Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2589. Odlok Občine Ravne na Koroškem o določitvi območij in o merilih ter postopku za določitev objektov, na katerih je potrebno izvesti vzdrževalna dela, stran 7902.

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZGO) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 8. redni seji dne 22. 6. 2011 sprejel
O D L O K
Občine Ravne na Koroškem o določitvi območij in o merilih ter postopku za določitev objektov, na katerih je potrebno izvesti vzdrževalna dela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa merila in postopek za določitev območij oziroma objektov, pri katerih ne gre za nevarno gradnjo po predpisih o graditvi objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih oseb zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine v Občini Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: nevzdrževani objekti) in je zato na njih zaradi zavarovanja javne koristi nujno potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov, predpisi s področja urejanja prostora oziroma drugi predpisi.
II. DOLOČITEV OBMOČIJ, KJER SE UGOTAVLJAJO NEVZDRŽEVANI OBJEKTI IN MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV
3. člen
(določitev območij nevzdrževanih objektov)
(1) Območja, kjer se ugotavljajo nevzdrževani objekti, se določijo z vidika pomena objekta glede na njegovo lego, in sicer:
– ob glavnih prometnih vpadnicah,
– ob glavnih mestnih ulicah, mestnem trgu, parku in ob/na drugih urbanistično izpostavljenih lokacijah,
– v območju in vplivnem območju kulturnega spomenika ali kulturne dediščine,
– v kulturnozgodovinskem središču naselja,
– v območju turističnih znamenitosti,
– ob objektih javnega pomena,
– v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja vzdrževanosti objektov,
– v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih naravnih vrednot.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, pa se v vsakem primeru nevzdrževanost objektov ugotavlja za objekte javnega pomena.
4. člen
(merila za določitev nevzdrževanih objektov)
(1) Merila za določitev nevzdrževanih objektov so merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta in merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.
(2) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta so zlasti:
– poškodovano ostrešje, napušč ali strešna kritina;
– poškodbe na fasadi oziroma odpadanje zaključnih plasti fasade, njena močna onesnaženost in spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi poškodb strehe, napušča ali instalacij,
– poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinskih voda,
– poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega stavbnega pohištva).
5. člen
Za določitev objekta kot nevzdrževanega mora biti izpolnjen vsaj en kriterij iz 3. člena tega odloka ter mora zadostiti vsaj enemu merilu iz 4. člena tega odloka.
III. VZDRŽEVALNA DELA
6. člen
(merila za določitev vzdrževalnih del)
(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila v največji možni meri, in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustreznega zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb, ki jih glede izgleda objekta oziroma posegov na njem določa prostorski akt ter iz stanja izgleda okoliških objektov in območja.
(2) Pri določanju nevzdrževanih objektov in določitvi nabora vzdrževalnih del se poleg meril, določenih v tem odloku, upošteva načelo sorazmernosti med težo predvidenega posega in javno koristjo, ki se s predvidenimi deli zasleduje. Pri tehtanju sorazmernosti morajo biti upoštevane vse pozitivne in negativne strani predvidenih posegov in z njim povezane javne koristi na eni strani ter pravice in interesi lastnika objekta na drugi strani.
(3) Lastniku objekta se naložijo samo tista vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled in/ali funkcija tistih delov objekta, ki so vidni z javnih površin oziroma mejijo na javno površino.
IV. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNIH DEL
7. člen
(komisija za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del)
(1) Župan imenuje strokovno komisijo za določitev nevzdrževanih objektov in potrebnih vzdrževalnih del (v nadaljnjem besedilu: komisija), pri čemer mora biti predsednik komisije strokovnjak s področja gradbeništva ali arhitekture.
(2) Komisijo je potrebno imenovati v roku meseca dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
(3) Komisija deluje na podlagi poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji in ga potrdi župan.
8. člen
(priprava odloka)
(1) Komisija na podlagi meril, določenih v tem odloku, pobude ali po lastni presoji vsakokrat prične s pripravo odloka o določitvi nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih delih na njih, pri čemer prvi predlog odloka pripravi v roku enega leta od imenovanja.
(2) Predlog odloka komisija izdela na podlagi zaključnega poročila, v katerem za vsak objekt posebej obrazloži in utemelji določitev objekta za nevzdrževanega ter predlagan nabor vzdrževalnih del. Če komisija ugotovi, da na objektu obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, si mora pridobiti mnenje gradbenega inšpektorja, ali gre za nevarno gradnjo. Kolikor je pridobljeno mnenje, da gre za nevarno gradnjo pri objektu, komisija za takšen objekt ustavi postopek.
(3) V postopku priprave predloga odloka o nevzdrževanih objektih in vzdrževalnih delih na njih si mora komisija iz 7. člena tega odloka pridobiti mnenje sveta ožjega dela lokalne skupnosti, v katere območje obravnavani objekti spadajo.
(4) Kolikor mnenje iz tretjega odstavka tega člena svet ožjega dela lokalne skupnosti ne poda v roku 14 dni od poziva, se šteje, da svet ožjega dela lokalne skupnosti podaja pozitivno mnenje.
(5) Komisija posreduje osnutek odloka in zaključno poročilo županu.
9. člen
(javna razgrnitev in javna obravnava predloga odloka o nevzdrževanih objektih in vzdrževalnih del na njih)
(1) Župan z javnim naznanilom na krajevno običajen način in na spletni strani občine javnost obvesti o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga odloka o določitvi območij oziroma nevzdrževanih objektih in vzdrževalnih delih na njih. Obenem se javno razgrne in obravnava tudi zaključno poročilo komisije.
(2) Javno naznanilo mora biti objavljeno vsaj sedem dni pred javno razgrnitvijo, vsebovati pa mora navedbo:
– kraja in časa javne razgrnitve ter spletnega naslova, na katerem je dostopen predlog odloka z zaključnim poročilom,
– kraja in časa javne obravnave predloga odloka z zaključnim poročilom,
– načina dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roka za njihovo posredovanje.
(3) Poleg sestavin iz prejšnjega odstavka mora javno naznanilo vsebovati tudi opozorilo, da bo na podlagi sprejetega odloka o določitvi območij oziroma nevzdrževanih objektih in vzdrževalnih delih na njih možno za nevzdrževane objekte odrediti prisilno vzdrževanje po predpisih o graditvi objektov.
(4) Lastnike nevzdrževanih objektov se o javni razgrnitvi in javni obravnavi pisno obvesti.
(5) Javna razgrnitev mora trajati vsaj 15 dni, v tem času pa mora biti zagotovljena tudi javna obravnava.
(6) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge.
(7) Komisija iz 7. člena tega odloka po končani javni razgrnitvi preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in na spletni strani občine. Lastnike nevzdrževanih objektov je potrebno pisno seznaniti s stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
(8) Komisija na podlagi potrjenih stališč iz prejšnjega odstavka pripravi usklajen predlog odloka in ga posreduje v sprejem občinskemu svetu. Po sprejemu se odlok objavi v uradnem glasilu.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2011
Ravne na Koroškem, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost