju revizorja. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti na način, da lahko od poslovodstva zahteva zanesljive podatke o zadevah družbe, če so taki podatki potrebni za presojo dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Gradivo za skupščino, ki vključuje predloge sklepov organov vodenja ali nadzora, njihove obrazložitve, popolna besedila listin in predlogov k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo, poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od dneva objave sklica skupščine pa do dneva skupščine, vsak delovni dan od 8. do 9. ure. Sklic skupščine je v skladu z 296/4 členom ZGD-1 objavljen na spletni strani družbe, www.kopitarna-sevnica.si. Na delničarjevo zahtevo mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročen prepis poročil, ki niso objavljena na spletni strani družbe.
Kopitarna Sevnica d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost