Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2538. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci, stran 7812.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 6. redni seji dne 19. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Beltinci, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Beltinci – ELABORAT«, ki ga je v decembru 2010 pod št. proj. A3-430-7/2009 izdelalo podjetje KALIOPA informacijske rešitve, d.o.o., Letališka cesta 32 j, Ljubljana. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Beltinci.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena oziroma je predvidena v načrtu razvojnih programov in v občinskem proračunu za leto 2011 in s katero upravlja Občina Beltinci oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda (javna kanalizacija);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe; za investicije, načrtovane v občinskem proračunu za leto 2011, so skupni stroški prevzeti iz občinskega proračuna;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5. komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov obstoječe komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta odlok;
7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
9. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Obračunska območja občinskih cest so tri in sicer prvo obračunsko območje za območje naselja Beltinci, drugo obračunsko območje za območja naselij Bratonci, Gančani, Lipovci in tretje obračunsko območje za območja naselij Ižakovci, Melinci, Lipa, Dokležovje.
Obračunska območja obsegajo vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunska območja so prikazana na listu št. 1.3 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Obračunska območja vodovodnega omrežja so tri in sicer prvo obračunsko območje za območje naselja Beltinci, drugo obračunsko območje za območja naselij Bratonci, Gančani, Lipovci in tretje obračunsko območje za območja naselij Ižakovci, Melinci, Lipa, Dokležovje.
Obračunska območja obsegajo vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunska območja so prikazana na listu št. 1.2 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunska območja javne kanalizacije so tri in sicer prvo obračunsko območje za območje naselja Beltinci, drugo obračunsko območje za območja naselij Bratonci, Gančani, Lipovci in tretje obračunsko območje za območja naselij Ižakovci, Melinci, Lipa, Dokležovje.
Obračunska območja obsegajo vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunska območja so prikazana na listu št. 1.1 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Skupni stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo:
(2)
+----------------------------+------------------+---------------+
|   Komunalna oprema   | Skupni stroški | Obračunski  |
|              |         |  stroški  |
|    Občinske ceste    |    (€)    |   (€)   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Beltinci          |   10.039.854 €|  6.525.905 €|
+----------------------------+------------------+---------------+
|Bratonci, Gančani, Lipovci |   13.105.859 €|  8.518.808 €|
+----------------------------+------------------+---------------+
|Ižakovci, Melinci, Lipa,  |   14.560.767 €|  9.464.498 €|
|Dokležovje         |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+

+----------------------------+------------------+---------------+
|   Komunalna oprema   | Skupni stroški | Obračunski  |
|              |         |  stroški  |
|   Vodovodno omrežje   |    (€)    |   (€)   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Beltinci          |    4.235.728 €|  2.753.223 €|
+----------------------------+------------------+---------------+
|Bratonci, Gančani, Lipovci |    5.529.249 €|  3.594.012 €|
+----------------------------+------------------+---------------+
|Ižakovci, Melinci, Lipa,  |    6.143.062 €|  3.992.990 €|
|Dokležovje         |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+

+----------------------------+------------------+---------------+
|   Komunalna oprema   | Skupni stroški | Obračunski  |
|              |         |  stroški  |
|   Javna kanalizacija   |    (€)    |   (€)   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Beltinci          |    6.829.671 €|  4.780.770 €|
+----------------------------+------------------+---------------+
|Bratonci, Gančani, Lipovci |    8.915.339 €|  6.240.738 €|
+----------------------------+------------------+---------------+
|Ižakovci, Melinci, Lipa,  |    9.905.049 €|  6.933.534 €|
|Dokležovje         |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), znašajo:
+----------------------------+----------------------------------+
|  Vrsta komunalne opreme  | Obračunski stroški na enoto za |
|              |   naselje Beltinci (€/m2)   |
|              +------------------+---------------+
|              | parcele Cp(i)  |  NTP Ct(i)  |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Občinske ceste       |    3,61    |   16,06   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Vodovodno omrežje      |    1,52    |   6,77   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Javna kanalizacija     |    2,90    |   14,64   |
+----------------------------+------------------+---------------+

+----------------------------+----------------------------------+
|  Vrsta komunalne opreme  | Obračunski stroški na enoto za |
|              |  naselja Bratonci, Gančani,  |
|              |     Lipovci (€/m2)     |
|              +------------------+---------------+
|              | parcele Cp(i)  |  NTP Ct(i)  |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Občinske ceste       |    3,40    |   15,11   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Vodovodno omrežje      |    1,43    |   6,37   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Javna kanalizacija     |    2,73    |   13,77   |
+----------------------------+------------------+---------------+

+----------------------------+----------------------------------+
|  Vrsta komunalne opreme  | Obračunski stroški na enoto za |
|              | naselja Ižakovci, Melinci, Lipa, |
|              |    Dokležovje (€/m2)     |
|              +------------------+---------------+
|              | parcele Cp(i)  |  NTP Ct(i)  |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Občinske ceste       |    3,29    |   14,65   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Vodovodno omrežje      |    1,39    |   6,18   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Javna kanalizacija     |    2,65    |   13,36   |
+----------------------------+------------------+---------------+
6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2010.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere iz 5. člena tega odloka.
8. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(4) Če za parcelo iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za površino parcele upošteva velikost 600 m2.
(5) Če parcela objekta oziroma njena površina ni določena oziroma je ni mogoče določiti na enega od načinov iz predhodnih odstavkov tega člena, se jo določi tako, da se velikost stavbišča (fundus) pomnoži s faktorjem 1,5.
9. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Če za objekt iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za neto tlorisno površino objekta upošteva velikost 250 m2.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega objekta (npr. večstanovanjski objekt), se kot neto tlorisna površina objekta upošteva površina ustreznega dela objekta, ki pripada posameznemu lastniku.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
10. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja pristojnega soglasodajalca za priključitev razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje cestno omrežje in da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja pristojnega soglasodajalca za priključitev razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje vodovodno omrežje in da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena z javno kanalizacijo, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja pristojnega soglasodajalca za priključitev razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje kanalizacijsko omrežje in da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem novem priključevanju.
11. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti K(dejavnost), ki jih določa ta odlok.
(2) Za opredelitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
12. člen
(1) S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 0,3;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,7.
(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti K(dejavnost):
CC-SI   opis                    faktor
-----------------------------------------------------------
111    enostanovanjske stavbe           0,7
1121   dvostanovanjske stavbe           1,0
112    večstanovanjske stavbe           1,3
121    gostinske stavbe              1,3
12201   stavbe javne uprave             1,0
12202   stavbe bank, pošt, zavarovalnic       1,3
12203   druge upravne in pisarniške stavbe     1,3
123    trgovske in druge stavbe za storitvene
     dejavnosti                 1,3
124    stavbe za promet in stavbe za izvajanje
     elektronskih komunikacij          1,3
125    industrijske stavbe in skladišča      0,7
126    stavbe splošnega družbenega pomena     0,7
127    druge nestanovanjske stavbe         0,7
–     vse ostale vrste objektov          1,0
-----------------------------------------------------------
(3) Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, določena v prvem in drugem odstavku tega člena, so enaka za vse vrste komunalne opreme na vseh obračunskih območjih.
13. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
14. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme se preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve iz prvega in drugega odstavka tega člena se izračunajo ustrezni deli komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Izračunani deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
15. člen
(1) Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(i) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i        –  posamezna vrsta komunalne opreme;
KP(i)      –  izračunani del komunalnega prispevka, ki
          pripada posamezni vrsti obstoječe
          komunalne opreme;
A(parcela)   –  površina parcele;
Cp(i)      –  obračunski stroški posamezne vrste
          obstoječe komunalne opreme na obračunskem
          območju, preračunani na m2 parcele;
Dp       –  delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka;
K(dejavnosti)  –  faktor dejavnosti;
A(tlorisna)   –  neto tlorisna površina objekta;
Ct(i)      –  obračunski stroški posamezne vrste
          obstoječe komunalne opreme na obračunskem
          območju, preračunani na m2 neto tlorisne
          površine objekta;
Dt       –  delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP = Vsota KP(i)
Oznake pomenijo:
KP       –  komunalni prispevek za obstoječo
          komunalno opremo;
KP(i)      –  izračunani del komunalnega prispevka, ki
          pripada posamezni vrsti obstoječe
          komunalne opreme;
i        –  posamezna vrsta komunalne opreme.
16. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
17. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta oziroma za spremembo namembnosti objekta v 16. členu tega odloka.
18. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj;
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
19. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Beltinci z odločbo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka. Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, izda občinska uprava odločbo po uradni dolžnosti.
(5) Zoper odločbo iz prvega in tretjega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če zavezanec ne plača komunalnega prispevka v roku 1 leta po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek, se komunalni prispevek na novo odmeri.
(7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
20. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
21. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. Le-te zagotovi investitor sam.
22. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
23. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.
Št. 032-01/2011-6-63/V
Beltinci, dne 19. maja 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost