Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3848/11 , Stran 1679
Ob-3848/11
Na podlagi 48. člena Statuta družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 11. 8. 2011 ob 8. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov drevored 13. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli Magdo Logar. Skupščini bo prisostvoval notar, Edvard Sivec. 3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2010, s strani nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2010, in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poročila družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2010. 4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: upravi in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2010. 5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2010 se razporedi po predlogu uprave in nadzornega sveta. 6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe se za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 imenuje Tekos Revizija d.o.o. Potoki 38, Kobarid. 7. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev imenujejo: Miloš Mervič, Silvester Peljhan in Iztok Mlekuž. 8. Vprašanja in predlogi delničarjev. Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan med 10. in 11. uro, pri Magdi Logar. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan 9. 8. 2011 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi istega dne ob 8.30, z istim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost