Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2570. Odlok o notranji organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Lendava, stran 7876.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10 in 17/11), Uredba o delovnem času v organih državne uprave Uradni list RS, št. 115/07 (122/07 – popr.) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB in 48/11) je Občinski svet Občine Lendava na 9. redni seji dne 29. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o notranji organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so določajo notranja organizacija, funkcioniranje in delovna področja občinske uprave Občine Lendava.
2. člen
Občinska uprava Občine Lendava je organizirana kot enovit organ – enovita organizacija, ki izvaja vse naloge, določene z Zakonom o lokalni samoupravi in s Statutom Občine Lendava.
Znotraj občinske uprave je organiziran režijski obrat kot posebna samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.
3. člen
Občina lahko ustanovi organ skupne občinske uprave, v katero se prenesejo posamezne dejavnosti in naloge iz občinske uprave Občine Lendava zlasti:
– naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– naloge notranjega finančnega nadzorstva in proračunskega računovodstva,
– upravne ter strokovne naloge na področju urejanja prostora ter
– naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb.
Organ skupne občinske uprave kot prekškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave je določen tudi kot prekrškovni organ Občine Lendava.
4. člen
V skladu z Ustavo Republike Slovenije in Statutom Občine Lendava občinska uprava zagotavlja dvojezično poslovanje v slovenskem in madžarskem jeziku.
5. člen
Sedež občinske uprave je v Lendavi, Glavna ulica 20. Po potrebi se posamezni segmenti delovanja občinske uprave lahko začasno organizirajo tudi na sedežih krajevnih skupnosti v Občini Lendava.
6. člen
Delo občinske uprave je javno in transparentno. Pri zagotavljanju javnosti svojega dela mora občinska uprava zagotoviti varstvo osebnih podatkov in diskretnost pri obravnavanju strank.
II. ORGANIZIRANOST OBČINSKE UPRAVE IN DELOVNA PODROČJA
7. člen
Organiziranost občinske uprave zagotavlja izvajanje njenega poslanstva, s predpisi določenih nalog ter letnih in drugih programov, ki jih sprejemajo organi lokalne samouprave. Delo občinske uprave mora biti profesionalno, strokovno, ažurno, učinkovito ter racionalno.
8. člen
Delovna področja občinske uprave so:
– izvajanje upravnih postopkov, ki so v pristojnosti lokalne samouprave,
– izvajanje odlokov, sklepov, programov in navodil, ki jih sprejmejo organi odločanja v okviru lokalne samouprave,
– organiziranje, usmerjanje ter nadziranje izvajanja obveznih in neobveznih gospodarskih služb,
– organiziranje in izvajanje funkcije režijskega obrata,
– organiziranje in usmerjanje delovanja negospodarskih javnih služb ter nalog s področja družbenih dejavnosti, ki so v pristojnosti lokalne samouprave,
– skrb za organizacijo varnosti ter zaščite na območju občine in izvajanje nalog komunalnega redarstva v skladu s svojimi pristojnostmi,
– organiziranje ter strokovna podpira za delovanje lokalne samouprave in krajevnih skupnosti na svojem območju,
– skrb za gospodarjenje s premoženjem lokalne skupnosti in nadziranje ustreznosti upravljanja z občinskim premoženjem,
– razvijanje komunalne infrastrukture, spodbujanje gospodarskega razvoja in stanovanjske gradnje občine,
– skrb za javnost dela, informiranje občanov in javnosti,
– organiziranje iz izvajanje funkcije skupnega občinskega organa – medobčinske uprave.
9. člen
Javnost dela občinska uprava zagotavlja:
– z obveščanjem in informiranjem občanov preko spletne strani občine, preko občinskega glasila, novinarskih konferenc, obvestil za javnost in z neposrednimi stiki z občani,
– z zagotavljanjem informacij javnega značaja,
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z javnostjo sej,
– na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave ali z njihove strani pooblaščena oseba.
10. člen
Na predlog direktorja občinske uprave določi župan s sklepom strokovne in organizacijske vodje zaokroženih delovnih procesov, kot so:
– vodenje pravnih in upravnih postopkov,
– računovodstvo in finance,
– inšpektorat in redarstvo,
– režijski obrat in gospodarske javne službe,
– informiranje in stiki z javnostjo,
– drugo.
11. člen
Na predlog direktorja občinske uprave lahko župan s sklepom določi ločene obračunske enote znotraj enovite občinske uprave na področjih, ki imajo specifične vire financiranja, kot so:
– dvojezično poslovanje,
– inšpekcije in redarstvo (prekrškovni organ),
– režijski obrat,
– medobčinska uprava,
– drugo.
12. člen
Na predlog direktorja občinske uprave župan s sklepom določi osebe, ki v okviru občinske uprave izvajajo naloge prekrškovnega organa. Na delovno mesto izvajanja prekrškovnih postopkov se lahko imenujejo osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Vodja prekrškovnega organa je direktor občinske uprave ali z njegove strani pooblaščena oseba.
13. člen
Na predlog direktorja občinske uprave župan s sklepom določi dejavnosti in naloge, ki se izvajajo v okviru medobčinske uprave za občine ustanoviteljice in podpisnice letne pogodbe. Podlaga za določitev dejavnosti in nalog je letna pogodbe o financiranju dejavnosti medobčinske uprave.
14. člen
Del nalog s področja medobčinske uprave se lahko izvaja dislocirano na območjih in sedežu drugih občin. Delo medobčinske uprave organizira in vodi direktor občinske uprave Občine Lendava v sodelovanju s predstavniki drugih občin, podpisnicami pogodbe. Posamezna pooblastila lahko direktor občinske uprave prenese na druge sodelavce, ki so za to ustrezno usposobljeni.
Prekrškovni organ iz 12. člena tega odloka je hkrati prekrškovni organ medobčinske uprave.
15. člen
Javni uslužbenci opravljajo delo v skladu s predpisi s področja delovnih razmerij, v skladu s pogodbo o zaposlitvi, v skladu s splošnimi akti in kodeksom ravnanja javnih uslužbencev. Za svoje delo so zaposleni odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
16. člen
Zaposleni v občinski upravi so dolžni spoštovati načela profesionalnosti, strokovnosti in zakonitosti. Zaposleni morajo skrbeti za dobre medsebojne odnose, ugled občine ter dosledno varovati osebne podatke in informacije, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE IN FUNKCIONIRANJE
17. člen
Delo občinske uprave usmerja župan, vodi pa jo direktor občinske uprave, ki ga na podlagi predpisanih postopkov imenuje župan. Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja občinske uprave, dosledno izvajanje programov in sklepov, katerih izvedba sodi v pristojnost občinske uprave. Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu. Mandat direktorja občinske uprave traja pet let.
18. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za organizacijo ter delo prekrškovnega organa in skupne občinske uprave občin, podpisnic letne pogodbe. Direktor občinske uprave lahko del svojih pristojnosti prenese na kompetentne sodelavce občinske uprave.
19. člen
O izločitvi zaposlenega v upravnem postopku odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči. O upravnih zadevah na drugi stopnji odloča župan, če z zakonom ni drugače določeno.
20. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo na predlog direktorja občinske uprave določa župan, se naloge v občinski upravi izvajajo v okviru uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest. Za naloge, ki jih zaposleni v občinski upravi ne morejo opraviti, lahko župan oblikuje začasne delovne ali projektne skupine in sklene pogodbo z zunanjimi izvajalci.
21. člen
Inšpekcijski nadzor in naloge v okviru prekrškovnih postopkov lahko izvajajo zaposleni, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in jih je župan s sklepom pooblastil za izvajanje teh nalog.
22. člen
Delovni čas občinske uprave traja v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ure, v sredo od 7.00 do 17.00 ure, v petek od 7.00 do 13.00 ure, s tem, da se znotraj občinske uprave lahko določi premakljiv začetek in konec delovnega časa.
Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave s strankami so v ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure, v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure, v petek od 8.00 do 13.00 ure.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 10/10, 37/10 in 57/10),
– Odredba o razporeditvi polnega delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v občinski upravi Občine Lendava (Uradni list RS, št. 17/06).
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Sloveniji.
Št. 03504-0005/2011
Lendava, dne 29. junija 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost