Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 067060 Ob-3810/11 , Stran 1678
Št. 067060 Ob-3810/11
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, in prvega odstavka 295. člena ZGD-1), upravni odbor sklicuje
9. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana,
ki bo petek, 12. 8. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi v 3. nadstropju na sedežu družbe Gradis skupina G d.d., na Šmartinski cesti 134a v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom in naslednjimi predlogi sklepov: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Upravni odbor za predsednika skupščine imenuje Leonarda Peklarja, za preštevalki glasov Damjano Bandelj in Natalijo Maksić. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Blaž Hrovatin. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Gradis skupina G d.d. za leto 2010 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom poslovne skupine Gradis skupina G za leto 2010 ter Poročilom upravnega odbora družbe o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe Gradis skupina G d.d. za leto 2009 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila poslovne skupine Gradis skupina G za leto 2009 in predlogu glavnega izvršnega direktorja za uporabo bilančnega dobička. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora za leto 2010. Predlog sklepa št. 3.1.: »Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša tako 1.823.598,32 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 1.390.004,14 EUR in čistega dobička iz poslovnega leta 2010 v višini 229.576,06 EUR ter drugih rezerv iz dobička v višini 204.018,12 EUR. Bilančni dobiček se ne deli, ker družba kot dober gospodarstvenik presoja, da glede na okoliščine, v katerih družba posluje, to ni nujno, ker je bolj smotrno bilančni dobiček nameniti kot vir za financiranje naložbene in investicijske politike družbe kot to predvidevata razvoj družbe in tekoči poslovni načrt. O uporabi bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 1.823.598,32 EUR, se bo odločalo v naslednjih letih.« Predlog sklepa št. 3.2.: skupščina podeli upravnemu odboru razrešnico za delo za leto 2010. 4. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe Gradis skupina G d.d. za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o. 5. Podelitev prokure. Predlog sklepa št. 5: mag. Urošu Ogrinu se podeli prokura za samostojno zastopanje. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščina se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 8. 8. 2011 in pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 8. 8. 2011. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Delničarji oziroma njihovi zastopniki se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda sporočilo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju; nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1(v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 16. 7. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na poslovnem naslovu družbe Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled: – Revidirano letno poročilo družbe Gradis skupina G d.d. za leto 2010; – Revidirano Konsolidirano letno poročilo poslovne skupine Gradis skupina G za leto 2010; – Poročilo upravnega odbora družbe o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe Gradis skupina G d.d. za leto 2010 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila poslovne skupine Gradis skupina G za leto 2010 in predlogu glavnega izvršnega direktorja za uporabo bilančnega dobička; – Predlog sklepov in obrazložitve točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti: delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Ponovno zasedanje Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d. Upravni odbor

AAA Zlata odličnost