Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2544. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2011, stran 7831.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                           v eurih
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       16.725.962
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           11.431.355
70  DAVČNI PRIHODKI                9.798.732
   700 Davki na dohodek in dobiček        8.604.057
   703 Davki na premoženje             643.000
   704 Domači davki na blago in storitve      551.675
71  NEDAVČNI PRIHODKI               1.632.623
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   637.239
   711 Takse in pristojbine             17.000
   712 Denarne kazni                65.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    80.000
   714 Drugi nedavčni prihodki           833.384
72  KAPITALSKI PRIHODKI               355.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    76.000
   722 Prihodki od prodaje zemlj. in
   nematerialnega premoženja            279.000
73  PREJETE DONACIJE                 23.020
   730 Prejete donacije iz domačih virov      23.020
74  TRANSFERNI PRIHODKI              4.916.587
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           2.450.904
   741 Prejeta sred. iz državn. proračuna iz
   sredstev pror. EU               2.465.683
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         17.589.688
40  TEKOČI ODHODKI                3.455.250
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      877.234
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     144.329
   402 Izdatki za blago in storitve       2.314.737
   403 Plačila domačih obresti           105.950
   409 Rezerve                   13.000
41  TEKOČI TRANFERI                6.357.377
   410 Subvencije                 230.431
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                2.950.920
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    635.209
   413 Drugi tekoči domači transferi       2.540.817
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             7.145.310
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    7.145.310
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             631.751
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    33.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   598.751
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)      –863.726
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)            20.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DEL.                       20.000
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                      20.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premož. v svoji lasti         0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)         –20.000
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               600.000
50   ZADOLŽEVANJE                  600.000
   500 Domače zadolževanje             600.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              609.350
55  ODPLAČILA DOLGA                 609.350
   550 Odplačila domačega dolga          609.350
IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. +
   VII. – II. – V. – VIII.)            –893.076
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          –9.350
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=III.)   863.726
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                 893.076
   9009 Splošni sklad za drugo           893.076
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2011.
Št. 410-417/2010
Črnomelj, dne 23. junija 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost